Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІ. Конкретні цілі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

І. Актуальність теми

Тема 3. ПАТОГЕННА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ

Іонізуюче випромінювання (ІВ) – один з факторів зовнішнього середовища, який широко використовується в енергетиці, для досліджень і лікування у біології і медицині, у військовій галузі і з якими ми стикаємося у вигляді радіоактивних відходів та викидів внаслідок випробувань ядерної зброї та неправильної експлуатації джерел ІВ.

Патогенний вплив ІВ може спричинити розвиток не лише різних форм променевої хвороби та екстремальних станів, але й ряду віддалених наслідків (мутагенних, канцерогенних, передчасного старіння і т.д.).

Актуальність вивчення механізмів впливу ІВ на населення України, а також їх корекції зросла після аварії на ЧАЕС, яка спричинила забруднення середовища, в першу чергу, такими радіонуклідами як І131, Cs134, Cs137, Sr90 та ін.

1. Мати уявлення про історичні факти, пов’язані з відкриттям радіо­активності. Знати джерела, види, механізми впливу ІВ на різних рів­нях людського організму; види, форми, стадії променевої хвороби, механізми біологічної та патологічної дії УФО та інфрачервоних променів.

2. Вміти визначити і пояснити зміни у складі крові у хворих проме­невою хворобою.

3. Вміти визначити критерії і фактори від яких залежить пошкоджуюча дія іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання.

4. Вміти експериментально відтворити модель фото сенсибілізації інфузорії.

5. Вміти диференціювати результати патологічного впливу УФО від біологічного (шляхом мікроскопічного спостереження за діяльністю інфузорій).

ІІІ. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Фізика види і фізичні характеристики іонізу­ючого випромінювання
2. Біологія будова і життєдіяльність інфузорій
3. Нормальна фізіологія кількісні показники крові у нормі

ІV. Завдання для самостійної праці під час
підготовки до заняття

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:Термін Визначення
Іонізуюче випромінювання різні види мікрочастинок і фізичних полів, які здатні іонізувати речовини (викликати утворе­ння електрично заряджених частинок – іонів)
Радіотоксини продукти вільнорадикального окиснення, що утворю­ються у тканинах під дією ІВ
Радіопротектори речовини, що попереджують чи зменшують сту­пінь променевого пошкодження організму (анти­оксиданти, донатори сульфгідрильних груп, комплексоутворювачі, окремі стимулятори обмі­нних процесів)
Променева хвороба захворювання, що розвивається внаслідок прямої і непрямої дії ІВ
Гостра променева хвороба (ГПХ) виникає при опроміненні дозою, яка перевищує 1Гр, що отримана за проміжок часу до 10 діб
Хронічна променева хво­ро­ба (ХПХ) виникає при тривалій дії ІВ у відносно низьких сумарних дозах 0,7-1 Гр

2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Види іонізуючого випромінювання, їх характеристика (проникаюча здатність, щільність іонізації і т.д.).
 2. Механізми прямого і непрямого пошкодження біологічних структур на біохімічному рівні.
 3. Механізми прямого і непрямого пошкодження біологічних структур на молекулярному та клітинному рівнях.
 4. Механізми прямого і непрямого пошкодження біологічних структур на органному рівні та на рівні організму.
 5. Радіочутливість тканин.
 6. Патогенез різних форм променевої хвороби і основних її синдромів.
 7. Віддалені наслідки великих та малих доз ІВ.

8. Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів.

 


3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Відтворення моделі фотосенсибілізації на культурі інфузорій.

Завдання Вказівки до завдання
На два предметних скла з лун­ка­ми нанести по одній краплі завісини інфузорій. Для основного досліду в одну лунку додаємо краплю фото­сенсибілізатора, до контрольного – одну краплю дистильованої води. Попередньо під ма­лим збільшенням мі­к­роскопа відмітити рухливість інфузорій
Обидва скла закриваємо чашкою Петрі і поміщаємо під промені ртут­но-кварцевої лампи на 6 хвилин. Віддаль від лампи до об’єкта – 50 см
Порівняти зміну рухливості інфу­зорій після опромі­нення на обох склах.  

 

V. Зміст теми

 

 

VI. Матеріали для самоконтролю

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Охарактеризувати іоні­зуюче ви­промінювання Види, особливості, джерела іонізую­чого випромінювання
Описати патогенез дії ІВ на ор­ганізм Суть прямої і непрямої дії
Охарактеризувати гос­тру проме­неву хворобу Періоди та їх характеристика
Охарактеризувати хро­нічну про­меневу хворо­бу Ступені важкості
Природні механізми проти­ра­ді­аційного захисту Перерахувати механізми на різних рівнях організації організму

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. У хворого із гострою променевою хворобою зміни виявлені лише у крові: перерозподільний лейкоцитоз, лімфоцитопенія.

 1. Який період хвороби?
 2. Чим обумовлені зміни у крові?
 3. Які ще зміни характерні для цього періоду?

 

Задача 2. У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулось витікання радіоактивних продуктів. В зоні підвищеної радіації знаходилось троє людей. Орієнтовно вони по 2-2,5 Гр іонізуючого випроміню­вання. Їх негайно госпіталізували.

 1. Яка патологія ймовірно розвинеться у потерпілих?
 2. Які природні механізми протирадіаційного захисту включаться?
 3. Які радіопротектори можна застосувати?

 

Задача 3. У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулось витікання радіоактивних продуктів. У зоні підвищеної радіації знаходилось троє людей. Орієнтовно вони отримали по 2-2,5 Гр іонізуючого випроміню­вання. Їх негайно госпіталізували.

1. Яка форма гострої променевої хвороби ймовірно розвинеться?

2. У якій послідовності слід очікувати змін зі сторони системи крові у хворих після опромінення ?3. Які можливі віддалені наслідки у даному випадку?

 

Задача 4. У хворого спостерігається блювання, анорексія, біль у ділянці живота, непрохідність кишок.

 1. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулася?
 2. Яка можлива доза опромінення?
 3. Які зміни з боку крові будуть у хворого?

 

Задача 5. У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулось витікання радіоактивних продуктів. У зоні підвищеної радіації знаходилось троє людей. Орієнтовно вони отримали по 6 Гр іонізуючого випромінювання. Після госпіталізації у них розвинувся геморагічний синдром.

 1. Для якого періоду характерний цей синдром?

2. Перерахуйте фактори , що зумовлюють розвиток геморагічного синдрому.

 1. Які тканини є найбільш радіочутливими і чому?

Задача 6.У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС пройшло виті­кання радіоактивних продуктів. У зоні підвищеної радіації знаходилось троє людей. Орієнтовно вони отримали по 2,5-3,0 Гр. Їх негайно госпіталізували.

 1. Який патологічний процес розвинеться у потерпілих?
 2. Які зміни будуть зі сторони крові?
 3. Які інші симптоми можуть спостерігатимуться у даних хворих?

 

Задача 7. У клініку поступив хворий у дуже важкому стані із судомами та порушеним тонусом судин.

 1. Яка форма гострої променевої хвороби ймовірно розвинулася?
 2. Яка можлива доза опромінення?
 3. Чи будуть зміни з боку крові?

 

Задача 8. Хворий отримав 10 Гр опромінення. Стан задовільний, спостеріга­ється лише лейкопенія та лімфоцитопенія.

 1. Яка патологія виникла (форма, стадія)?
 2. Чим обумовлені зміни у крові?
 3. Які можливі віддалені наслідки у хворого?

 

Задача 9. У хворого після однократного опромінення в дозі 3,5 Гр виникли спонтанні кровотечі.

1. Яка патологія ймовірно розвинулася?

 1. Чим обумовлені кровотечі у даного хворого?
 2. Які будуть зміни з боку крові?

 

Задача 10. У хворого, який тривало працює біля джерела іонізуючого випро­мінювання виявлено зміни у крові у вигляді помірної лейкопенії та тромбо­цитопенії.

 1. Яка патологія могла розвинутися?
 2. Який ступінь важкості?
 3. Які ще симптоми можливі у хворого?

 

Задача 11. У хворого, який давно працює на виробництві із джерелами іоні­зуючого випромінювання розвинувся важкий стан із пригніченням кровотво­рення, виразково-некротичними змінами слизової, порушенням ЦНС.

 1. Яка патологія могла розвинутися?
 2. Який ступінь важкості?
 3. Які ще зміни будуть спостерігатися при цьому?

 

Задача 12. У хворого діагностовано кістково-мозкову форму гострої проме­невої хвороби. У крові виявлена тромбоцитопенія.

 1. Для якого періоду хвороби характерні ці зміни?
 2. Перерахуйте періоди даної форми ГПХ і вкажіть їх тривалість?
 3. Які ще будуть зміни з боку крові?

Задача 13. Працюючи з радіоактивними приладами хворий отримав опромі­нення у дозі 2 Гр?

 1. У якій послідовності слід очікувати змін зі сторони системи крові
 2. Які зміни з боку ЦНС будуть спостерігатися?
 3. Які можливі віддалені наслідки?

 

Література

Основна:

1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.

2. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 512 с.

Додаткова:

1. Ионизирующее излучение и их измерения. Термины и понятия. – М: Стандартинформ, 2006. – 200 с.

2. Милько В.И., Лазарь А.Ф., Назимок Н.Ф. Медицинская радиология: Учебник. – Киев: Вища школа, 1980. – 280 с.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1622; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.