Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЯВИЩАМ

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам

План семінарського заняття

1. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати.

2. Суть і види процентних ставок (номінальна, реальна).

3. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.

4. Монетарна політика та її інструментар. Комерційні банки, резервування депозитів. Мультиплікатор грошової бази.

5. Місце Центрального банка у національній економіці. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».

6. Передавальний механізм монетарної політики. Підходи монетаризму і кейнсіанства.

7. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

8. Держборг, держбюджет, держвидатки, дефіцит бюджету. Крива Лаффера. Методи збалансування дефіцитного держбюджету.

9. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Ефект витіс­нення. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.

10. Наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення.

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

§ гроші; § ринок грошей; § попит на гроші (D M); § пропозиція грошей (SM); § банківський відсоток; § монетарна політика; § грошова маса (база) (М); § грошові агрегати (M0, M1, M2, M3); § ліквідність; ліквідність грошових агрегатів § попит на гроші для угод; § банк; § комерційний банк § центральний банк; § кредитні гроші; § облікова ставка, § депозит; § кредит; § маржа; § часткове резер­вування депо­зитів; § обов'язкові резерви (Rоб.); § швидкість обігу грошей (V); § політика «деше­вих грошей»; § політика «доро­гих грошей»; § норма резервування (Nрез) ; § операції на відкритому ринку; § ринок капіталу; § «кредитор ос­танньої надії»; § мультиплікатор грошей; § фінан­сова система, § фіскальна політика; § об'єкти оподат­кування; § суб'єкти опо­даткування; § податки (Т); § податкова став­ка (прогресивна, пропорційна, регресивна); § автоматичні стабілізатори; § дискреційна фіскальна політика; § недискреційна (автоматична) фіскальна політика; § державний бюджет, § бюджетне сальдо; § дефіцит бюджетну; § профіцит бюджету; § податкова система; § прямі податки; § непрямі податки; § індивідуальний акциз; § мито; § крива Лаффера; § ефект витіснення; § державний борг; § зовнішній борг; § внутрішній борг; § витрати з обслуговування державного боргу; § тіло державного боргу; § трансферти (TR); § державні витрати (G); § дефолт; § реструктуриза­ція боргу; § викуп боргу; § фінансовий ринок; § фондовий ринок; § державні цінні папери.

 1. Державна інституція, яка відповідає за пропозицію грошей у країні.

2. Депозитні інституції, що приймають вклади від фізичних та юридичних осіб, надають позики й виконують інші операції.

3. Кількість грошей у національ­ній економіці на певний момент часу.

4. Заходи зі зменшення або обмеження зростання пропозиції грошей у країні.

5. Заходи зі збільшення пропозиції гро­шей у країні.

6. Заходи по скороченню або обмеженню зростання пропозиції грошей у націо­нальній економіці для досягнення макроекономічної стабільності.

7. Показник, який містить готівку на ру­ках у населення і банківські резерви, що зберігаються у центральному банку.

8. Система банківництва, за якої норма резервів становить менше 100% депо­зитних зобов'язань комерційного банку.

9. Частина депозитів, яку банки зберігають у центральному банку.

10. Величина, обернена до норми резерву­вання.

11. Коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць змі­нюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю.

12. Попит на гроші, що використовуються як засіб за­ощадження.

13. Доход, який нараховується за надання грошей у позичку.

14. Купівля-продаж національним банком урядових цінних паперів на відкритому ринку для того, щоб впли­вати на банківські резерви, пропозицію грошей і відсот­кові ставки.

15. Політика національного банку щодо збільшення пропозиції грошей з метою зниження відсоткової ставки і стимулювання ділової активності.

16. Політика нацбанку по обмеженню пропозиції грошей для підвищення відсотко­вої ставки і стримування ділової активності.

17. Окремі сукупності грошових активів, які відрізня­ються між собою рівнем ліквідності.

18. Здатність будь-яких активів бути засобом оплати або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номі­нальної вартості.

19. Гроші, створені банками, зокрема поточними рахун­ками (депозитами).

20. Норма відсотка, яка виплачується за різними акти­вами і характеризує доход за рік на одну вкладену грошо­ву одиницю.

21. Попит на гроші, що використовуються як платіж­ний засіб для купівлі товарів і послуг.

22. Норма резервних грошей, яку встановлює національ­ний банк для комерційних банків.

23. Гроші, які залучаються банківською системою з метою використання їх для здійснення активних операцій (надання кредитів, купівля облігацій та інших доходних активів),

24. Величина, яка показує, скільки разів обертається грошова одиниця в процесі економічного кругообігу.

25. Відсоток, під який нацбанк надає креди­ти комерційним банкам.

26. Фінансовий ринок, де продають і ку­пують короткострокові боргові інстру­менти, строк погашення яких менше одного року.

27. Плата за право користування грошови­ми коштами.

28. Обмін продукту безпосередньо на інший продукт.

29. Взаємозв'язок між рівнем інфляції та номінальною процентною ставкою.

30. Відмова країни обслуговувати свої зов­нішні борги, зокрема здійснити чер­гові виплати з боргу.

31. Непрямий податок на кожну одиницю певного товару.

32. Податок на імпортні товари.

33. Податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та фірм.

34. Величина податку на од. оподат­кування.

35. Податки на това­ри та послуги, що входять в їхню ціну.

36. Заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни.

37. Цілеспрямоване регулювання податків і держвидатків для досягнення певних макроекономічних цілей.

38. Зміна строку або умов сплати зовнішнього боргу.

39. Різниця між доходами держбюджету і державними видатками.

40. Однакова ставка оподаткування, яка не залежить від розмірів доходу.

41. Заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам, урядам та міжнародним фінансовим організаціям.

42. Ставка оподаткування, яка зростає зі збільшенням доходу.

43. Усе, з чого стягується податок (за­робітна плата, прибуток підприємства, кількість землі тощо).

44. Зменшення запланованих інвестиційних видатків у національній економіці вна­слідок зростання процентних ставок, яке спричиняється збільшенням взятих урядом позик на грошовому ринку.

45. Податкова ставка, що знижується зі збільшенням доходу.

46. Основний фінансовий документ країни, у якому відображається баланс запланованих урядових доходів і видатків за певний рік.

47. Фіскальна політика, за якої впроваджується певна система податків і трансфертів, і це забезпечує їм мож­ливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматич­ному режимі, тобто без державного втручання.

48. Величина, на яку державні витрати перевищують чисті податки.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 305; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.