Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VII. Теоретичні основи сталого розвитку національної економіки

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Національна економіка

О

 


продукції, техніки І технологій, розміщення підприємств, виробництв то­що, який в нашій державі лише продекларований.

Третя вимога полягає у необхідності обов'язкового врахування еко­логічних лімітів в процесі проектування і будівництва промислових та інших комплексів.

Четверта вимога торкається визначення пріоритетних напрямів нової макроекономічної та екологічної політики, втілення в життя основних принципів ресурсозбереження.

Впровадження в нашій країні основних засад сталого розвитку стри­мується рядом політичних, економічних, соціальних та міжнародних причин, які мають складний характер.

Основними із них є наступні:

• відсутність соціально-економічної стабільності;

• нерозвиненість ринкових механізмів;

• недостатня усвідомленість керівників різних рівнів управління у
необхідності використання стратегії сталого розвитку;

• відсутність ефективної системи інституційного забезпечення впро­
вадження сталого розвитку;

• недосконалість правової бази;

• відсутність національної стратегії переходу до сталого розвитку;

• нерівномірність розміщення продуктивних сил по території Укра­
їни.

Перехід України до сталого розвитку ускладнюється ще й рядом неви-рішених проблем політичного, економічного, воєнного, інституційного становлення державності.

Розв'язання цих проблем потребує значних зусиль і часу, вирішення певних першочергових заходів.

Перш за все на вищому законодавчому рівні необхідно прийняти концепцію сталого розвитку країни в якості основного шляху розвитку України на XXI століття і на цій основі розробити узгоджену та ефек­тивну стратегію, сформулювати головні завдання та визначити шляхи їх вирішення.

По-друге, провести професійну підготовку і атестацію управлінського персоналу, відповідального за підготовку і реалізацію стратегій сталого розвитку на всіх рівнях управління.

По-третє, прийняти необхідне нормативно-правове законодавство, розробити методологію, методику діяльності з реалізації засад сталого розвитку.По-четверте, ввести стандарти та регламенти діяльності відповідно до вимог сталого розвитку.

По-п 'яте, розробити та забезпечити виконання програм переходу до сталого розвитку.


По-шосте, зорієнтувати уряд держави, міністерства та відомства, всю вертикаль державної влади на виконання стратегії переходу на за­сади сталого розвитку.

В Україні є значний національний потенціал для прискорення темпів переходу до сталого розвитку. Поштовхом до цього буде переорієнтація національної економіки, політики і стратегії на ідеї та принципи сталого розвитку.

Перехід до сталого розвитку вимагає дотримання загальних принци­пів сталого управління, які передбачають відповідальність держави за сталий розвиток і збереження природи, участь громадськості у процесах прийняття рішень, забезпечення відповідальності за відновлення екосис­тем, широку екологічну освіту та виховання.

Досягнення сталого розвитку потребує достатнього організаційного та правового забезпечення, наявності відповідних міжгалузевих інсти­туцій та інтегруючих механізмів, які мають створити уряд, громадянське суспільство та приватний сектор для вироблення спільного бачення, пла­нування, прийняття та виконання заходів сталого розвитку.

Найважливішим завданням людства на початку XXI століття є роз­робка та реалізація нової політики і стратегії сталого розвитку, збережен­ня середовища нашого життя - біосфери.

Необхідно охороняти всі складові біосфери. Рівновага екосистем все більше порушується під впливом людської діяльності. Можливості ней­тралізації біосферою шкідливих викидів вичерпуються. Глобальні викли­ки техногенних впливів примушують відмовитися від міфів і стереотипів індустріальної епохи і перейти на шлях сталого гармонійного розвитку. Для формування суверенної, багатої і демократичної України цей шлях має стати національною стратегією на XXI століття.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 668; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. II. Характеристика економічного потенціалу національної економіки
 3. III. Господарський комплекс національної економіки І його структура_ 1 85
 4. IV. Чинники розвитку національної економіки
 5. IV.Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.
 6. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 7. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 8. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 9. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 10. SWOT-аналіз галузей економіки України після вступу до СОТ
 11. V. Теорія регулювання національної' економіки

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.039 сек.