Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Загрузка...

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок розрахунків з покупцями у разі відсутності електроструму та в разі поломки РРО

Вимоги, щодо порядку використання Товарно – касової книги регламентовані: "Порядком реєстрації та ведення Товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", затвердженим наказом міністерства фінансів України і Міністерства статистики України від 25 лютого 1997 р. № 48 / 53.

Товарно-касова книга - (ТКК) складається із товарно-касових звітів розміщених на аркуші з обох боків. ТКК повинна бути прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою відповідного фінансового органу місцевої державної виконавчої влади за місцем знаходження суб’єкта підприємницької діяльності та засвідчена підписом його керівника. На титульному листі ТКК вказується, на яке підприємство (магазин, кіоск) вона видана. Забороняється засвідчення більше однієї книги на одне підприємство. Але якщо для розрахунків зі споживачами застосовується РРО, то кількість ТКК повинна відповідати кількості РРО в магазині. Початкові записи в книгу проводяться тільки на підставі даних інвентаризації товарів і готівки в господарській одиниці. У випадках виходу з ладу РРО або тимчасового вимкнення електроенергії інвентаризація в магазині (кіоску, тощо) не проводиться. Записи в книгу в такому випадку проводяться на підставі товарних та грошових звітів, документів на одержання товарів та здавання виручки і наявної готівки на час виходу з ладу РРО або вимкнення електроенергії, яка записується в книзі.

Записи в ТКК проводяться по двох колонках: "Товари" і "Готівка". Звіт ведеться тільки в грошовому виразі. Товари, які надходять до господарської одиниці, записуються до книги одразу після їх приймання. Забороняється торгівля товарами, що не внесені до книги (тобто ще не оприбуткованими або "лівими"), а також оприбуткування тих товарів, які фактично не були одержані. Записи про рух товарів здійснюються в цінах продажу в колонці: "Товари" ("Отримано" і "Реалізовано").

Оприбуткування товарів у книгу проводиться на підставі відповідних належно оформлених документів підприємств, баз, складів тощо, від яких вони одержані (накладні, фактури), а також реєстрів розрахунків цін, актів інвентаризацій, переоцінок, квитанцій про прийняття товарів на комісію, тощо.

В книзі (звіті) кожен документ повинен записуватись окремо із зазначенням дати, номера документа, продажної вартості товарів. Не включати в книгу (до звіту) будь - які документи, або затримувати їх на об’єкті (без попереднього запису в ТКК) забороняється.

На кінець кожного робочого дня матеріально - відповідальна особа визначає залишки товарів шляхом їх зменшення на підставі відповідних документів на суму готівки від їх продажу, передачі іншим господарським одиницям і організаціям, встановлених нестач тощо, які фіксує записами в книзі.Підставою для запису руху готівки (колонка: "Готівка": «Отримано» і "Реалізовано") є виручка від продажу товарів. Виручка в ТКК не фіксується по кожній покупці, як в РРО, а тільки в кінці дня проставляється загальною сумою.

В системі споживчої кооперації діють "Правила оформлення і обліку товарів та готівки у підприємствах, організаціях(об’єднаннях) системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)», які затвердженні постановою правління Укоопспілки. Згідно з цими Правилами підприємства споживчої кооперації виконують облік руху товарів і готівки шляхом складання і подання товарно-грошових звітів та ведення Книги надходження товарів. Складання і подання товарно-грошових звітів та ведення Книги надходження товарів проводиться незалежно від того, як здійснюються розрахунки зі споживачами: через належним чином зареєстровані РРО, або без їх застосування.

В процесі обслуговування покупців в торгівельних підприємствах іноді виникають такі випадки, коли використання для розрахунків зі споживачами РРО стає неможливим. Найчастіше такі випадки виникають при раптовому вимкненні електропостачання або при несподіваній поломці РРО не має автоматичного джерела електроживлення (а більшість моделей його не мають), то при відключені електроструму продаж товарів з використання РРО стає неможливим. При поломці РРО проведення на ньому операцій продажу також становиться неможливим. Однак покупців в магазинні обслуговувати необхідно. Що необхідно робити в таких випадках?

При виникненні таких ситуацій касир (чи продавець, який працює на РРО) повинен негайно повідомити представника адміністрації магазину. Обслуговування покупців в магазині у таких випадках не припиняється і магазин (якщо наявне і достатнє природне освітлення) не зачиняється. Для обліку розрахунків з покупцями в магазині використовується Товарно-касова книга, а покупцям, взамін касових, видають належним чином оформленні товарні чеки.

Касир у випадках тимчасового відключення електроенергії, чи при виході з ладу РРО зобов’язаний:

- проводити розрахунки зі споживачами з обов’язковою видачею товарних чеків. Облік товарних чеків відображати у ТКК;

- зазначити дату та час відключення електроенергії (поломки апарату) у ТКК, підрахувати суму виторгу за день з початку роботи до відключення електроенергії (поломки апарату) і зробити початковий запис цієї суми готівки у ТКК у графі «Перелік документів, які підтверджують рух товарів і готівки» такого змісту: «Сума готівки за день до відключення електроенергії становить…грн.»; у графі «Дані про рух готівки» - «Отримано» - зробити запис цифрами про отриману готівку. У графі «Перелік документів, які підтверджують рух товарів і готівки» зробити запис «Товарні чеки» і у графі «Номер документа»записати початковий номер товарного чека, що нанесений друкарським способом; початкові записи про рух товарів у цьому випадку не проводяться, залишок на початок дня не виводиться;

- визначити загальну суму надходжень готівки за період виходу ладу РРО або відсутності електроенергії, суму надходження готівки при реалізації товарів окремо по кожній ставці ПДВ і зробити запис і графі «№ документа» під записом початкового номера товарного чека – про номер останнього;

- записати загальну суму отриманої готівки у графу ТКК «Дані про рух готівки» навпроти запису номеру останнього товарного чека. Підрахувати підсумок надходження готівки, зафіксованої через РРО за робочий день (до моменту поломки РРО чи виключення електроенергії), і готівки під час роботи по ТКК, яка зафіксована товарними чеками;

- зробити підсумковий запис у ТКК;

- перед початком роботи із застосування РРО після відновлення постачання електроенергії сума надходження готівки за час роботи з використанням ТКК з урахуванням ставок ПДВ вводиться в РРО, після чого виконується загальний щоденний денний звіт без обнулювання оперативної пам’яті («Х» звіт), який підклеюється і зберігається у ТКК. За кожну окрему частину дня (за період відсутності постачання електроенергії) виконується «Х» звіт.

- У таких випадках, коли електроенергія відключається до кінця робочого дня (на декілька днів), після відновлення її постачання в РРО вводиться сума надходження готівки за час роботи з використанням ТКК, виконується «Х» звіт, який підклеюється в ТКК. Крім того, необхідно виконати «Z» звіт за період відсутності електроенергії, підклеїти його в «Журнал використання РРО» та заповнити відповідні розділи журналу.

Матеріально – відповідальні особи господарської одиниці зобов’язанні щоденно здавати виручку до каси суб’єкта підприємницької діяльності, або за вказівкою керівника – до кас установ банків чи підприємств зв’язку для переказу на розрахунковий рахунок суб’єкта підприємницької діяльності. Здавання готівки в ТКК фіксується на підставі квитанції прибуткових касових ордерів, квитанцій установ банків та підприємств зв’язку. Наприкінці дня аналогічно, як і по товарах визначається залишок готівки з урахуванням попереднього залишку, одержаної та зданої виручки.

Матеріально - відповідальна особа господарської одиниці щоденно складає і подає бухгалтерії підприємства підписаний звіт, до якого додаються всі документи, на підставі яких складено звіт. Про прийом звіту та документів, що додаються до нього, працівник бухгалтерії підприємства розписується на невідривній частині звіту, яка залишається прошнурованою в книзі. Керівник підприємства може дозволити подання звіту один раз на два - три робочих дні.

При прийманні звітів матеріально - відповідальних осіб господарських одиниць бухгалтерія суб’єкта підприємницької діяльності зобов'язана в той же день перевірити правильність складання звіту, документів, що додаються, визначення залишків товарів і готів. ТКК зберігається суб’єктом підприємницької діяльності протягом трьох років разом з документами бухгалтерського обліку і звітності.

Сума вторгованої виручки з використанням ТКК за час на надходження РРО в ремонті чи у випадку тимчасового відключення електроструму проводиться через касовий апарат одним чеком (загальною сумою) для обліку загальної виручки по торговій точці.

Для підприємств системи споживчої кооперації "Правилами оформлення і обліку руху товарів та готівки у підприємствах... системи Укоопспілки" встановлений інший порядок документального обліку руху готівки в таких ситуаціях.

Під час виходу з ладу РРО або на період тимчасового відключення електроенергії матеріально - відповідальна особа об’єкта роздрібної торгівлі щоденно складає від руки звіт у двох примірниках про рух готівки. У звіті заповнюється залишок готівки на дату і час виходу з ладу РРО або тимчасового відключення електроенергії, рух торгової виручки за цей період і залишок готівки на дату і час полагодження РРО або включення електроенергії. Один примірник звіту матеріально - відповідальна особа підклеює до журналу використання РРО на місце для підклеювання щоденного касового звіту, а копію звіту про рух готівки (тобто другий примірник) прикладає до товарно - грошового звіту.

У випадку тимчасового відключення електроенергії більше одного разу протягом одного робочого дня у щоденному звіті про рух готівки зазначається час першого відключення електроенергії та останній час її включення (чи не включення) до закінчення робочого дня.

До одержання підсумкового звіту фіскальної пам’яті матеріально-відповідальна особа вводить в РРО загальну суму торгівельної виручки за період, в який не працював РРО.

Порядок проведення розрахунків з покупцями з використанням товарних чеків регламентується: "Положенням про порядок реєстрації і застосування РРО при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Згідно з вимогами цього документу записи в чеках повинні здійснюватись темною пастою кулькових ручок; вільні (невикористані) рядки необхідно обов'язково прокреслювати.

Касир при використанні чеків: повинен зігнути товарний чек по лінії відриву, накласти відривну частину на невідривну і через копіювальний папір записати у товарному чеку: - дату заповнення; - найменування товару; - одиницю виміру чи іншу характеристику, - суттєву для товару; - кількість (вагу); - ціну за одиницю товару; - загальну суму покупки; - ставку ПДВ; - суму ПДВ; - прізвище, ініціали і підпис. Після здійснення розрахунків з покупцем та оформлення товарного чека, касир повинен віддати покупцеві разом з товаром відривну частину товарного чека.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Порядок розрахунків з покупцями у разі відсутності електроструму та в разі поломки РРО

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 590; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. III. Договор банковского счета. Виды банковских счетов. Порядок открытия счета.
 2. III. Порядок и этапы создания кредитной организации. Документы, завершающие эти этапы.
 3. IV. Порядок проведения экспертизы
 4. IV. Уставной капитал кредитной организации, порядок его формирования.
 5. V.ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
 6. Автомобилей. Порядок оформления путевого листа
 7. Адміністративні стягнення: поняття і види. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
 8. Арбитражно-процессуальный порядок разрешения споров хозяйствующих субъектов
 9. Аудиторская процедура – это определенный порядок действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств на конкретных участках аудита.
 10. Виды и формы бланков станционной коммерческой и грузовой отчетности, порядок их получения, хранения и расходования.
 11. Виды инвентаризаций. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации
 12. Виды норм выработки, порядок их разработок. Определение численности работников
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.144.36.228
Генерация страницы за: 0.099 сек.