Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток К. Критерії оцінювання дипломної роботи

Критерії оцінювання дипломної роботи

Оцінювання

дипломної роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, виконаної студентом(кою) ____________________________________________________________

спеціальності «Міжнародна економіка»

освітньо-кваліфікаційного рівня ______________________________

на тему _____________________________________________________

№ п/п Критерії оцінювання Бали
  Зміст (до 60 балів)  
1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)  
2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)  
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 10 балів)  
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 10 балів)  
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)  
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)  
7. Наявність наочних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)  
8. Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)  
  Оформлення та організація виконання (до 10 балів)  
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення роботи (проекту) в цілому (титульний лист, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 3 балів)  
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 2 балів)  
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 2 балів)  
12. Дотримання графіка виконання дипломної роботи (проекту) (до 3 балів)  
  Захист (до 30 балів)  
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)  
14. Презентація змісту дипломної роботи (до 10 балів)  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)  
  Всього балів  
  Оцінка за національною шкалою  
  Оцінка за шкалою ECTS  
  Підпис членів комісії  

Результат захисту дипломної роботи студента визначається за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку:Шкала нарахування підсумкових балів

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.