Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 1. Мова як знакова система і явище суспільного життя
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

для студентів 2 курсу всіх спеціальностей

 

1. Предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

2. Природа мови та її суспільні функції.

3. Поняття «мовна система». Форми національної мови.

4. Поняття «мовна норма».

5. Види мовних норм.

Література:

Основна:

1. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. К.: Алерта, 2011. – 696с.

2. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): Навч. посібник для студ. усіх спец. / Кобзар І.М., Мацнєва Є.А., Мозгова Н.І. та ін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 49 – 59.

Додаткова:

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1998.

2. Л.Мацько, Л.Кравець. Культура української фахової мови. – К.: Видавничий центр «Академія». – 2007.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с.

1. Предметомкурсу «Українська мова за професійним спрямуванням» є українська мова фахового спрямування, норми та закономірності її функціонуання у виробничо-професійній сфері. Фахова мова – це функціональний різновид літературної мови, що використовуться для спілкування суб’єктів спільного виробничо-професійного процесу в різних його комунікативних формах.

Мета навчальної дисципліни: на основі теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови у виробничо-професійній сфері сформувати вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, виробити навички володіння усною і писемною формами ділового мовлення і, таким чином, реалізовувати свої фахові можливості. В основу концепції мовної підготовки спеціалістів відповідних профілів покладена ідея про те, що для професіонала головним є не тільки практичне володіння нормами української орфоепії, орфографії та пунктуації, але й усвідомлення глибинних процесів і явищ у мові і мовній політиці.Завдання курсу:

1) – поглибити й систематизувати знання з української мови;

2) – сформувати вміння щодо написання, складання й перекладу професійних текстів;

3) – сформувати навички мовного оформлення ділових паперів;

4) – забезпечити оволодіння нормами сучасної української орфоепії, орфографії, граматики, лексики, стилістики й правилами мовного етикету в межах усного і писемного професійного спілкування на рівні знань і вмінь.

5) навчити студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби української мови;

6) поглибити знання з усіх рівнів мови;

7) ознайомити студентів з особливостями ділового стилю та його підстилями;

8) ознайомити студентів з мовними особливостями професійного спілкування;

збагатити студентів лексикою ділового спілкування та наукового мовлення.

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 505; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.