Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

С Л У Ж Б О В А Д О К У М Е Н Т А Ц І Я

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВСТУП

Г. А. Барабаш, О. В. Дерпак, А. М. Куза, І. П.Тарасюк

ДОКУМЕНТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА

Список літератури

 

1. Дискретна математика: Підручник / Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков; за ред. В.Є.Ходакова. – К.: Вища школа, 2002. – 287с.

2. Основи дискретної математики: Підручник / Ю.В.Капітонова, С.Л.Кривий, О.А.Летичевський, Г.М.Луцький, М.К. Печурін. – К.: Наукова думка, 2002. – 568с.

3. Луцький Г.М., Кривий С.Л., Печурін М.К. Основи дискретної математики. – К.: ВІПОЛ, 1995. – 252с.

4. Бородін О.I., Потьомкін Л.В., Сліпенко А.К. Основні поняття сучасної алгебри. - К.: Вища школа, 1993. -112 с.

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:

Навчальний посібник

 

 

ЛЬВІВ 2010

ББК 81.2 Укр-73

УДК 35.077.1 : 811.161.2.07

У-45

Автори:

Рецензенти:

Старовойт М.В., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри українознавства (Українська академія друкарства);

Палінська О.М., кандидат філологічних наук, співробітник Інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (НУ «Львівська Політехніка»);

Городецька Н.Г., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов (Львівський національний аграрний університет).

Рекомендовано до друку вченою радою ЛНАУ

(протокол №4 від 10 лютого 2010 р.)

 

У-45 Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. – 96 с.

 

ISBN 978-966-322-198-4

 

Посібник містить теоретичний матеріал і практичні рекомендації, що стосуються правил складання та оформлення найуживаніших ділових паперів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних службовців, а також стане в нагоді тим, хто прагне вдосконалити свою майстерність у сфері професійного спілкування.

 

 

© Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк, 2010

© Видавництво «Українська академія друкарства»

ЗМІСТ

ВСТУП 1. Службова документація 1.1. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до складання документів 1.2. Реквізити документа 1.3. Зовнішнє оформлення документа 1.4. Нумерація сторінок 1.5. Правила оформлення реквізитів 2. Вимоги до мови документа 2.1. Вибір мовних засобів у діловому тексті 2.2. Перенесення частини слова з рядка в рядок 2.3. Написання цифр та символів у ділових паперах 3. Оформлення окремих різновидів документів 3.1. Автобіографія 3.2. Резюме 3.3. Заява 3.4. Характеристика 3.5. Звіт 3.6. Оголошення 3.7. Наказ 3.8. Розпорядження 3.9. Лист 3.10. Договір 3.11. Пояснювальна записка 3.12. Доповідна записка 3.13. Акт 3.14. Довідка 3.15. Доручення 3.16. Розписка 3.17. Протокол. Витяг з протоколу 3.18. Візитна картка Бібліографічний список Додатки Додаток А. Правила скорочення слів і словосполучень Додаток Б. Оформлення бібліографічного списку            

Розширення сфери функціонування української мови як державної, її законодавче утвердження, а також впровадження цієї мови у справочинство, яке впродовж багатьох років велося російською мовою, ви­магає нових методів навчання, а отже, нових посібників і підручни­ків для вищих навчальних закладів та інших галузей освіти.Для активізації цієї справи пропонуємо посібник, який допомо­же підготувати конкретні види документів, типові для різних орга­нізацій чи установ. Основна мета посібника – підвищити загальну мовну культуруяк в усній, так і в писемній формах, грамотність тих, хто вивчає українську мову. Практичне використання цих матеріалів допоможе уникнути труднощів під час укладання ділових паперів.

Посібник формують три основні частини: “Службова документація”, “Вимоги до мови документів”, “Рекомендації до оформлення окремих видів документів”. Перший розділ містить теоретичний мате­ріал до курсу (розглядаються основні поняття дисципліни), другий присвячений проблемі мовностилістичного оформлення документації, третій розділ подає практичні рекомендації щодо складання конкрет­них видів документів. У додатках запропоновано правила та зразки скорочень, подано взірці бібліографічного опису лі­тератури.

Оскільки контингент слухачів може бути різний за фахом, то рекомендовані зразки є лише еталоном для складання конкретних документів тих чи інших організацій або установ. Загалом видання може бути корисним студентам-слухачам курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”, а також усім, хто прагне поглибити свої знання з української мови.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.