Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні етапи аналізу кон'юнктури ринку
Загальна характеристика та показники кон'юнктури товарного ринку

Розділ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

Під кон'юнктурою ринку найчастіше розуміють конкретну економічну ситу­ацію, що склалася на ринку під впливом сукупності чинників та умов на цей момент або за обмежений відрізок часу. Термін „кон'юнктура ринку" похо­дить від латинського слова „conjungo" — з'єдную, зв'язую, що свідчить про системність цього поняття.

Загальна характеристика ситуації товарного ринку включає:

- ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту і пропозиції, що сформувалася за певний відрізок часу;

- тенденції розвитку товарного ринку (насамперед цін);

- зміну сили та масштабу впливу конкуренції на інші товарні ринки;

- масштаби ділової активності виробників, що пропонують товар на ринку;

- рівень комерційного (ринкового) ризику;

- положення ринку в періоди економічного занепаду чи зростання в країні або для сезонних циклів.

Дослідження кон'юнктури товарного ринку — необхідна умова будь-якої комерційної та маркетингової діяльності на всіх рівнях управління та основний фактор для визначення та формування ефективної державної економічної та со­ціальної політики, регулювання податкового механізму, розробки нормативних актів та вдосконалення грошово-кредитної політики.

Масштаби вивчення кон'юнктури ринку залежать від цілей дослідження. Воно же проводитися як в глобальних, світових масштабах, так і на рівні окремих регіонів чи локальних ринків.

Кон'юнктура ринку товарів (товарних ринків) тісно пов'язана зі станом та розвитком інших ринків — капіталу, праці, грошового і валютного ринків. Ситуація на ринку товарів є відображенням загальної економічної кон'юнктури в цілому. У свою чергу, ситуація, що склалася на інших ринках, впливає на кон'юнктуру кожного окремого товарного ринку. Тому аналіз змін економічної кон'юнктури на різних товарних ринках необхідно проводити на основі принципу системності, адже вивчення будь-якого товарного ринку неможливе ізольовано, поза зв'язком із загальногосподарською кон'юнктурою, станом в інших галузях (насамперед, у тих, які є постачальниками вихідних матеріальних ресурсів та споживачами цього виду продукції

1.Здійснюєтьсяаналіз ринкової кон'юнктури, який повинен охарактеризувати масштаби і типологію ринку, його головні пропорції, швидкість змін основних параметрів;

2. Виявляються причинно-наслідкові зв’язки та головні фактори, що
визначають ринкову ситуацію; результати такого аналізу виступають базою для розробки прогнозу ринкової кон'юнктури та визначення перспектив розвитку товарного ринку

Висока динаміка ринкових процесів зумовлює необхідність забезпечення моніторингу а ринками, особливо для ринків тих товарів, на які значно впливають різного роду випадкові чинники чи спе­кулятивні операції - події в міжнародному політичному житті, енергетичні кризи, щоденні зміни курсу цінних паперів провідних компаній світу, спеку­ляції із фінансовим капіталом.Дослідження кон'юнктури товарних ринків ґрунтується на певних джерелах інформації, зокрема: монографії і статті, присвячені аналізу про­блем економіки в цілому, її окремих галузей, програми соціально-еко­номічного розвитку країни, довгострокові напрямки розвитку ринків, а також статистичні видання, публікації у періодиці, окремі факти й оці­нки, що відображені у пресі.

На відміну від загальногосподарської кон'юнктури, яка відображає стан еко­номіки окремих країн, регіонів і світу загалом за певний період, кон'юнктура товарних ринків характеризує поточні зміни і коливання в сфері виробництва і збуту конкретних товарів, призначених як для поставок на експорт, так і для внутрішнього споживання.

Під впливом кон'юнктури ринок розширюється або скорочується, зміню­ються ціни на товар, попит і пропозиція, створюється або руйнується імідж продукції і її виробника.

У ринковій діяльності підприємства повинні бути враховані різні фактори, які впливають на кон'юнктуру, зокрема:

• виробничі;

• техніко-економічні;

• комерційні.

Для працівників маркетингових служб підприємств, які займають­ся питаннями збуту певного товару, найбільший інтерес становить вивчення кон'юнктури конкретного товарного ринку (нафти, обладнання тощо). Проте кон'юнктура окремого товарного ринку тісно пов'язана із загальногосподарсь­кою кон'юнктурою (у період кризи чи економічного зростання темпи розвитку окремих ринків істотно відрізняються).

Важливою характеристикою кон'юнктури товарного ринку є динаміка цін і а товари, які мають значний вплив на співвідношення попиту та пропозиції на ринку.

Незважаючи на нестійкість товарної кон'юнктури, певні періоди в розви­тку кон'юнктури ринку можуть характеризуватись досить стійкими співвідношеннями динаміки найважливіших показників. Найбільш характерними вида­ми товарної кон'юнктури є:

• зростаюча;

• висока;

• спадна;

• низька.

Основними ознаками зростаючої кон'юнктури, яка формується в умовах товарного дефіциту (перевищення попиту над пропозицією), є зростання цін на товари і збільшення кількості укладених договорів.

Для високої (стабільної) кон'юнктури характерними є порівняна стійкість високих цін і найбільша активність споживачів і постачальників. Ці стани то­варної кон'юнктури більше відповідають інтересам виробників і в сукупності називаються „ринком продавця".

Спадна кон'юнктура зумовлена затоварюванням ринку (пропозиція переви­щує попит) і характеризується зниженням ринкових цін, скороченням кількості договорів у результаті чого ринок переходить в стан низької кон'юнктури. Осно­вними її ознаками є низькі ціни і пасивність суб'єктів ринку. Ці два стани това­рної кон'юнктури називаються "ринком покупця", оскільки зниження і наступ­на стабілізація цін на товари відповідають інтересам споживачів товару.

Залежно від періоду часу розрізняють кон'юнктуру, що характеризує ситуацію на певну дату в минулому; поточну кон'юнктуру та про­гнозовану кон'юнктуру на певний період у майбутньому (табл. 6.1).

 

Таблиця 6.1

Класифікація кон'юнктури

Класифікаційні ознаки Різновиди кон'юнктури
За рівнем охоплення • загальногосподарська;• кон'юнктура окремих секторів та ре- гіонів; •кон'юнктура ринку товарної групи;•кон'юнктура ринку товару; •кон'юнктура ринку товарної марки
За періодом часу • у минулому; • поточна; • у майбутньому
За станом • зростаюча; • висока; • спадна; • низька

 

Показники, які використовуються для вивчення (аналізу та прогнозування) загальноекономічної кон'юнктури ринку, наведені нижче.

Як інструменти виміру й оцінки кон'юнктури ринку використовуються кон'­юнктурні показники та індикатори: ціни, обсяги виробництва, продажу, експо­рту, імпорту, товарні запаси, показники ділової активності тощо, а також специфічні якісні кон'юнктурні оцінки, що базуються на досвіді та думках фахівців-експертів. Показники, що виступають у ролі індикаторів кон'юнкту­ри, залежно від поставлених цілей аналізу й особливостей розвитку ринку, можуть бути як абсолютними, так і відносними величинами.

Дослідження загальноекономічної кон'юнктури ринку вимагає визначен­ня ряду показників (рис.6.1).

 

 
 

Рис.6.1. Показники кон’юнктури ринку

 

А) Показники виробництва

а) Індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва

де: - обсяг виробництва в натуральному виразі в поточному періоді;

- те саме в базисному періоді.

б) агрегатний індекс у фіксованих цінах

де: — ціна базисного періоду;

в) агрегатний індекс у поточних цінах (Iqm)

де: — ціна поточного періоду;

г) обсяг та динаміка випуску продукції по галузі цілому в натуральному виразі (Q)

де: — обсяг випуску продукції і-м виробником;

При цьому визначається динаміка випуску продукції для певного періоду Т= 1, 2, ..., г. , , , ..., , де — обсяг випуску продукції в період t.

Стан ринку на поточний момент завжди пов'язаний із ситуацією попереднього часу. Із цього можна зробити висновок, що у дослідженні кон'юнктури ринку одне з найважливіших місць посідає виявлення й аналіз динамічних тенденцій ринкових процесів. Розвиток кон'юнктури ринку у часі відбиває система показників динаміки. До них належать показники динамічних рядів і їх аналізу Основним способом виявлення тенденцій розвитку ринку є трендові моделі. Ступінь усталеності розвитку ринку в часі характеризується відхиленнями фактичних рівнів від основної тенденції, тобто від тренда, що вимірюється коефіцієнтом апроксимації, вираженим у відсотках до середнього рівня.

д) обсяг випуску конкретного виду продукції у вартісному виразі (S)

де: — ціна на продукцію i-го товаровиробника;

е) питома вага (частка) принципово нових розробок у сукупній пропозиції досліджуваної товарної групи на конкретному ринку за певний період (темпи оновлення продукції) (Р)

де: R - кількість нових розробок, випущених на ринок для досліджуваної товарної групи; W — число товарних пропозицій у досліджуваній групі;

ж) темпи оновлення (модифікування) продукції

де: - кількість принципових доповнень чи змін у зразку продукції за по­точний період,

— те саме за базисний період;

з) темпи оновлення продукції

де: (i- 1) - попередній період;

і) обсяг та динаміка капіталовкладень;

 

Б) Показники внутрішнього товарообігу

 

а) Обсяг послуг, наданих посередницькими організаціями :

(6.9)

 

де: qij – обсяг замовлень j – го споживача на i – ту послугу.

yi - ціна i-ої послуги;

n – кількість послуг, які надають посередницькі організації;

m – кількість замовлень.

б) сукупний запас товарів (запас виробника + запас „в дорозі" + запас транс­портних організацій + запас посередників + запас споживачів);

в) запас на підприємстві (запас поточний + запас підготовчий + запас стра­ховий).

В) Показники зовнішньої торгівлі

а) Сальдо зовнішньоторговельного балансу (S)

де: Е— експорт товарів, млн. грн., /- імпорт товарів, млн. грн.;

б) Частка експорту і-го виду продукції у сукупному виробництві

де: — обсяг експорту i-го виду продукції,

— обсяг виробництва і-то виду продукції.

 

в) Частка імпорту і-го виду продукції у сукупному споживанніi):

де: — обсяг імпорту і-го виду продукції,

— обсяг споживання і-го виду продукції

 

Г) Показники динаміки та рівня цін

 

 

 

 

Д) Фінансові показники

• Емісія цінних паперів;

• Курси акцій підприємств — лідерів галузі;

• Ставки рефінансування;

• Рівень інфляції;

• Грошова маса;

• Курси валют;

• Банківські депозити;

• Позичковий процент.

Особливістю динаміки показників ринку засобів виробництва є менші амплітуди їх коливань і відсутність різких перепадів, що спостерігається на ринку предметів праці. їх вища стабільність пояснюється специфікою цих галузей:

- тривалістю періоду освоєння засобів, що вкладаються в оборотні виро­бничі фонди;

- більшою тривалістю циклів створення і виготовлення продукції;

- значними затратами часу при переорієнтації споживачів на використання нових видів обладнання;

- переважанням на ринку стабільних факторів формування кон'юнк­тури.

 

 

 


 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 908; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.