Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклади обгрунтування теми наукових досліджень




Читайте также:
 1. Аналіз інформації в ділових і наукових виданнях
 2. Вибір та обгрунтування параметрів трансмісії автомобіля.
 3. Диференціація мовних досліджень 1 страница
 4. Диференціація мовних досліджень 2 страница
 5. Диференціація мовних досліджень 3 страница
 6. Диференціація мовних досліджень 4 страница
 7. Диференціація мовних досліджень 5 страница
 8. Завдання та принципи маркетингових досліджень
 9. Загальна класифікація маркетингових досліджень
 10. Кількісні методи досліджень поведінки споживачів
 11. Методи досліджень
 12. Методи досліджень

 

Тема Облік і аудит формування фінансових результатів(на прикладі хлібопекарних підприємств України)

 

Актуальність теми. Сучасні економічні перетворення, що відбуваються на підприємствах хлібопекарного виробництва України, вимагають розв’язання багатьох технічних, виробничих і організаційних завдань. Побудова громадського суспільства націлює економіку на переорієнтацію цілей з проміжних на кінцеві соціально значущі результати, органічне поєднання інтересів колективу і кожного працівника, всебічний розвиток людини й упровадження науково-технічного прогресу, забезпечення збалансованості матеріальних ресурсів і благ, надання споживачеві пріоритету у господарських відносинах, створення противитратного механізму функціонування. Пошук ефективних механізмів управління суб’єктами господарювання та забезпечення їх реальної інтеграції у систему ринкових відносин зумовлює підвищення ролі бухгалтерського обліку та аудиту господарської діяльності у процесі прийняття поточних рішень.

Оскільки метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта є одержання та максимізація прибутку, то необхідно більш ретельно та кваліфіковано підходити до формування його складників – доходів та витрат, детально вивчаючи та аналізуючи фактори, під впливом яких формується фінансовий результат, досліджувати динаміку, тенденції, резерви, що впливають на ефективність діяльності підприємства.

За своєю природою фінансовий результат є сукупним проявом ефективності фінансового, виробничого та організаційного менеджменту на підприємстві. Результат діяльності формується під впливом рівня цін, тарифів та відсоткових ставок, ставок оподаткування та інших економічних внутрішніх і зовнішніх чинників. Прибуток підприємства є складовим елементом внутрішнього валового продукту, виступає джерелом поповнення державного бюджету, а отже фінансовим ресурсом держави для реалізації програм розширеної реструктуризації суспільного виробництва та реалізації соціальних програм.

Важливість цих процесів викликає необхідність удосконалення організації та методики обліку та аудиту фінансових результатів діяльності з метою обґрунтування переліку чинників, що впливають на їх рівень, кількісної та якісної оцінки наслідків цього впливу на прогнозовані тенденції розвитку підприємств хлібопекарного виробництва у перспективі.

З’ясуванню природи, умов виникнення, змісту, функціям, видам, оцінці, механізму формування і відображення в бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділяли значну увагу в своїх працях вітчизняні вчені-економісти в різні періоди часу. Вагомий внесок у дослідження цієї категорії зробили Борщевський П.П., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Коцупатрий М.М., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Мних Є.В., Моссаковський В.Б., Нападовська Л.В., Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.Г.



Дослідження організації та методики аудиту знайшли відображення у наукових працях: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Давидова Г.М., Кулаковської Л.П., Петрик О.А., Пилипенка І.І., Рудницького В.С., Савченка В.Я.

Проте, незважаючи на значний науковий доробок вітчизняних вчених і практиків з даної теми, ряд проблемних питань організації та методики обліку і аудиту фінансових результатів хлібопекарних підприємств вимагають подальших досліджень, глибшого вивчення і формування нових підходів та напрямків їх удосконалення. До них слід віднести: поліпшення обліку фінансових результатів шляхом його оптимізації як основного джерела інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; розробку нових методичних підходів до аудиторської перевірки даної ділянки обліку, що відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів.

Недостатнє висвітлення цих питань в економічній літературі, а також їх практична значимість обумовили вибір теми і цільову спрямованість дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автором розроблено рекомендації щодо удосконалення методики аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів та його документального оформлення на підприємствах хлібопекарного виробництва. Удосконалено методику оцінки фінансового стану підприємства при здійсненні аудиту.

Мета і завдання дослідження.Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів діючої системи обліку і аудиту фінансових результатів діяльності підприємств хлібопекарного виробництва; розробка науково-обґрунтованих пропозицій з удосконалення організації та методики обліку і аудиту фінансових результатів із врахуванням вимог вітчизняних і міжнародних стандартів, передового досвіду.

Досягнення поставленої мети визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення наступних взаємопов’язаних завдань теоретичного, методичного, організаційного та практичного характеру:

·дослідити сутність “прибутку” як економічної категорії, її еволюцію та значення на сучасному етапі розвитку ринкових відносин;

·дослідити теоретичні та практичні підходи до концепції формування фінансових результатів як об’єктів обліку та аудиту, визначити структурні переваги їх формування в сучасній обліковій практиці;

· обґрунтувати необхідність удосконалення методики та організації аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів та їх документального оформлення на підприємствах хлібопекарного виробництва;

·уточнити структуру та зміст регістрів обліку доходів і витрат та Звіту про фінансові результати з метою їх удосконалення;

·конкретизувати організаційні аспекти аудиту фінансових результатів: мету, завдання та об’єкти перевірки з метою ефективного дослідження облікових даних;

·обґрунтувати необхідність удосконалення методики аудиту доходів, витрат і фінансових результатів;

·обґрунтувати доцільність застосування методики аналітичного дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства як складової аудиту.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств хлібопекарного виробництва.

Предметом дослідження є методика та організація обліку і аудиту фінансових результатів діяльності підприємств хлібопекарного виробництва.

Методи дослідження.Основою проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання, принцип історизму, застосований для вивчення прибутку як економічної та обліково-аналітичної категорії в ході історичного розвитку суспільства.

Визначальними у вирішенні поставлених завдань були такі загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, групування, аналогія, систематизація. Спеціальні методи дослідження (методи статистичних групувань, узагальнення, графічний метод) використовувались переважно при аудиторській оцінці ефективності фінансово-господарської діяльності. У ряді випадків при дослідженні стану обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання застосовувався метод експертних оцінок.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, нормативні документи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, а також облікові дані підприємств хлібопекарного виробництва.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в наступному:

Вперше:

·запропоновано застосування інформаційної моделі процесу формування доходів шляхом попереднього накопичення інформації в аналітичних відомостях, що дозволить групувати та узагальнювати облікові дані в розрізі видів діяльності за відповідний звітний період;

· розроблено методичні підходи до формування та реєстрації результатів перевірки показників Звіту про фінансові результати з використанням специфічних аудиторських документів, застосування яких сприятиме підвищенню ефективності роботи аудитора, скороченню витрат його робочого часу.

Удосконалено:

·економічну сутність категорії “прибуток”, обґрунтовано методику його розрахунку, яка сприятиме підвищенню ефективності діяльності господарюючих суб’єктів в умовах зростання конкуренції;

· форми регістрів обліку доходів і витрат шляхом деталізації інформації у відповідності до рахунків (субрахунків), які використовуються для їх відображення, що сприятиме підвищенню аналітичності та ефективності використання облікових даних в управлінні підприємством;

· форму Звіту про фінансові результати завдяки чіткому розмежуванню фінансових результатів за видами діяльності та запропонованих змін щодо відображення доходів від реалізації, що надасть можливість більш системно та аргументовано відтворити етапи формування чистого прибутку (збитку) підприємства;

· організаційні аспекти аудиту фінансових результатів діяльності підприємства шляхом конкретизації мети, завдань та об’єктів перевірки для ефективного дослідження повноти і достовірності облікових даних, їх відображення в звітності.

Одержали подальший розвиток:

·методика обліку доходів, витрат та фінансових результатів завдяки розробці рекомендацій щодо побудови їх аналітичного обліку та документального оформлення, що сприятиме розширенню можливостей використання облікової інформації, ефективному здійсненню процесів контролю;

·методика аудиту результатів діяльності господарюючого суб’єкта шляхом розробки методичних підходів до перевірки та вивчення операцій з обліку доходів, витрат і фінансових результатів, застосування яких надасть можливість аудитору чітко сформулювати проблеми, які мають місце в обліку, прийняти обґрунтовані та неупереджені висновки щодо роботи підприємства;

·методика оцінки фінансового стану підприємства при проведенні аудиту, завдяки розробці рекомендацій щодо аналітичного дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності, що сприятиме розробці фінансової стратегії господарюючого суб’єкта, прийняттю обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення його діяльності та прибутковості.

 

Тема Облік і аналіз дебіторської заборгованості

(на прикладі підприємств машинобудування та металообробки)

 

Актуальність теми дослідження. Формування системи ринкових взаємовідносин в Україні, концептуальна основа якої - Стратегія економічної політики на 2000 – 2004 рр., викладена в Посланні Президента України Верховній Раді України 2000 р., зумовлює необхідність реформування української промисловості. Перехід від падіння до зростання українського промислового виробництва потребує вироблення стратегії післякризового розвитку промисловості, спрямованої на забезпечення глибоких якісних зрушень у системі економічних відносин. Серед пріоритетних напрямків даної стратегії учасники V Пленуму Союзу економістів України відзначили фінансове оздоровлення підприємств, і, насамперед, подолання затяжної і глибокої кризи неплатежів. Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.

Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених - економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г. В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів методології бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу дебіторської заборгованості можна визначити такі:

а) для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої політики управління в процесі антикризового регулювання фінансово-господарського стану істотне значення мають актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання. Однак форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку рекомендували нормативно, не враховує специфіки даного активу, що зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання. Крім цього, облікові регістри, що є рекомендовані для використання, не передбачають накопичення інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Це зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження;

б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;

в) застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів аналізу. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо глибини кризи неплатежів аналізованого суб'єкту.

Науково-теоретична і практична значимість вказаних проблем зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та визначила його основні напрямки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота узгоджена з головними напрямками наукових праць, теоретичних положень і висновками досліджень, проведених у межах науково-дослідної роботи “Розробка і реалізація ринкових моделей систем господарювання, прогресивних методик обліку та аудиту, фінансової діяльності суб'єктів господарювання” (реєстраційний номер 0100U001955). У даній роботі автор дослідила перспективи вдосконалення основних напрямків обліку дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю, розробила моделі визначення резерву сумнівних боргів.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження - обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського обліку та аналізу дебіторської заборгованості, розробка методичних підходів і складання практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючих методик обліку та аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємства.

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання:

· проаналізувати економічні і нормативні передумови формування економічної концепції дебіторської заборгованості;

· розробити методику класифікації розрахунків з дебіторами;

· вивчити та систематизувати методи та види оцінювання дебіторської заборгованості;

· дати оцінку якості діючій системі обліку дебіторської заборгованості;

· обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення процесу визначення дебіторської заборгованості в системі бухгалтерського обліку;

· удосконалити існуючі методи контролю якості господарських операцій по розрахунках з дебіторами;

·оптимізувати діючу форму бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами;

· розглянути особливості стану дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області;

· дослідити та вдосконалити сучасні методики аналізу активності управління дебіторською заборгованістю;

· розробити методику комплексного оцінювання стану дебіторської заборгованості в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації.

Об'єкт дослідження - теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення розрахунків з дебіторами в галузі машинобудування і металообробки, для якої характерні значна питома вага в промисловості України та криза платіжної ситуації, для подолання якої визначена тенденція.

Предмет дослідження - методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа дисертаційної роботи - економічна теорія дебіторської заборгованості, законодавчі та нормативні акти, що регламентують платіжно-розрахункові відносини суб'єктів господарювання, методичний та інструктивний матеріали з бухгалтерського обліку, звітності та аналізу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців із теорії і практики бухгалтерського обліку і аналізу дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання фінансово-господарського стану, статистичні дані. У процесі дослідження ми використовували:

· комплексний підхід – у процесі оцінювання якості бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами, для розробки методики розрахунку резерву сумнівних боргів і методичного підходу щодо оцінювання стану дебіторської заборгованості;

· методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту та суті дебіторської заборгованості як економічної категорії;

· методи статистичного та графічного аналізу – для вивчення, угрупування і наочного зображення емпіричних даних, елімінування впливу випадкових факторів при аналізі дебіторської заборгованості;

· методи формалізації і математичного моделювання – для розробки концептуальних основ форми бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами з метою оптимізації, для аналізу стану дебіторської заборгованості;

· системний підхід – для розробки методичного підходу до класифікації дебіторської заборгованості, основних напрямків розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна даної роботи полягає у формуванні єдиної економічної концепції дебіторської заборгованості шляхом постановки, теоретичного обґрунтування і вирішення проблем, пов'язаних з вдосконаленням обліку та аналізу дебіторської заборгованості на новій методичній основі. Реалізація підходу забезпечила отримання в процесі дослідження таких науково обґрунтованих результатів:

· розроблено рекомендації з питань створення єдиної економічної концепції дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств, використання якої сприятиме підвищенню ефективності управління на мікро– та макрорівнях (досі розгляд проблем оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості в межах єдиної економічної концепції не здійснювався);

· удосконалено методичний підхід до класифікації дебіторської заборгованості, на підставі якого створений єдиний системний класифікатор дебіторської заборгованості, що дасть змогу вирішити проблему формування інформації стосовно стану розрахунків з дебіторами в залежності від цільових потреб користувачів (до цього часу запропонована методика розробки типів класифікації дебіторської заборгованості не використовувалась);

· проведено детальну систематизацію методів та видів оцінювання дебіторської заборгованості, на підставі чого запропонований комплексний вид оцінювання заборгованості, впровадження якого дасть змогу вирішити проблему оцінювання дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (досі вплив одночасно дійсно минулих та умовно можливо минулих часових процесів при оцінюванні дебіторської заборгованості не враховувався) ;

· вперше запропоновано комплексне оцінювання якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, в основі якого - детальний аналіз діючої системи обліку за визначеними критеріями якості, виявлено реальний стан бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області;

· удосконалено методику визнання дебіторської заборгованості як об'єкту обліку на основі обліку усіх складених господарчих угод продажу на забалансовому рахунку (на відміну від сучасних теоретичних концепцій обліку, які не передбачають реєстрацію угоди до моменту її виконання);

· обґрунтовано необхідність використання цифрового аналізу як засобу додаткового контролю законності та достовірності господарських операцій по розрахунках з дебіторами, що засновано на зіставленні частот розподілу чисел по закону Бенфорда (до цього часу цифровий аналіз в вітчизняному обліку розрахунків з дебіторами не використовувався) ;

· розроблено комплексний підхід щодо оцінювання дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, що передбачає використання аналітичної та математичної моделей розрахунку резерву сумнівних боргів (на відміну від діючих методик, які не враховують специфіку підприємства) ;

· обґрунтовано необхідність використання запропонованої автором форми бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами, що забезпечує надання актуальної і якісної, що деталізувалася на необхідних рівнях, бухгалтерської інформації про стан розрахунків з дебіторами з урахуванням різноманітності потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів (на відміну від рекомендованої нормативно формі бухгалтерського обліку, яка не є достатнім джерелом інформації при впровадженні політики антикризового регулювання стану підприємств);

· визначено стан дебіторської заборгованості на машинобудівних підприємствах Запорізької області на основі використання діагностичного аналізу, впровадження якого підвищить якість прийняття управлінських рішень (на відміну від аналізу, який не враховує потенційних можливостей дебіторської заборгованості як ліквідного активу);

· розроблено методику аналізу ліквідності дебіторської заборгованості, що передбачає зіставлення дебіторської заборгованості та зобов'язань (запропонована сукупність чинників раніше не використовувалась для машинобудівних підприємств);

· обґрунтовано необхідність використання запропонованого автором методичного підходу щодо оцінювання стану дебіторської заборгованості, що дозволяє визначати закономірність, рівень і перспективи розвитку кризової ситуації в відношенні дебіторської заборгованості підприємств галузі машинобудування і металообробки та народногосподарського комплексу в цілому (метод комплексної оцінки стану дебіторської заборгованості запропоновано вперше).

 

Тема ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

 

Актуальність теми.Перехід України до принципово нових економічних відносин та включення її в світові інтеграційні процеси здійснилися спонтанно без наукового обґрунтування та детального аналізу майбутніх наслідків для українського народу.

На сучасному етапі розвитку економіки, суспільство, як ніколи, повинно усвідомити необхідність в ефективному здійснені амортизаційної політики, як на рівні держави, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання, адже саме її стан визначає довговічність діяльності підприємств.

Проблемним питанням реалізації амортизаційної політики, як на рівні держави, так і на рівні підприємств присвятили праці вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: В.В. Богатирьова, С.Г. Вегера, І.І. Веретеннікова, Н.Г. Виговська, С.Ю. Глазьєв, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, І.П. Житна, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.І. Кутер, В.Ф. Палій, Д.О. Панков, Я.В. Соколов, П.В. Тальміна, Н.М. Ткаченко, П.Я. Хомін, М.Г. Чумаченко та ін. Неодноразово деякі аспекти цих питань розкривалися дослідниками у кандидатських дисертаціях: І.А. Бігдан, О.Г. Бобровою, М.І. Бондарем, Л.В. Городянською, В.М. Дибою, С.М. Євтушенком, В.В. Жуком, В.П. Карєвим, С.М. Кір’ян, О.В. Кленіним, Л.О. Леоновою, О.А. Наумчук, Т.П. Остапчук, В.І. Рошило та ін.

Однак, ряд питань теоретичного та практичного характеру амортизаційної політики та бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань залишається недостатньо розробленим й вимагає вирішення із урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення амортизаційної політики та порядку бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань з урахуванням вітчизняних та світових напрацювань зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, яка обумовлюється наступним:

По-перше, об’єктивно низьким рівнем інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (що обумовлено високим рівнем витрат, що спричиняє не конкурентоспроможність вітчизняних товарів в порівнянні з іноземними), яка призвела до зниження зацікавленості підприємців в оновленні власних основних засобів. Це підтверджується високим рівнем їх зносу що коливається на підприємствах АПК в межах 70-90%.

По-друге, недосконалим порядком обліку амортизаційних відрахувань. Це пов’язано з тим, що при нарахуванні амортизації, рахунки обліку необоротних активів залишаються без змін і деякі законодавчо закріплені методи розрахунку амортизаційних відрахувань не містять особливого змісту, а також сприяють викривленню звітності.

По-третє, недостатнім рівнем комп’ютеризації сфери розрахунку амортизаційних відрахувань в бухгалтерських програмах, що ускладнює прийняття рішень по застосуванню того чи іншого методу амортизації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 317 “Професійна діяльність бухгалтера: організація, регулювання, ризики” (номер державної реєстрації 0107U001321). У межах наукової програми автором виконано дослідження сутності амортизаційної політики в сучасних умовах та надані пропозиції з удосконалення порядку обліку амортизаційних відрахувань і амортизаційного фонду, удосконалення реалізації амортизаційної політики при застосуванні інформаційно-комп’ютерних технологій.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці заходів з удосконалення здійснення амортизаційної політики на макро- і мікрорівнях та бухгалтерського обліку амортизаційних відрахувань.

Для досягнення мети в роботі поставлено наступні завдання:

– обґрунтувати доцільність застосування більш жорсткого державного регулювання амортизаційної політики;

– класифікувати необоротні активи з точки зору їх амортизації;

– розглянути існуючий порядок обліку амортизаційних відрахувань та сформувати шляхи його удосконалення;

– з’ясувати необґрунтованість використання на практиці таких методів прискореної амортизації, як зменшення залишкової вартості та прискореного зменшення залишкової вартості;

– обґрунтувати призначення амортизаційних фондів з реальним грошовим покриттям та запропонувати порядок їх бухгалтерського відображення;

– проаналізувати можливості бухгалтерських комп’ютерних програм у сфері обліку амортизаційних відрахувань;

– розробити комп’ютерну програму, яка дозволить надавати інформацію про амортизаційні відрахування на перспективу за всіма законодавчо встановленими методами.

Об’єктом дослідження є амортизаційна політика та чинний порядок бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань на підприємствах АПК України.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно-практичні аспекти амортизаційної політики та обліку амортизаційних відрахувань.

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи та прийоми. Під час дослідження теоретичних питань амортизаційної політики та бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань в історичному аспекті використовувались методи індукції, дедукції та причинно-наслідкового зв’язку. Для визначення і уточнення сутності майна, що амортизується – методи узагальнення, групування та порівняння. Для отримання доказів і аргументації нових положень дисертації використовувались історичний і логічний методи. Для удосконалення порядку бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань в умовах комп’ютеризації використовувались метод аналогії, діалектичний метод, системний підхід.

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі політики, економіки, бухгалтерського обліку, аналізу та контролю; законодавчі та нормативні документи; науково-методична література; публікації в періодичних виданнях; матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

Наукова новизна одержаних результатівполягає у розробці теоретичних та методичних питань амортизаційної політики та бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань, а також науковому обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку амортизаційних відрахувань.

У процесі дослідження отримано найбільш вагомі наукові результати, які полягають у наступному:

уперше:

– доведено, що сучасна амортизаційна політика, що здійснюється в Україні і базується на ліберальних ринкових принципах, є одним з механізмів приховування підприємствами прибутків та засобом “проїдання” національного багатства в частині основного капіталу;

удосконалено:

– мету, завдання, обов’язки та права держави і суб’єктів господарювання у проведенні амортизаційної політики – на відміну від діючих норм та правил, акцент (орієнтир) зроблено на необхідності більш жорсткого державного регулювання;

– понятійний апарат через впровадження терміну “майно, що амортизується” з метою конкретизації і визначення переліку об’єктів, що підлягають і не підлягають амортизації, для забезпечення прозорості фінансової звітності;

– сучасний порядок бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань – запропоновано виключити з законодавства рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”;

– порядок розрахунку величини амортизаційних відрахувань – обґрунтовано недоцільність застосування таких методів нарахування амортизації як зменшення залишкової вартості та прискореного зменшення залишкової вартості як таких, що не забезпечують точного відображення інформації в бухгалтерському обліку;

набули подальшого розвитку:

– обґрунтування доцільності формування амортизаційних фондів з реальним грошовим покриттям та порядок їх бухгалтерського відображення в сучасних умовах господарювання;

– удосконалення існуючих комп’ютерних програм щодо обліку нарахування амортизації (до теперішнього часу не було розроблено програмного модулю який би дозволяв надавати інформацію про амортизаційні відрахування на перспективу, що ускладнювало процес прийняття рішень про застосування того чи іншого методу нарахування амортизації).


Додаток В





Дата добавления: 2014-11-09; Просмотров: 5657; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.