Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види психологічного консультування
Принципи й умови психологічного консульту­вання.

Для забезпечення результативності та ефективності психоло­гічного консультування необхідно дотримуватися таких його принципів:

—принцип доброзичливого й безоцінного ставлення до клієн­та, що передбачає вияв емоційної теплоти й поваги, вміння при­йняти клієнта таким, яким він є, не оцінюючи й не засуджуючи його норми і цінності, стиль життя і поведінку;

—забезпечення конфіденційності зустрічі. Цей принцип озна­чає, що психолог зберігає у таємниці все, що стосується клієнта, його особистих проблем і життєвих обставин (крім випадків, пе­редбачених законом, про що клієнт попереджається психологом);

—принцип добровільності, що означає, що клієнт сам звертаєть­ся до психолога, оскільки суб'єктивно відчуває труднощі у своєму житті та мотивований до сприйняття психологічної допомоги;

—принцип професійної мотивованості консультанта означає, що він захищає інтереси клієнта, а не інших осіб чи організацій, не бере бік жодного з учасників конфлікту, уникає упередженого ставлення;

—принцип відмови психолога від порад чи рецептів. Завдан­ням є посилення відповідальності клієнта зате, що з ним відбува­ється, спонукання його до активності в аналізі проблем, у пошуку виходу з кризи;

—розмежування особистих і професійних відносин. Психолог не може вступати з клієнтом у будь-які особисті стосунки. Пси­холог не може встановлювати дружні стосунки з клієнтом, а та­кож надавати допомогу друзям чи родичам.

Реалізація принципів психологічного консультування можли­ва за таких умов (за Р.С.Нємовим) [29]:

1. Клієнт, який звертається до психолога, повинен мати реа­льну проблему психологічного характеру та усвідомлюване ба­жання якнайшвидше її вирішити.

2. Консультант-психолог, до якого звернулися за допомогою, повинен мати досвід психологічного консультування і відповідну професійну психологічну підготовку.

3. Витрати часу на консультування повинні бути достатніми для розуміння і пошуку оптимального розв'язку проблеми, яка хвилює клієнта, а також для успішного її подолання спільно з клієнтом.4. Клієнт повинен точно дотримуватися наданих психологом-консультантом рекомендацій.

5. Створення сприятливого і відповідного психологічному консультуванню клімату.

Оскільки психологічного консультування потребують різні люди і звертаються за допомогою з різних проблем, то психоло­гічне консультування можна поділити на види залежно від інди­відуальних особливостей клієнтів і тих проблем, з приводу яких вони звертаються за психологічною допомогою.

Виділяють такі види психологічного консультування [34]:

- інтимно-особистісне консультування;

- сімейне консультування;

- психолого-педагогічне;

- психолого-управлінське консульту­вання;

- ділове консультування.

Інтимно-особистісне консультування здійснюється з проблем психологічних або поведінкових недоліків, яких хотів би позбу­тися клієнт; особистісних взаємин зі значимими людьми; з при­воду різноманітних страхів, невдач, глибокого невдоволення клі­єнта самим собою, інтимними взаєминами.

До сімейного консультування вдаються при виборі дружини чи чоловіка, з метою попередження і розв'язання конфліктів у внутрішньо сімейних відносинах та у відносинах членів сім'ї з родичами, з приводу розв'язання поточних внутрішньо сімейних проблем (розподіл обов'язків, економічні питання сім'ї тощо), до та після розлучення.

Психолого-педагогічне консультування передбачає обгово­рення консультантом і клієнтом питань навчання і виховання ді­тей, підвищення педагогічної кваліфікації дорослих, вдоскона­лення педагогічного керівництва, управління дитячими та дорослими групами.

Останній різновид консультування слід відрізняти від рекоме­ндацій, які надаються вчителям, учням, батькам, адміністрації тощо, сутність яких зводиться до того, що психолог радить вда­ватися до конкретних дій, змін поведінки, стосунків з метою впливу на інших учасників навчально-виховного процесу. На це вказують Г. С. Абрамова, М. П. Матвеева та ін. [34], [27].

Діловим називається консультування, яке пов'язане з подо­ланням людьми ділових проблем: вибору професії, вдосконален­ня і розвитку здібностей, організації праці, підвищення працезда­тності, проведення ділових переговорів.

За тривалістю співпраці психолога і клієнта розрізняють [34]:

разову консультацію. Це консультація, тривалістю 45— 60хв. Вона проводиться у випадках, коли клієнт звернувся до психолога з приводу проблеми, з якої йому, насамперед, потрібна допомога інших спеціалістів; коли психолог інформує клієнта з питань, які належать до його компетентності; коли клієнт звертається до психолога за підтримкою рішення, яке він збира­ється прийняти відносно певної життєвої ситуації; коли клієнт вдруге прийти не може;

короткотермінове консультування. Триває впродовж 3—4 зустрічей. Найчастіше проводиться у випадках, коли клієнт по­требує консультації просвітницько-рекомендаційного характеру або з діагностичною метою;

середньотермінове консультування. Впродовж 10—15 зу­стрічей здійснюється значна психокорекційна робота;

тривале консультування. Психолог працює з клієнтом впро­довж року.

Проведення психологічного консультування висуває ряд ви­мог до психолога-консультанта. Так, зокрема, людина, яка займа­ється психологічним консультуванням, повинна мати вищу пси­хологічну освіту, достатній практичний досвід роботи в ролі психолога-консультанта, підтверджений відповідними сертифікатами. Крім знань та вмінь, психолог-консультант повинен бути наділений рядом спеціальних особистісних якостей: любити лю­дей, бути проникливим, добрим, терплячим, відповідальним і ко­мунікабельним. Р. Мей зазначав, що головне у психолога-консультанта — це «доброзичливість і прагнення зрозуміти кліє­нта, допомогти йому побачити себе з кращого боку і усвідомити свою цінність як особистості» [28].

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 425; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 2. Вплив взаємовідносин батьків і дітей на формування соціа­льно-психологічного типу дитини
 3. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування.
 4. Інформаційно-пропагандистське забезпечення – складова морально-психологічного забезпечення діяльності військ
 5. Історія написання та публікації соціально-психологічного роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика
 6. Лекція 4. Процес консультування.
 7. Мета, принципи, завдання, засоби інформаційно-психологічного впливу противника і можливі наслідки
 8. Основні завдання морально-психологічного забезпечення вартової служби
 9. Система морально-психологічного забезпечення застосування військ
 10. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування.
 11. ТЕМА 7 Методи психологічного вивчення

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.