Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ
Читайте также:
 1. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 1 страница
 2. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 2 страница
 3. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 3 страница
 4. Витоки і передісторія вчення про ландшафт
 5. ВІТЧИЗНЯНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 6. Загальне поняття про статистику та історія її виникнення
 7. Історія виникнення вчення про будову атома.
 8. Історія виникнення Інтернету
 9. Історія виникнення метрології
 10. Історія виникнення писемності
 11. Історія виникнення розвивального навчання
 12. Історія виникнення та розвитку ідеї прав людини.

Твори художньої літератури — це завжди частина куль­турної спадщини певного народу. Написані в конкретно-історичних умовах доби, вони є частиною історичної пам'яті даного народу. Наука про літературу не може не враховувати міцний взаємозв'язок художньої творчості з розвитком окремого народу. В такому розумінні літе­ратурознавство постає як історична наукова дисципліна, що допомагає історії вивчати суспільне буття певного народу.

Час написання художніх творів завжди залишає в них свій відбиток. Так, у «Слові о полку Ігоревім» знайшли своє відображення складні суспільні процеси, що про­стежувалися в Київській Русі другої половини XII сто­ліття, які пізніше призвели до загибелі цієї держави. Поезії П. Тичини «Одчиняйте двері...», «Золотий гомін» несуть у собі суперечливі й трагічні реалії національної революції 1917— 1920 років. У романах Юрія Андруховича «Москові-ада», «Перверсія», «Рекреації» віддзеркалено чимало моментів із дійсності кінця 80-х — початку 90-х років, характерних для пострадянського простору.

е


Художні твори, написані колись, залишаються незмін­ними назавжди, зберігаючи, часом і через багато десятиліть чи століть, прикметні риси часу їх появи. Зміст і форма творів інколи доносить до нащадків певний конкретний момент соціального чи культурного життя даного наро­ду, наприклад могутній порив пробудження національної самосвідомості українського народу в результаті революцій­них подій 1917 року («Золотий гомін» П. Тичини). Без урахування особливостей соціального чи культурного буття народу, без володіння безліччю фактів, документів, свідчень певної доби, за якої написані дані твори, без спроб зрозуміти специфіку цієї доби літературознавцю неможливо з наукових позицій вивчити літературний процес. Саме тому науковець, який досліджує художню літературу, змушений постійно звертатися до даних історичної науки. Саме в ній він отримує хронологічні відомості, які накладає на факти та явища літературного процесу, встановлюючи зовнішні та внутрішні зв'язки. Допущені помилки в послідовності окре­мих літературних явиш можуть призвести до неправильного розуміння ходу творчого розвитку в цілому. Вилучення окремих історичних фактів чи літературних явищ, наприклад замовчування доробку окремих письменників (В. Вин-ниченка чи Юрія Клена) або деяких творів відомих авторів (роману «Собор» О. Гончара чи драматичної поеми «Боя­риня» Лесі Українки) за радянської доби також свідчать про антиісторизм в осмисленні літератури, спотворюють бачення літературного процесу XX століття.

Автор будь-якого художнього твору завжди репрезентує певний культурний прошарок своєї доби, спостерігаючи яку, беручи участь в її житті, він водночас представляє певний ідеологічний або політичний напрям. Свої світо­глядні позиції, історичне бачення шляхів розвитку свого народу, власний суспільний ідеал письменник прямо чи опосередковано передає в художньому творі. Щоб розі­братися в задумі письменника, в політичній спрямованості його твору чи творчості, треба знати основні факти біо­графії митця, його зв'язки з іншими людьми, участь у полі­тичному і громадському житті. Тут знову літературознавцеві можуть допомогти історія, різноманітні історичні джерела: архівні документи, листи, фотографії, мемуари тощо.Як й історики, літературознавці повинні вміти працюва­ти з архівами, знаходити в них необхідні матеріали, аналізу­вати їх і коментувати. Словом, літературознавець та істо­рик мають працювати поряд, допомагаючи один одному в наукових пошуках.

Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 1 страница
 2. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 2 страница
 3. Виникнення і розвитку науки та техніки. Історія і логіка взаємозв'язку науки, техніки та інновацій. Форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності 3 страница
 4. Витоки і передісторія вчення про ландшафт
 5. ВІТЧИЗНЯНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 6. Загальне поняття про статистику та історія її виникнення
 7. Історія виникнення вчення про будову атома.
 8. Історія виникнення Інтернету
 9. Історія виникнення метрології
 10. Історія виникнення писемності
 11. Історія виникнення розвивального навчання
 12. Історія виникнення та розвитку ідеї прав людини.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.