Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до оформлення довіреності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Збору

Правильність оформлення підписів

Від імені юридичної особи документ підписує особа, уповноважена на такі дії згідно із статутом підприємства з обов'язковим зазначенням її посади та прізвища. Її особистий підпис завіряється печаткою.


Якщо сторонами договору є фізичні особи, їх підписи (за їх бажанням) завіряються підприємством, де вони працюють або нотаріально. При наявності декількох патентовласників документи на 182 реєстрацію подаються ними спільно і підписуються усіма патентовласниками. Право підпису може бути надано одному з них при наявності відповідним чином оформленої довіреності від решти власників.

Найменування юридичної особи, вказане у договорі, повинне відповідати її найменуванню, вказаному на печатці.

Прізвище або найменування власника охоронного документа і його адреса в заяві і договорі повинні відповідати назві і адресі, вказаним в охоронному документі.

Якщо на момент подачі документів на реєстрацію ліцензійного договору відбулися зміни в найменуванні і/або адресі власника охоронного документа і/або власника виключної ліцензії, перш за все потрібно внести відповідні зміни до Державного реєстру.

Документи, що подаються на реєстрацію, повинні бути надруковані на окремих аркушах білого паперу формату А4 шрифтом чорного кольору. Другий та наступні аркуші повинні бути пронумеровані. Виправлення у документах не дозволяються.

2. Вимоги, які пред'являються до оформлення заяви

Заява про реєстрацію ліцензійного договору подається власником охоронного документа (для договору) або власником виключної ліцензії українською мовою по формі, вказаній у додатку 1 до Інструкції, і підписується особисто або, на основі довіреності, - довіреною особою. Заява повинна відноситися лише до одного договору.

Якщо власник охоронного документа - іноземна особа, то в заяві здійснюється транслітерація (передача тексту літерами українського алфавіту) даних, що стосуються імені фізичної або юридичної особи і її адреса.

У випадку часткової передачі прав - вказуються тільки ті товари і послуги, на які здійснюється передача.3. Вимоги до документа про сплату реєстраційного

Сплата збору за реєстрацію ліцензійного договору проводиться відповідно Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716

Фізичні особи, що постійно проживають у державах, в яких валовий національний дохід на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік (за останніми даними, оприлюдненими Світовим банком), та юридичні особи з місцезнаходженням у цих державах сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою

3 додатка до цього Порядку.

Інші особи сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 4 додатка до цього Порядку.

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у національній валюті України, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.

У разі сплати збору кількома особами кожна з них вносить частину розміру, встановленого для неї згідно з графою 3 або графою

4 додатка до цього Порядку, пропорційно її частці у складі платників збору.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

- ім'я (найменування) платника збору;

- слово "збір";

- призначення збору;

- вид збору (скорочено) та його код,

- сума збору;

- номер відповідного патенту чи свідоцтва;

- у разі коли збір сплачено від імені нерезидента, - код його країни.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.

За дії, пов'язані з розпорядженням майновими правами промислової власності, передбачені такі збори (гривні/евро):

Збір 13300 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 40/50;

Збір 13400 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 40/50;

Збір 13500 "За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті" - 70/80;

Збір 22200 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка" - 40/50;

Збір 22300 "За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок" - 70/80;

Збір 22400 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка" - 40/50;

Збір 43000 "За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака" - 120/50;

Збір 43100 "За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю" - 200/80;

Збір 43200 "За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака" - 200/80;

Згідно з п. 1.4 Інструкції дії по реєстрації ліцензійного договору за дорученням власника охоронного документа або власника виключної ліцензії може здійснювати патентний повірений або інша довірена особа на підставі довіреності.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

При розгляді документів:

Перш за все, встановлюється дійсність прав, що передаються і правомірність такої передачі. Встановлюється, чи є власником виключних прав особа, що надає ліцензію.

Також перевіряється:

- чи вказана особа, якій передаються права;

- чи встановлено обсяг та межі використання прав, що передаються за договором (вид ліцензії, територія і строк її дії).

Дуже часто при реєстрації ліцензійних договорів виявляється, що обсяг прав, що передаються по ліцензії, не відповідає виду ліцензії. Практика реєстрації ліцензійних договорів в Держдепартаменті виявила, що труднощі виникають при визначенні виду ліцензії і опису предмету договору.

Наприклад, в «Предметі договору» не передбачається право ліцензіата продавати продукцію по ліцензії, а у розділі «Платежі» передбачено виплату роялті як відсоток з прибутку при реалізації

продукції. Ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання об'єкту промислової власності на умовах виключної ліцензії, не дозволяє ліцензіату видавати ліцензії іншим особам (субліцензії), що порушує саму суть виключних прав.

Стосовно строку дії ліцензійного договору, то згідно з законами України про правову охорону об'єктів промислової власності початок дії виключного права, яке є предметом ліцензійного договору, пов'язаний з датою публікації відомостей про видачу охоронного документа, яка співпадає з датою реєстрації об'єкту промислової власності.

До публікації відомостей про видачу охоронного документа заявник може видавати безпатентні ліцензії на використання належних йому прав на патентну заявку, обумовивши у такому ліцензійному договорі його реєстрацію в Держдепартаменті після одержання охоронного документа. В даному випадку має місце послідовне перетворення договору про надання дозволу на використання ноу-хау у договір патентної ліцензії.

Строк дії ліцензійного договору не може перевищувати строку дії охоронного документа.

У публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на об'єкт промислової власності чи видачу ліцензії може бути відмовлено якщо:

а) у договорі відсутній об'єкт промислової власності;

б) якщо ліцензійний договір крім об'єктів промислової власності містить інші технічні і технологічні рішення, не пов'язаним необхідним і достатнім чином для користування з конкретним об'єктом промислової власності вищевказаного договору;

в) якщо немає згоди всіх патентовласників тощо.

Стосовно ліцензійних договорів на товарні знаки, слід зазначити, що існують спеціальні вимоги, передбачені чинним законодавством, недотримання яких є підставою для відмови у реєстрації такого ліцензійного договору, а саме:

а) якщо передача права на товарний знак може стати причиною для введення в оману споживача відносно товару або репутації виробника;

б) якщо у ліцензійному договорі відсутнє положення про те, що якість товару ліцензіата буде не нижче якості товару ліцензіара;

в) якщо у ліцензійному договорі відсутнє положення про те, що ліцензіар має право здійснювати контроль за виконанням умов про якість ліцензійної продукції, яка виробляється ліцензіатом.

4.2. Реєстрація передачі прав та ліцензійних договорів на об'єкти авторського права

Реєстрація прав та ліцензійних договорів на об'єкти авторського права здійснюється згідно "Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756.

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити:

- заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

- примірник твору у матеріальній формі;

- примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;

- документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;

- довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства.

До заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму, крім документів, зазначених вище додається настанова щодо використання програми.

До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім документів, зазначених вище, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право. Заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Державного департаменту, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.

Залежно від того, щодо якого об'єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подається у такій матеріальній формі:

1) літературні письмові твори (оприлюднені чи не оприлюднені) - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

2) усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапис;

3) комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;

4) музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

5) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

6) аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;

7) твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

8) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів,


розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

9) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності, - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових), розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

10) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису;

11) похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, - у формі, визначеній у пунктах 1-10 вище;

12) бази даних-у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

Документи подаються комплектно в одному пакеті. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі, заявка до розгляду не приймається. Заявка приймається до розгляду після одержання Державним департаментом усіх документів, визначених в Порядку.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Державного департаменту інтелектуальної власності правильно оформлених документів заявки.

Під час розгляду заявки Державний департамент не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства.

У разі відсутності одного із зазначених документів або неправильного оформлення документів заявки Державний департамент повідомляє про це заявника. Заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Державного департаменту не надійшли, заявка повертається заявнику із зазначенням мотивованих підстав її повернення.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 912; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.036 сек.