Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Причини виробничого травматизму та професійних захворювань
Найбільш складним та відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків є встановлення їх причин. Виділяють органі­заційні, технічні і психофізіологічні причини травматизму.

До організаційних причин травматизму відносяться:

— незадовільне функціонування, недосконалість або відсут­ність системи управління охороною праці;

— недоліки під час навчання безпечним прийомам праці;

— неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці чи їх відсутність;

— відсутність у посадових інструкціях функціональних обо­в'язків з питань охорони праці;

— порушення режиму праці та відпочинку;

— невикористання засобів індивідуального захисту через не­ забезпеченість ними;

— виконання робіт з несправними засобами колективного захисту;

— залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

— порушення технологічного процесу;

— порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткуван­ня, машин, механізмів тощо;

— порушення трудової і виробничої дисципліни;

— незастосування засобів індивідуального й колективного за­хисту (за їх наявності);

—невиконання вимог інструкцій з охорони праці.


До технічних причин травматизму належать:

— конструктивні недоліки, недосконалість та недостатня на­дійність засобів виробництва;

— конструктивні недоліки, недосконалість і недостатня надій­ність транспортних засобів;

—неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання тощо;

— неякісне виконання будівельних робіт;

— недосконалість, невідповідність вимогам безпеки техноло­гічного процесу;

— незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, бу­динків, споруд, території, засобів виробництва, транспортних засобів;

— незадовільний стан виробничого середовища.

 

До психофізіологічних причин травматизму відносяться:

— алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння;

— низька нервово-психічна стійкість;

— незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

— незадовільний «психологічний» клімату колективі;

—інші причини.

Дослідження свідчать, що технічні причини складають при­близно 50 % від усіх нещасних випадків, організаційні — близько 25 % і психофізіологічні — приблизно 10—12 %.

Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль лю­дини у створенні передумов формування травмонебезпечних си­туацій. Значна кількість їх відбувається через суб'єктивні причи­ни пов'язані з особистістю людини, її поведінкою. Врахування індивідуально-особистісних характеристик має велике значення у створенні безпечних умов праці. Звичайно, людина, яка прийшла на роботу в хворобливому стані, наражається на небезпеку знач­но більше, ніж здорова. З робітниками, що регулярно вживають алкогольні напої, нещасні випадки трапляються в 0,35 рази час­тіше, а ушкодження внаслідок травм у них тяжчі, ніж в осіб, кот­рі не вживають алкоголю.Крім того, людина може робити помилкові дії через стомлен­ня, викликане великими фізичними (статичними і динамічними) перевантаженнями, розумовим перевантаженням, перевантажен­ням аналізаторів (зорового, слухового), монотонністю праці, стресовими ситуаціями, хворобливим станом. До травми може призвести невідповідність анатомо-фізіологічних та психічних особливостей організму людини характеру виконуваної роботи. У сучасних складних технічних системах, у конструкціях машин, приладів і систем керування ще недостатньо враховуються фізіо­логічні, психофізіологічні, психологічні й антропометричні особ­ливості та можливості людини.

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 682; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.164.247
Генерация страницы за: 0.007 сек.