Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Переклад фразеологізмів

Читайте также:
 1. А. Компресія при перекладі
 2. Вживання у перекладі інфінітивної конструкції з приймен­ником for
 3. Використання у перекладі фраз if any, if at all, if anything та if ever
 4. Вправа 121. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.
 5. Вправа 4. Перекладіть подані словосполучення та речення українською мовою.
 6. Вправа 92. Доберіть до кожного з наведених фразеологізмів прислівники-синоніми. Порівняйте емоційно-експресивне забарвлення висловів.
 7. Інформаційні технології електронного перекладу
 8. Мал. 1.2. Види перекладу
 9. Мал. 1.3. Схеми процесу перекладу
 10. Мал. 1.4. Цикл роботи над перекладом
 11. Особливості перекладу текстів українською мовою
 12. Передача метафори при перекладі з української мови на англійськуПередача метонімії при перекладі з української мови на англійську

Українські метонімічні слова перекладаються англійською мовою переважно такими способами:

1) нерідко, відповідним англійським метонімічним словом з тим же образом:

До незалежності кожна з колоній окремо управлялася Британсь­кою короною. Before their independence, colo­nies were governed separately by the British Crown.    
Просто в Києві зрозуміли, що у випадку, якщо Європі призначе­но уникнути нового протистояння двох блоків, геополітнчпе значен­ня України може різко зрости. Kyiv has realized that if Europe is to avoid a new confrontaion of two blocs, Ukraine's geopolitical signifi­cance must grow considerably.
Він сильною рукою розправив­ся з опозицією. He took care of the opposition with a strong hand.

 

2) англійським метонімічним словом із іншим образом:

Витік слуху відбувся з урядових кіл. The rumor was leaked from the Government corridors.

 

3) заміною метонімічного слова на неметонімічне:

Втім, українській владі незабаром прийдеться точніше позначити свої позиції. But Ukrainian leaders will soon have to define their position more clearly.  
Віра у вищу силу, що допома­гає людині праведно жити, перегу­кується із закликом Христа твори­ти молитву таємно, закривши за собою двері від сторонніх очей. Faith in a divine force, helping man live righteously, recalls Christ's appeal to pray in secret, closing the door to outsiders.  

 

Слід зазначити, що в англійському перекладі метонімічне слово може вживатися як перекладний відповідник українського неметонімічного слова там, де це можливо:

Українське керівництво за­являє про позаблоковий статус Ук­раїни, проте останнім часом з об­мовкою про те, що позаблоковість – поняття не безстрокове. Ukraine has long insisted on its status outside all blocs, with this proviso, added recently, that its neutrality was not eternal.

Труднощі перекладу фразеологізмів пов’язані, зокрема, по-перше, із певною складністю їх ідентифікації (стале словосполучення може сприй­матися як вільне, нестале сполучення слів), по-друге, з їх етноспецифікою (тому перекладач не повинний локалізувати текст при перекладі, тобто, надмірно вносити елементи культури мови перекладу, проте ра­зом з тим повинний передати певним чином етноспецифічність сталих висловів), по-третє, з їх емоційною насиченістю, що може бути різною в різних мовах, по-четверте, із наявністю кількох перекладних відповід­ників (що зумовлює пошук найбільш адекватного для певного контексту). Існує ціла низка способів перекладу українських фразеологізмів анг­лійською мовою:1) моноеквівалентний переклад, коли українському фразеологізму безпосередньо відповідає лише один англійський фразеологізм (з мож­ливими лексичними та/або граматичними варіаціями). Здебільшого, але не обов'язково, – це фразеологізми-інтернацюналізми, запозичені з Біблії, давньогрецької та давньоримської міфологи, наприклад:

розрубати гордіїв вузол – to cut the Gordean knot,

перейти рубікон – to cross the Rubicon,

левова частка – lion's share,

піррова перемога – Pyrrhic victory

Розрізняють абсолютні та відносні фразеологічні еквіваленти:

а) Абсолютні фразеологічні еквіваленти – це такі фразеологізми у мові перекладу, що повністю або майже повністю (з урахуванням певної варіативності у граматичних та лексичних характеристиках) співпадають з відповідними фразеологізмами у мові оригіналу у всіх відношеннях – за значенням, образністю (якщо це образні фразеологізми) та стилістич­ною забарвленістю і за граматичною структурою та лексичним скла­дом, наприклад:

грати з вогнем – to play with fire,

читати поміж рядків – to read between the lines,

Ахілесова п'ята – Achilles' heel,

платити тією самою монетою – to pay back with the same coin,

тіньовий кабінет – shadow cabinet,

гірка правда – bitter truth,

багатий, як Крез – as rich as Croesus тощо

 

Такі фразеологізми в усіх контекстах (майже) завжди перекладаються лише одним відповідним фразеологізмом

Ахіллесовою п'ятою нових не­залежних телекомпаній є відсутність власної мережі кореспондентів. The absence of its own network of correspondents is the Achilles' heel for recently established indepen­dent television companies.
Постанова "Про хід економічних реформ", прийнята Верховною Ра­дою, є пірровою перемогою над доровим ґлуздом, а не перемогою над урядом, президентом та вико­навчою владою в цілому. The Resolution "On the Course of Economic Reforms" taken by the Verkhovna Rada (Ukraine's Par­liament) is a Pyrrhic victory over common sense rather than over the government, President and the exe­cutive branch as a whole.
Будучи свідком того, що відбувається він вирішив взяти бика за роги і особисто все перевірити. Being the witness of what was going on he decided to take the bull by the horns and personally check everything.
Нерозумно гратися з вогнем – це небезпечно для обох сторін. It is unreasonable to play with fire which is dangerous for both sides.

Як можна бачити, тут українські і англійські фразеологізми-відповід- ники мають тотожні значення і образність, а також лексичний склад і граматичні характеристики.

б) відносні моноеквіваленти – це такі фразеологізмі у мові перекладу, що збігаються з відповідними українськими фразеологізмами за своїм значенням та стилістичною забарвленістю, але відмінні від останніх свої­ми певними граматичними характеристиками і/або лексичним складом, наприклад:

корінь зла – root of the trouble,

вбити двох зайців – to kill two birds with one stone,

ложка дьогтю у бочці меду – a fly in the ointment,

піднімати голову – to rear one's head (з негативною оцінною конотацією), to raise one's head (з позитивною оцінною конотацією).

Такі фразеологізмі (майже) у всіх контекстах перекладаються однаково - одним відповід­ником:

Наші проблеми абсолютно зрозумілі навіть людині з вулиці. Our problems are easily understandable even to the "man in the street".
Однак наразі є щонайменше дві ложки дьогтю у бочці меду його репутації як майбутнього президента. Right now, however, there are at least two flies in the ointment of his reputation as a future president.
В архівах Розвідувальної служби ці секрети ретельно зберігаються до цього дня. Ми спробуємо пролити світло на один з них, хоча розвідники, очевидно, вважали б за краще забути все про цю історію. The archives of the Intelligence Service have carefully preserved these secrets to this day. We will throw light on one of them here, although intelligence people would evidently prefer to forget all about this story.

2) Крім перекладу за допомогою моноеквівалентів, фразеологізми перекладаються також шляхом вибіркового перекладу, коли з кількох фразеологізмів-синонімів вибирається найбільш адекватний варіантний відповідник. Так, українському фразеологічному словосполученню "пе­рейти (комусь) дорогу" відповідають три англійських фразеологізми:

to snatch smth. from under one’s nose,

to put smb’s nose out of joint та

to steal a march on smb.

Вибір потрібного варіанту залежить від відповідності його контексту та стилістичних характеристик. Наприклад, фразеологізм "розв'язати (собі) руки" має два відповідники:

один із позитивною коно­тацією (to be/become a free agent),

інший – з негативною конотацією (to have a free hand).

В залежності від того, чи мається на увазі позитив­на або негативна конотація, і здійснюється вибір адекватного у даному контексті варіанту.

Наприклад, перекладаючи речення "Вам необхідно взяти себе в руки", потрібно враховувати, чи мається на увазі постійний стрес людини, якій радять взяти себе в руки, чи це миттєвий стрес. У першому випадку це речення слід перекладати як You must take yourself in hand, а у другому – як You must pull yourself together. Цей приклад свідчить про те, що, вибираючи в якості перекладного відповідника один фразеологізм з кількох синонімічних, потрібно ретельно зважувати всі аспекти такого фразеологізму.

3) У тих випадках, коли в англійській мові відсутній відповідник ук­раїнського фразеологізму, застосовують прийом вільного перекладу, суть якого полягає в тому, що перекладач сам створює адекватний відповід­ник. Існує два основних способи вільного перекладу фразеологізмів: каль­кування і описовий переклад.

а) Калькування– це дослівний переклад фразеологізма із дотриман­ням всіх норм (граматичних, семантичних та стилістичних) мови пере­кладу. Порушення норм при перекладі призводить до буквалізму (дослів­ному перекладу без врахування норм мови перекладу), який вважається значною перекладацькою помилкою. Цей прийом перекладу фразеологізмів застосовується тоді, коли перекладений таким чином фразеологізм цілком зрозумілий носіям мови перекладу, наприклад:

сидіти, склавши руки – to sit with one's arms folded,

надрати чуба – to pull smb. by the hair.

б) Описовий переклад – це розкриття змісту фразеологізму без збе­реження його образності, наприклад:

не горить – there is no need to hurry up,

легкий на ноги – such as can walk quickly and without fatigue,

ні пари з вуст – to keep silence obstinately,

чиста правда – it's very true,

Ніч не тітка! – The night's not our aunt!

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1926; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 23.20.166.68
Генерация страницы за: 0.006 сек.