Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обґрунтування витрат на оплату праці

 

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної пла­ти всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витра­ти відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різ­ні методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає викорис­тання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуван­ням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та еконо­мічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки серед­ньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (фзп) за формулою

ФЗП = Чоб хЗП (8.29)

де Ч об - середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;

ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до об­сягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до викорис­тання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (по­слуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп) можна використовувати формулу

Vр х Nфзп

ФЗПоп = ----------------- (8.30)

100%

де Vр - планова сума виручки від реалізації турпродукту (пос­луг);

Nфзп - норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у від­сотках до доходу туроператора на плановий період можна викорис­товувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПпл

Nопфзп = -------- х ----------------- (8.31)

Vбр 100 + ΔППпл

де ФЗП6, Vбр - відповідно фонд заробітної плати і виручка від реалізації турпродукту (послуг) базисного (звіт­ного) періоду;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому періоді, %.

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПплNагфзп = -------- х ----------------- (8.32)

АВб 100 + ΔППпл

де Nагфзп - норматив фонду заробітної плати в доході тур­агента, %;

ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентсь­ка винагорода у базисному періоді;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати турагента в пла­новому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці турагента в плано­вому періоді, %.

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фон­ду заробітної плати тур агента:

АВпл х Nагфзп

ФЗПаг = ----------------- (8.33)

100

де ФЗПаг - планова сума фонду заробітної плати турагента;

АВпл - планова сума агентської винагороди за просуван­ня і реалізацію турпродукту.

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 247; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.