Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Одеського державного екологічного університету та директорами відокремлених структурних підрозділів ОДЕКУ - Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ, Одеського коледжу комп’ютерних технологій, на підставі рішення приймальної (відбіркової) комісії після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України.

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної (відбіркової) комісії і веб-сайті Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів – Харківського, Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ та Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ у вигляді списків зарахованих у строки, встановлені відповідними розділами цих Правил прийому.

16.2. Рішення приймальної комісії Одеського державного екологічного університету та відбіркових комісій його відокремлених структурних підрозділів – Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів, Одеського коледжу комп’ютерних технологій про зарахування вступника може бути скасовано у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 Розділу ХХ Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році.

Вступники можуть бути відраховані з Одеського державного екологічного університету або його відокремлених структурних підрозділів за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким образом повертаються документи, що подавались вступником.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання особисто вступником письмової заяви.

На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурс відбір, з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів за умови збігу конкурсних предметів.16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником встановлених цими Правилами прийому вимог.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділеної Одеському державному екологічному університету квоти.

 

XVІI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в Одеський державний екологічний університет

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами), від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору на навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право для здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою, з предметів передбаченими правилами прийому в Одеський державний екологічний університет 2015 року за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств (за наявності).

Іноземці та особи без громадянства, які вступають до Одеського державного екологічного університету на підставі укладених з фізичними та юридичними особами договорів проходять конкурсний відбір у формі усної співбесіди, з предметів визначених правилами прийому в ОДЕКУ у 2015 році.

17.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Одеського державного екологічного університету не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених Одеським державним екологічним університетом з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією ОДЕКУ.

17.7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

XУІІІ. Зарахування до Одеського державного екологічного університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Одеського державного екологічного університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог розділу ХУІ цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 1800 години 17 вересня 2015 року.

18.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняти на навчання до Одеського державного екологічного університету або його відокремлених структурних підрозділів, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом. 

XІX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Одеського державного екологічного університету

 

19.1. На засіданні приймальної комісії Одеського державного екологічного університету та відбіркових комісій структурних підрозділів – Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ, Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів проводиться відповідальним секретарем приймальної комісії Одеського державного екологічного університету, відповідальними секретарями відбіркових комісій Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів ОДЕКУ, Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕКУ.

Акредитація журналістів проводиться в окремому журналі приймальної (відбіркової) комісії Одеського державного екологічного університету, в яких зазначаються ПІБ зазначених осіб, назва засобу масової інформації, реєстраційні документи, що підтверджують право журналіста на акредитацію.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної (відбіркових) комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна (відбіркова) комісія ОДЕКУ створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

19.3. Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету та відбіркові комісії відокремлених структурних підрозділів ОДЕКУ створюють необхідні умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідних напрямів та спеціальностей. Правила прийому, відомості про ліцензійний обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом, спеціальністю всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної (відбіркової) комісії і на офіційних веб-сайтах університету та його відокремлених структурних підрозділів не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова Приймальної комісії Одеського державного екологічного університету або голова відбіркової комісії Приймальної комісії ОДЕКУ, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на інформаційних дошках приймальної (відбіркової) комісії.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

19.6. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до Одеського державного екологічного університету та його відокремлених структурних підрозділів здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти із зазначенням категорій вступників відповідно до встановленої цими Правилами прийому в ОДЕКУ у 2015 році процедури.

Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету та відбіркові комісії його відокремлених структурних підрозділів щодобово у встановленому порядку подають відповідні інформаційні звіти (відомості отримані від вступників) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету оприлюднює на офіційному веб-сайті університету інформацію про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), вказавши при цьому, що до початку вступної кампанії здійснюється розміщення 80% загального обсягу державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра, а розміщення решти 20% загального обсягу державного замовлення буде здійснено після завершення прийому документів відповідно до результатів конкурсу поточного року, що буде визначатися середнім конкурсним балом вступників на навчання за ступенем бакалавра за відповідною спеціальністю на момент завершення прийому заяв.

 

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 385; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.