Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Політика — особливий вид соціального регулювання

Якщо ж наука про політику досліджує і вивчає політичне життя в усіх його багатоманітних проявах: від суті влади, її при­роди до конкретних форм її прояву та інституалізації, то соціоло­гія політики — галузь соціології, що вивчає взаємодію політичної сфери з іншими соціальними інститутами, проблеми, пов'яза­ними безпосередньо з державою, політичними партіями, суспі­льними об 'єднаннями, рухами та ін. Адже поділ праці, виникнен­ня приватної власності, поглиблення національно-етнічних та по­селенських різноманітних спільностей приводить до появи соціальних спільностей з відмінними або й прямо протилежними інтересами.

Політичні інститути, системи, діяльність людей в їх межах, вплив людей — соціальних спільностей, різноманітних соціальних верств, груп на діяльність політичних інститутів, тобто безпо­середньо на політику — соціальний інститут, відображення та закріплення соціальної взаємодії— все це становить предмет політичної соціології. Отже, соціологія політики вивчає не різно­видності політики або політичну сферу, а проблеми суті влади, політичні права та свободи з точки зору конкретної людини, а та­кож соціальних спільностей, соціальних верств, груп, громадсь­ких і суспільних об'єднань та організацій, політичних партій то­що. Здатність системи забезпечувати виконання взятих нею зобов'язань, узгодження інтересів людей, а, отже, інтеграції суспільства соціолог Толкотт Парсонс і вважає публічною владою. Поява публічної політичної влади пов'язу­ється з протистоянням інтересів, з утвердженням відносин влада­рювання та підкорення.

Полі­тика— відносини, що включають згоду, підкорення, панування, конфлікт і змагання між соціальними спільностями людей — класами, верствами і державами. Політика спілкування людей, їх взаємодія, спільне вирішення ними їх справ, що розуміються як справи держави, а також ставлення їх до суспільства, влади та відносин між державами. Функціональність політики, її власти­вість служити суспільству не тільки дозволяє політиці глибоко впливати на інші функціональні сфери, але і поєднує політику з іншими сферами суспільства. Політика опосередкована економі­чною сферою суспільства, економічними базовими відносинами та інтересами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Політика — особливий вид соціального регулювання

Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 394; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.238.172
Генерация страницы за: 3.948 сек.