Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративні проступки у сфері трудових правовідносин, що посягають на встановлений порядок управління

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

За виявлені в процесі здійснення нагляду та контролю порушення законодавства про працю винні особи повинні притягатися до відповідальності, зокрема до адміністративної чи кримінальної.

Правовою основою адміністративної відповідальності в тому числі і за порушення законодавства про працю є Кодекс України про адміністративні правопорушення, який залишається основним кодифікованим актом, що заріплює адміністративні проступки.

Адміністративним проступком у сфері трудових правовідносин є протиправне, винне діяння (дія чи бездіяльність), визначене у законодавстві, яке посягає на трудові права суб’єктів індивідуальних та колективних трудових правовідносин, і за яке передбачені чинним законодавством адміністративно-правові санкції.

Адміністративні проступки у сфері трудових правовідносин можна поділити в залежності від об’єкта, на який вони посягають на:

1) адміністративні проступки у сфері індивідуальних трудових відносин:

- порушення строків виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі та інші порушення законодавства про працю (частина перша ст..41 КУпАП);

- розпивання спиртних напоїв на виробництві (ст..179 КУпАП);

- прийняття на роботу без паспорта (ст..200 КУпАП);

- порушення порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (ст.204 КУпАП).

2) адміністративні проступки у сфері колективних трудових правовідносин:

- ухилення від участі в колективних переговорах (ст..41-1 КУпАП);

- порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст.. 41-2 КУпАП);

- ненадання інформації для ведення колективних переговорів (ст..41-3 КУпАП);

- діяння, у вигляді порушення законодавства про колективні трудові спори ( ст. 31, 32 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»).

3) адміністративні проступки у сфері охорони праці:

- порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (частина друга ст..41 КУпАП);- порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм (ст.. 42 КУпАП);

- порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості ( ст..93 КУпАП);

- порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (ст..95 КУпАП);

- порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст..175 КУпАП).

- невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування ( ст..188-1 КУпАП);

- невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці ( ст..188-4 КУпАП);

- невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів (ст..188-6 КУпАП);

- невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (ст. 188-8 КУпАП);

- невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (ст.. 188-11 КУпАП);

- невиконання законних вимог( приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (ст.. 188-18 КУпАП).

Органами, які здійснюють нагляд та контроль за вчинення адміністративних проступків як правило застосовується штраф.

Кримінальна відповідальність настає за порушення норм визначених Кримінальному кодексі України. Злочинами в сфері трудових правовідносин є:

1. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (Стаття 170).

2. Грубе порушення законодавства про працю, а саме незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю (Стаття 172)

3. Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою (Стаття 173)

4. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій (Стаття 174)

5. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, (Стаття 175)

6. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі (Стаття 270.)

7. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (Стаття 271)

8. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (Стаття 272)

9. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого (Стаття 274)

Питання для самоконтролю

1.В чому полягає суть нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю?

2. Які органи здійснюють наляд та контроль за дотриманням законодавства про працю?

3. Охарактеризуйте повноваження Державного департаменту з нагляду за додержанням законодавства про працю.

4. Чи має право Держнаглядпраці притягати винних осіб до відповідальності?5. Повноваження державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

6. Які органи здійснюють нагляд та контроль у сфері охорони праці?

7. В чому сутність громадського контролю за дотриманням законодавства про працю?

8. За які порушення законодавства про працю можна притягнути винних осіб д адміністративної чи кримінальної відповідальності?

 

Нормативно-правові акти:

 

1. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України № 1045 від 15 .09. 99 р.

2. Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 386/2011 выд 6 квытня 2011 року

3. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів: Наказ Мыныстерства соцыальноъ полытики від 2.07.2012 р. № 390

4. Про основні засади здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: ЗУ від 5.04.2007 № 877

5. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю): Постанова КМУ від 17.11.2010 № 1059

6. Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України: Указ Президента №408 від 6.04.2011 р.

7. Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій №826 від 18.08.2011 р.

8. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю): Постанова КМУ №413 від 28 квітня 2009 р.

9. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та поховання: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 квітня 2005 року N 113

10. Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 64 //

11. Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640//

12.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 675; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.