Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сучасна політична наука розглядає місцеве управління з урахуванням таких категорій, як «деконцентрація» і «децентралізація»

Навряд чи на практиці можна провести чітку межу між функціями державного управління і місцевого самоврядування, оскільки ці органи зазвичай здійснюють не лише місцеві функції, а й вирішують певне коло завдань, які ви пливають з централізованого державного управління.

У сучасний період країни Східної Європи відмовилися від цієї моделі, взявши за основу континентальну модель міс­цевого самоврядування як найбільш близьку їхнім правовим системам.

У деяких країнах (Австрія, Німеччина, Японія) місцеве самоврядування будується на основі сполучення цих систем.

У другій половині XX ст. з'явилася "радянська" модель місцевого самоврядування, яка принципово відрізнялася від двох вище згаданих моделей, оскільки в її основу було покла­дено принципи поєднання влад та повновладдя представни­цьких органів на певній території; проведення у життя актів центральних органів державної влади; ієрархічна субпідпорядкованість усіх ланок радянської системи. Цю модель було впроваджено в усіх колишніх соціалістичних країнах Східної Європи, Азії, на Кубі та ін.

На підставі проаналізованих моделей виникло багато концепцій місцевого самоврядування, серед яких у сучасний період застосовуються три — громадська, державницька та теорія муніципального дуалізму.

Згідно з громадською теорією місцевого самоврядуван­ня остання розглядається як самостійна форма публічної вла­ди (муніципальна або місцева влада), суб'єктом якої є тери­торіальний колектив - елемент громадянського суспільства.

Державницька теорія виходить з того, що місцеве са­моврядування є однією з форм (поряд з територіальною автономією) децентралізації державної влади на рівні тери­торіальних колективів, а правоздатність останніх на само­стійне вирішення питань місцевого значення трактується її прихильниками як така, що походить виключно від держави. Звідси джерелом місцевого самоврядування визнається не територіальний колектив, а держава.

Теорія муніципальною дуалізму (громадсько-державницька теорія) визнає ознаки місцевого самовряду­вання незалежними від держави лише при розв'язанні суто господарських та громадських справ, а в політичній сфері вони розглядаються як органи держави, що виконують дер­жавні функції. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сучасні теорії місцевого самоврядування вирішують по суті одну й ту саму проблему — централізації, або деконцентрації, та децентралізації державної влади на місцях.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Сучасна політична наука розглядає місцеве управління з урахуванням таких категорій, як «деконцентрація» і «децентралізація»

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 160; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ‚аш ip: 54.159.90.0
Генерация страницы за: 0.089 сек.