Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обернена пропорційність, її властивості та графік
Лінійна функція, її властивості та графік.

3. Більш загальною залежністю, ніж пряма пропорційність величин, є лінійна залежність величин, яка виражається формулою у=kх+b або y=ax+b, перейдемо до визначення та виявлення властивостей цієї функції.

Означення: функція виду у=kх+b (або y=ax+b), де а, b, k – дійсні числа, причому k≠0 (або a≠0) називається лінійною функцією.

Оскільки для знаходження значень функції за відомим значенням аргументу для у=kх+b необхідно виконувати дії множення та додавання, які в множині дійсних чисел завжди існують, то областю визначення цієї функції буде множина дійсних чисел. Отже, D(kх+b)=R.

Для визначення проміжків монотонності функції виберемо два довільних значення аргументу х1 і х2 таких, що х12. Якщо k>0, то kх1>kх2, тоді для довільного bєR маємо: kх1+b>kх2+b, тобто f(х1)>f(х2). Це означає, що при k>0 лінійна функція зростає на всій області визначення. Якщо k<0, то із нерівності х12 випливає kх1<kх2, тоді для довільного bєR маємо: kх1+b<kх2+b, тобто f(х1)<f(х2). Це означає, що при k<0 лінійна функція спадає на всій області визначення.

Для того, щоб визначити парною чи непарною є ця функція, відповідно до означення непарних функцій, маємо: f(-х)=k(-x)+b= -kx+b= -(kx-b)≠ -f(х). Таким чином, не справджується жодна з рівностей f(-х)= -f(х) чи f(-х)=f(х). Це означає, що лінійна функція не відноситься ні до парних, ні до непарних. Розглядаючи рівняння прямих, ми встановили, що графіком функції у=kх+b є пряма лінія. Особливих точок функція немає. Оскільки для кожного значення аргументу хєR, можна знайти відповідне йому значення функції уєR, то множиною значень функції у=kх+b є множина всіх дійсних чисел, тобто Е(kx+b)=R.

4. Розглядаючи прямо пропорційні величини, ми встановили, що вони задаються формулою у= kх. Сформулюємо означення обернено пропорційних величин.

Означення: дві величини називаються обернено пропорційними, якщо із збільшенням (зменшенням) однієї величини у кілька разів інша величина зменшується (збільшується) у стільки ж разів.

Означення: функцією оберненої пропорційності називається функція виду у=k/х, де k≠0 і kєR.

Розглянемо властивості функції у=k/х. Оскільки для знаходження значення у за відомим значенням х необхідно виконати дію ділення, яка в множині дійсних чисел не існує лише для ділення на нуль, то областю визначення цієї функції буде множина дійсних чисел крім нуля. Отже, D(k/x)=(-∞;0)È(0;+∞). Для визначення проміжків монотонності функції виберемо два довільних значення аргументу х1 і х2 таких, що х12. Тоді 1/ х1<1/х2. Якщо k>0, то k/х1>k/х2, тобто f(х1)<f(х2). Це означає, що при k>0 функція оберненої пропорційності спадає на всій області визначення. Якщо k<0, то із нерівності 1/х1<1/х2 випливає k/х1>k/х2, тобто f(х1)>f(х2). Це означає, що при k<0 функція оберненої пропорційності зростає на всій області визначення.Для того, щоб визначити парною чи непарною є ця функція, відповідно до означення непарних функцій маємо: f(-х)=k/(-x)= -k/x= -f(х), тобто справедлива рівність f(-х)= -f(х). Це означає, що функція у=k/х є непарною, а її графік повинен бути симетричним відносно початку координат. Із шкільного курсу математики відомо, що графіком функції у=k/х є гіпербола, яка розміщена у першій та третій координатних кутах, якщо k>0, і в другій та четвертій чверті, якщо k<0. Особливою точкою функції є точка з координатами (0;0). Якщо х прямує до нуля, залишаючись меншим за х, то при k>0 функція у=k/х прямує до -∞. Якщо ж х прямує до нуля, залишаючись більшим за нуль, то функція прямує до +∞. Якщо х прямує до нуля, залишаючись меншим за х, то при k<0 функція у=k/х прямує до +∞. Якщо ж х прямує до нуля, залишаючись більшим за нуль, то функція прямує до -∞. Оскільки для кожного значення аргументу х≠0 і хєR, можна знайти відповідне йому значення функції уєR, яке не дорівнює нулю, то множиною значень функції у=k/х є множина таких дійсних чисел, для яких хє(-∞;0)È(0;+∞), тобто Е(k/x)=(-∞;0)È(0;+∞).

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2761; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.132.134
Генерация страницы за: 0.013 сек.