Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Internet-джерела

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Базова

Методичне забезпечення

1. Нормативні документи;

2. Опорні конспекти лекцій;

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К. НТК, 2013.

4. Практикум з нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності » / Укладачі : Г.Ф.Гусєв, П.І.Чуваєв, Г.В.Харькова, Г.М.Харамда, С.Т.Сусло, Т.М.Пальчик – за ред.В.П.Матейчика. – К. : НТУ, 2013 - с.

 

5. Методичні вказівки до практичних занять:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі: С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – 104 с.

6. Методичні вказівки самостійної роботи:

1) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності. “ / Укладачі Г.Ф. Гусєв. С.Т. Сусло, Т.М.Пальчик. – К. НТУ, 2009. – 32 с.

7. Навчальні посібники:

1.Сусло С.Т. Безпека життя і діяльності людини. Навчальний посібник, МОН України, К., НТУ, 2001 – 288с.

2.Гусєв Г.Ф., Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності: Перша медична допомога у екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник, К: НТУ, 2008 .– 116 с.

3.Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист:

Навчальний посібник за редакцією М.О.Біляковича –К.: Арістей, 2007.- 368 с.

8. Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, графіки, діаграми, відеоматеріали).

 

 

13. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять».

2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

12. Закон України № 1281-XIV від 14.12.1999 р. “Про аварійно-рятувальні служби”.//Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22.

13. Закон України № 1809-III від 8.06.2000 р. “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25.

14. Бабак В. Безпека життєдіяльності: Курс із фахової мовної адаптації: Навчальний посібник/ В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев. - К.: НАУ, 2005 - 93 с

15. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Я. І. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 286 с

16. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/За ред.. В.Г. Цапка. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес., 2003. – 397 с.

17. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко и др. - К.: Кондор, 2007. - 422 с

18. Величко С.П. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник/ С. П. Величко, І. Л. Царенко. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 192 с

19. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник/ В. А. Гайченко, Г. М. Коваль. - К.: МАУП, 2002. - 232 с.: іл

20. Гринин А.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ А.С. Гринин, В.Н. Новиков. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 288 с

21. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 2000. - 254 с.

22. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.І. Дуднікова. - К.: Вид-во Європейського університету, 2003. - 268 с

23. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. - К.: Каравела, 2002. - 320 с

24. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К.: Каравела, 2007. - 288 с

25. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К.: Каравела, 2009. - 280 с

26. 26.Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник/ М.С. Корольчук. - 2-е вид., випр. та доп.. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 с

27. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник/ В.М. Лапін. - К.: Знання, 2002. - 186 с.

28. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навчальний посібник/ Н. Ю. Максимова. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.

29. Мухін В.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Конспект лекцій/ В. В. Мухін, Г. Н. Сердюк. - К.: ЗАТ «ІІВП», 2000. - 148 с.

30. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: Навчальний посібник/ О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 384 с.

31. Пистун И.П. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ И.П. Пистун, А.П. Березовецкий, А.Н. Тубальцев. - Львов: Афиша, 2003. - 336 с.

32. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.П. Пістун. - Суми: Університетська книга, 2000. - 301 с.

33. Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, А.П. Березовецький. - Суми: Університетська книга, 2000. - 232 с.

34. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ О. Н. Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 4-е изд.. - СПб.: Лань, 2001. - 448 с.. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

35. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія/ За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. - К.: КНЕУ, 2006. - 292 с

36. Чепига М.П. Стимуляція здоров’я та інтелекту: Навчальний посібник/ М.П. Чепига, С.М. Чепига. - К.: Знання, 2006. - 347 с.

37. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник/ В. М. Ярошевська.-2-е вид.. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 560 с.Допоміжна

38. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

39. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова.– 2-е изд. перераб. и доп. – М. Изд. дом «Дашков и К», 2000.– 678 с.

40. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.

41. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1

42. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.

43. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. «Безпека життєдіяльності» навчально-контролюючі тести. – Київ: «Саміт-книга», 2005. – 148 с.

44. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.

45. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271с.

46. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД». – 2001. – 230 с.

47. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544с.

48. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

49. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року № 126

50. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: «Здоров’я», 2000. – 335 с.

51. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

 

52. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

54. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

55. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

56. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

57. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

58. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

59. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

60. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

61. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

62. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

63. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

64. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

65. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

66. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

67. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

68. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

69. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

70. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

71. 72.http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 533; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.