Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стратифікація сучасного українського суспільства
Соціальна структура населення.

Основи соціальної стратифікації сучасного суспільства.

Суспільні відносини.

Поняття соціуму – суспільство людей.

План

Суспільство, як і будь-яка система, має структуру, яка складається з сукупності елементів, що певним чином взаємопов’язані між собою і утворюють певну цілісність. Суспільство (соціум)— це природно-соціальна самодостатня спільність людей. Кожен історичний етап у розвитку суспільства характеризується своєю соціальною структурою, що є каркасом суспільної системи. Можна, посилаючись на багатовимірність понят­тя суспільства, говорити про "прогресивне суспільство", "від­крите чи закрите суспільство", "демократичне суспільство", "консервативне суспільство", "інертне суспільство", "актив­не суспільство", "європейське суспільство", "американське суспільство", "азіатське су­спільство", "африканське суспільство" тощо. Поряд із природним у суспільному процесі існує нероз­ривно пов'язане з ним соціальне. Соціальне — це реальність відносин, які створені осо­бистостями в суспільстві ,те штучне, чим людина намагається виділитись у середовищі собі подіб­них.

Основу соціальної структури су­спільства складають такі елементи:

а) компоненти соціу­му — особистість, колектив, сім'я, соціальна група (існує в різноманітних формах: класи, страти, верстви, професійні та вікові угруповання тощо), соціально визначений тип су­спільства тощо;

б) соціальні відносини, що існують як зв'яз­ки та взаємодії між елементами соціуму.

Характерними особливостями соціальних відносин є:

• соціальні відносини органічно вплетені в цілісну сис­тему суспільних відносин та пронизують усі види їх, хоча не вичерпують їх і не втрачають при цьому своєї специфіки:

• соціальні відносини виражають рівність чи нерівність суспільного становища соціальних спільнот і груп;

• соціальні відносини нерозривно пов'язані з соціальни­ми потребами та інтересами і перебувають в органічній єд­ності з соціальною діяльністю особистостей та груп;

• основою соціальних відносин є зв'язки та відносини між особистостями як представниками певних соціальних сил;

• соціальні відносини складаються з приводу самого со­ціального взаємозв'язку, за допомогою якого виявляється су­спільне становище людей та їхніх спільнот у соціальній структурі суспільства.

Соціальна структура суспільства— це історично визначена сукупність відносно стій­ких, стабільних соціальних спільнот, груп і певний поря­док їх взаємозв'язку та взаємодії.

Структуровані нерівності між різними групами людей (стратами) соціологи називають стратифікацією. Її основа і сутність – у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов'язку, наявності і відсутності соціальних цінностей, влади і впливи серед членів того чи іншого співтовариства. Соціальна стратифікація означає не просто різне становище у суспільстві окремих індивідів, родин чи цілих країн, а саме нерівне їх становище.Виділяють два основні шляхи здобуття ними певного рангу в суспільстві: аскрипція і досягнення.

Аскрипція— просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім, незалежним від індивіда, групи, властивостям (соціальному становищу, фізичним даним та ін.).

Досягнення— здобуття індивідом, групою певного статусу завдяки безпосередньо власним успіхам.

Німецький соціолог, історик та економіст М.Вебер запропонував тривимірну концепцію стратифікації:

1) на класи (за економічним критерієм);

2) на статуси (за престижем);

3) на партії (за владою).

Розглядаючи соціально-класову модель українського суспільства на перший план виходить процес загальної поляризації соціуму, тобто постійне збільшення прірви між невеликою заможною, елітарною частиною населення і основною масою громадян, матеріальний рівень забезпеченості якого, а також ступінь владних повноважень і володіння владою в країні, просто неможливо порівняти із попереднім соціальним прошарком. Виникли нові класові утворення (підприємці, комерсанти, фермери, тощо). Змінився статус і раніше існуючих груп. Особливо різко погіршився стан працівників висококваліфікованої розумової і фізичної праці, середні верстви внаслідок зубожіння перемістилися у нижчий клас. Соціальна структура сучасного українського суспільства характеризується крайньою соціальною неврівноваженістю як на рівні процесів, що відбуваються всередині соціальних груп і між ними, так і на рівні самосвідомості особистості, усвідомлення нею свого місця в системі соціальної ієрархії. Українське суспільство знаходиться у стані перетворень та загальної кризи. Спостерігається різка поляризованість основних прошарків населення, причому більша частина громадян знаходиться у тяжкому матеріальному положенні. Негативні економічні процеси лише загострюють цей стан речей. Людина, що має вищу освіту не має гарантій на забезпечення відповідною роботою і доходом, спостерігається криза самоідентифікації українців щодо їхнього положення у суспільстві. Основу нашого соціуму становить робітничий або нижчий клас. Проте українське суспільство, що перебуває у стані структурних перетворень, важко розглядати з об’єктивних позицій багатофакторності.

 

Тестові завдання для самоконтролю.

1. Як називаєтьсяприродно-соціальна самодостатня спільність людей?

а) соціум,

б) аскрипція,

в) стратифікація,

г) досягнення.

2. Які елементи складають основу соціальної структури су­спільства?

а) досягнення,

б) стратифікація,

в) аскрипція,

г) соціальні відносини.

3. Особистість, колектив, сім'я, соціальна група, що існує в різноманітних формах: класи, страти, верстви, професійні та вікові угруповання відносять до:

а) соціальних відносин,

б) стратифікації,

в) аскрипції,

г) компонентів соціу­му.

4. Як називається історично визначена сукупність відносно стій­ких, стабільних соціальних спільнот, груп і певний поря­док їх взаємозв'язку та взаємодії?

а) соціальні відносини,

б) стратифікація,

в) соціальна структура суспільства,

г) компоненти соціу­му.

5. Як соціологи називають структуровані нерівності між різними групами людей (стратами)?

а) соціальні відносини,

б) стратифікація,

в) соціальна структура суспільства,

г) компоненти соціу­му.

6. Як називається просування соціальними «сходинками» завдяки зовнішнім, незалежним від індивіда, групи, властивостям?

а) соціум,

б) аскрипція,

в) стратифікація,

г) досягнення.

7. Як називаєтьсяздобуття індивідом, групою певного статусу завдяки безпосередньо власним успіхам?

а) соціум,

б) аскрипція,

в) стратифікація,

г) досягнення.

8. Хто запропонував тривимірну концепцію стратифікації?

а) М. Вебер,

б) Г. Зіммель,

в) Томас,

г) Кілменн.

9. На які групи поділяє суспільство М.Вебер за економічним критерієм?

а) на класи,

б) на статуси,

в) на партії,

г) на загони.

10. На які групи поділяє суспільство М.Вебер за престижем?

а) на класи,

б) на статуси,

в) на партії,

г) на загони.

 

Дата добавления: 2014-11-09; Просмотров: 1716; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Визвольна війна українського народу серед. XVII ст. та її наслідки. Формування української державності в ході війни
 2. ГРАМОТА ДО ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 3. ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, НА УКРАЇНІ Й ПОЗА УКРАЇНОЮ СУЩОГО
 4. Е. Характер і знаменнії українського літературного клясицизму
 5. Епістолярна спадщина Лесі Українки як джерело вивчення громадсько-політичного та культурно-літературного життя українського суспільства межі ХІХ – ХХ ст.
 6. Етапи українського національно-культурного відродження 19 – початку 20 століть та їх ознаки.
 7. Журнал «Українська хата» та його роль у становленні українського письменства.
 8. Звернення Української Національної Ради до українського народу
 9. Історія українського кіно
 10. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП
 11. О. Ольжич: національне виховання українського дошкілля
 12. Основні засади українського судочинства
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ‚аш ip: 54.80.230.230
Генерация страницы за: 0.104 сек.