Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення конкретного мережевого видання

Читайте также:
 1. Алгоритм створення і просування бренду.
 2. Альтернативність ресурсів полягає у тому, що одні й ті ж рідкісні ресурси можна використовувати для створення різних господдарських і споживчих благ.
 3. Анализ себестоимости единицы конкретного вида продукции и всей продукции
 4. В мозаике чувств конкретного индивида отражается структура его потребностей, строение его личности, система его ценностей.
 5. Валидация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного применения или исполнения, выполнены.
 6. Виктимологический аспект механизма конкретного поведения.
 7. Вопрос 7. Основные элементы пользовательского интерфейса типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия. Настройка системы на конкретного пользователя.
 8. Далее рассмотрим пример конкретного применения КТ в медицине.
 9. Друк у мережі. Адміністрування мережевого принтера
 10. ЕКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ГІМНАЗІЇ» ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
 11. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
 12. Етапи створення бази даних

Розробка власного видання. Концептуальний проект журналу.

4. Розробка власного рекламного видання. Концептуальний проект проспекту «Голосіївська осінь» (про будинок-музей М. Рильського).

5. Створення сайту на базі CMS Wordpress.

6. Створення відкритого мережевого видання на базі Livejournal Community.

8. Можливості макетування мережевих ресурсів засобами XML

9. Оформлення інтернет-магазину: назва сайту.

10. Оформлення сайту: назва сайту.

11. Видавничі можливості форуму: назва форуму.

12. Можливості дослідження читацької аудиторії topping.com.ua

13. Актуальність HTML для редактора електронного видання.

14. Створення Інтернет-ресурсу та його етапи.

15. Колористика українських сайтів певної тематики: назва тематики.

16. Види веб-адміністративних форм та їх класифікація.

17. Види адміністрування мережевих видань.

18. Пошук альтернативних джерел інформації для новостійного веб-порталу.

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини й висновків.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та об´єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу - 2-3 сторінки.

Основна частина роботи поділяється на 3-4 розділи. Перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий - методичним підходам та діагностичним засобам, третій - аналізу стану об´єкту дослідження, четвертий - рекомендаціям та пропозиціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов´язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують методи наукового дослідження, про які йшла мова в попередніх темах. Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, проведення підсумків.

Останнім часом дипломна робота з напрямку соціальних комунікацій передбачаєабо практичну частину, або додатковий ілюстративний матеріал до дипломної роботи.

Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

Заключна частина роботи - висновки - це коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки та рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини - 2-3 сторінки.

Невід´ємною частиною курсової роботи є список літератури, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи.

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об´ємні розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в додатки. Рекомендований обсяг курсової роботи не повинен перевищувати ЗО друкованих аркушів.

Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента у вищому закладі освіти.

Дипломна робота - це самостійна творча робота, яка носить технологічно-економічний характер, відбиває рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного «Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки України та видання йому державного документа про вищу освіту.

Основними завданнями виконання дипломної роботи є:

- Закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття умінь самостійного вирішення конкретних завдань підприємств і установ туристської галузі;

- Набуття умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних технолого-економічних проблем галузі.

- Розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.

В дипломній роботі студент повинен:

- Показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати.

- Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі.

- Уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити висновки і пропозиції.

- Дати характеристику історії досліджуваної проблеми.

- Показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою.

- Уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Загальними вимогами до дипломної роботи є:

- цільова спрямованість;

- чітка побудова;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументацій;

- стислість і точність формулювань;

- конкретність викладу результатів роботи;

- доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- грамотне оформлення.

Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою. У дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику, подали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї.

Тематика курсових, дипломних робіт розробляється профілюючими та випускаючими кафедрами. Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту, відповідати стану та перспективам розвитку науки й техніки, вирішувати конкретні завдання підприємств і установ туристсько-готельної індустрії та міжнародного туризму.

Теми дипломних робіт випускників сформульовані з урахуванням замовлень конкретних підприємств, результатів виробничих практик, наукових досліджень студентів у процесі навчання. Наприклад:

- Управління організаційно-економічним розвитком туристсько-готельного комплексу.

- Управління використанням курортно-рекреаційного потенціалу регіону.

- Кластерна модель регіонального розвитку туризму в Україні.

- Стратегічні орієнтири і сценарії розвитку міжнародного туризму в Україні.

- Науково-методичні основи діагностики управління туристською фірмою.

Наприклад, студенти-випускники, які навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», виконують дипломну роботу з дисциплін кафедри видавничої справи та редагування і теорії інформації

1.1. Концепція витоків українського рукописного книготворення.

2. Концепція витоків та основних етапі розвитку українського друкарства.

3. Виникнення друкарства як чинник кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи.

4. Друкарня Києво-Печерської лаври та її роль у ствердженні української школи редагування та видавничої справи.

5. Друкарня Київського університету та її роль у розвитку українського наукового книговидання.

6. Видатні редактори та видавці – випускники і співробітники Київського університету (дорадянський період).

7. Видатні редактори та видавці – випускники і співробітники Київського університету (радянський період).

8. Цензура як гальмо розвитку українського книговидання у другій половині ХІХ ст.

9. Біблія як предмет редакторського та видавничого аналізу.

10. Політика українських урядів УНР у видавничій справі.

11. Українське видавництво «Час».

12. Українське видавництво «Криниця».

13. Типи газет та їх оформлення.

14. Книгознавчі видання в Україні та за її межами в першій половині ХХ ст.

15. Українська видавнича справа в Польщі.

16. Редагування текстових матеріалів у газеті.

17. Українська видавнича справа в Чехословаччині.

18. Історія оформлення газет і журналів.

19. Українська видавнича справа в Австрії.

20. Навчальна література: вимоги і реалії.

21. Категорія оцінки й аргументів у газетних текстах.

22. Текстова компетенція та її стан в Україні.

23. Текст як предмет дослідження лінгвістики, семантики, прагматики, теорії комунікації.

24. Соціальна практика і журналістський текст.

25. Журналістський матеріал як предмет літературного редагування.

26. Специфіка редагування на радіо.

27. Особливості редагування на телебаченні.

28. «Прямий ефір» і завдання редактора передачі.

29. Види журналістських текстів і особливості їх редагування.

30. Методика редакторської роботи над фактичним матеріалом.

31. Текст розповідь і особливості його редагування.

32. Текст-опис і особливості його редагування в різних ЗМІ.

33. Особливості редагування тексту-роздуму в різних ЗМІ.

34. Юридичний статус веблогів у світі.

35. Видавничі стандарти бібліографії електронних видань.

36. Порівняльний аналіз роботи пошукових машин: назви пошукових машин.

37. Тематичний спектр успішних мережених видань в українському Інтернеті.

38. Методи просування преси на українському ринку.

39. Проблема вибору інформаційної політики редакції.

40. Від видавничого дому – до холдінгу.

41. Соціальна інформація в пресі: специфіка, форми представлення та способи регулювання соціальних матеріалів.

42. Моделювання образа читача в текстах періодики як відображення сучасних, соціальних реалій.

43. Проблеми медійного ринку: які видання обирає читач.

44. Етапи становлення та розвитку видавничої справи Німеччини.

45. Розвиток видавничої справи США.

46. Моделі видавничого процесу в сучасному журнальному виданні.

47. Суспільно-політична позиція часопису «Книгар» (1917-1920 рр.).

48. Принципи оцінки якості книжкових видань.

49. Сучасний стан поліграфічної галузі в Україні.

50. Цифровий друк: історія, сучасні тенденції.

51. Принципи оцінювання якості науково-популярних видань.

52. Маркетингові дослідження в діяльності видавництва.

53. Особливості взаємодії видавництва із суб’єктами системи книгорозповсюдження.

54. Роль реклами і паблік рілейшнз у просуванні видавничої продукції на ринку.

55. Торговельні партнери видавництва і особливості взаємодії з ними.

56. Виставки ярмарки як чинник маркетингової діяльності суб’єктів видавничого бізнесу.

57. Особливості конкуренції на книжковому ринку України.

58. Мерчайдайзинг у книжковій справі: особливості функціонування його в Україні.

59. Соціальна і культурологічна зумовленість шрифтів.

60. Корпоративні видання: співвідношення практики і теорії.

61. Вузькопрофесійний журнал як тип видання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Новинний журнал як тип видання

Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 264; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Алгоритм створення і просування бренду.
 2. Альтернативність ресурсів полягає у тому, що одні й ті ж рідкісні ресурси можна використовувати для створення різних господдарських і споживчих благ.
 3. Анализ себестоимости единицы конкретного вида продукции и всей продукции
 4. В мозаике чувств конкретного индивида отражается структура его потребностей, строение его личности, система его ценностей.
 5. Валидация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного применения или исполнения, выполнены.
 6. Виктимологический аспект механизма конкретного поведения.
 7. Вопрос 7. Основные элементы пользовательского интерфейса типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия. Настройка системы на конкретного пользователя.
 8. Далее рассмотрим пример конкретного применения КТ в медицине.
 9. Друк у мережі. Адміністрування мережевого принтера
 10. ЕКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ГІМНАЗІЇ» ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
 11. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
 12. Етапи створення бази даних

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.