Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IОсновні поняття. Тема 15. Економічне зростання та циклічність розвитку
План

Тема 15. Економічне зростання та циклічність розвитку

1. Економічне зростання: поняття, цілі та типи.

2. Критерії та фактори економічного зростання.

3. Концепції та моделі економічного зростання.

4. Циклічність як форма економічного розвитку.

5. Види економічних циклів та їх причини.

 

¨Основні положення

Економічне зростання – це розвиток національної економіки протягом певного періоду, котрий вимірюється абсолютним приростом чи темпами приросту ВВП, ВНП й НД в цілому або темпами приросту цих показників у розрахунку на душу населення.

Розрізняють 3 типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний, змішаний (реальний), детенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання — спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил, насамперед факторів виробництва за незмінного рівня технологічної основи виробництва. Інтенсивнийтип економічного зростання — процес суспільного виробництва, що ґрунтується на застосуванні передусім ефективніших елементів продуктивних сил та досконаліших форм розвитку (техніко-економічної, організаційно-економічної і суспільної). Розрізняють чотири основні форми інтенсифікації виробництва: фондозберігаючу, працезберігаючу, матеріало- і ресурсозберігаючу, всебічну. Змішаний (реальний) тип має місце тоді, коли збільшення реального обсягу національного продукту здійснюється внаслідок збільшення кількості використо­вуваних факторів виробництва і застосування нової техніки та технології. За детенсивного економічного зростання збільшення обсягів випуску продукту відстає від темпів збільшення використання факторів виробництва.

Залежно від характеру зростання фактори зростання поділяють на дві групи — екстенсивні та інтенсивні. До екстенсивних факторів належать: збільшення обсягу інвестицій при наявному рівні техніки; збільшення кількості працівників; збільшення обсягу використовуваної сировини, матеріалів, палива. До інтенсивних факторів належать: прискорення науково-технічного прогресу; підвищення кваліфікації працівників; поліпшення використання основних і оборотних фондів; поліпшення організації виробництва.

Економічне зростання вимірюється річними темпами зростання у відсотках. Розрізняють високі, нульові, від’ємні, оптимальні темпи зростання. Серед факторів, які впливають на економічне зростання виділяють фактори пропозиції, попиту та розподілу.

В залежності від факторів зростання будують моделі економічного зростання, а саме багатофакторні та двуфакторні. У багатофакторній моделі передбачається вплив всіх перелічених факторів. Двуфакторна модель включає в себе 2 фактори – працю та капітал. Дана модель може враховувати або ні НТП.В економічній теорії найпоширенішими є три концепції та моделі економічного зростання: теорія нагромадження капіталу К. Маркса, моделі Домара–Харрода, теорія стадій економічного зростання У. Ростоу.

Циклічність – це невід’ємна ознака функціонування економіки. Проблеми економічних циклів досліджували К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Кондратьєв, В. Леонтьєв та ін. Незважаючи на те, що окремі вчені розглядали, як правило, один вид циклу, зараз спостерігаємо одночасно кілька різних циклів, що мають різні причини й тривалість. Їх фази можуть збігатися, тому цикли можуть або нівелювати, або посилювати дію один одного. Явище економічної циклічності невід’ємне від державної економічної політики. Циклічність зменшує ефективність державного регулювання, робить необ’єктивним стратегічне прогнозування і планування. Досліджуючи економічні цикли, важливо усвідомлювати, що кожна фаза циклу має свої недоліки. Навіть піднесення, хоч і становить мету державного регулювання, є чинником подальшої кризи. Основні причини цього такі: неконтрольоване підвищення обсягів виробництва з метою збільшити прибуток може спричинити кризу перевиробництва; зростання попиту на виробничі ресурси спричиняє їх дефіцит і відповідно їх подорожчання. Піднесення рано чи пізно призводить до кризи. Тому державне антициклічне регулювання слід здійснювати постійно. При цьому важливо не просто згладжувати амплітуду циклічних коливань, а й прогнозувати цикл і управляти ним. Як правило, основою державного регулювання вважають вплив на середні цикли. Держава має ініціювати фази пожвавлення і піднесення в них із метою забезпечити загальне економічне зростання. Як правило, цього досягають оновленням або розширенням однієї базової чи стратегічної галузі економіки. Автоматично починають розвиватися суміжні галузі, а згодом і економіка всієї країни.

Економічне зростання. Економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне економічне зростання. Фактори економічного зростання. Стадії економічного зростання. Критерії економічного зростання. Доцільність економічного зростання. Межі зростання.

? Питання для самоконтролю

1. Що називають економічним циклом? Які його основні фази?

2. Покажіть взаємозв’язок між економічним зростанням та запасами природних ресурсів.

3. У чому полягають цілі економічного зростання?

4. Перерахуйте види економічних циклів та охарактеризуйте їх рушійні сили.

5. Яке значення для зростання економіки має освіта?

6. Чому процес економічного зростання має супроводжуватися структурною перебудовою?

7. Дайте визначення антициклічної політики. З якою метою її здійснюють?

8. Чи має держава можливість впливати на економічне зростання?

9. Опишіть головну ідею аналізу меж зростання.

10. Які передумови та рушійні сили були в основі економічного зростання у 19, 20 ст.? Чи збереглися вони сьогодні?

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 236; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.002 сек.