Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етносоціологія: предмет вивчення, специфіка

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Сучасна людська цивілізація нараховує більше трьох тисяч різних етнічних утворень, хоча самостійних незалежних держав у світі не так вже й багато (трохи більше 200). Отже, більшість народів світу проживає в багатонаціональних державах, пліч-о-пліч із представниками інших націй і народностей. Проте, сучасні тенденції зближення народів, створення наддержавних спільнот, не означають етнічного нівелювання, заперечення етнічних особливостей. Навпаки, саме сьогодні ми змушені знову і знову звертатися до джерел формування як самих етносів, так і до проблем формування культури різних народів, тому що саме в цьому міститься невичерпне джерело духовного багатства людської цивілізації і «гордіїв вузол» ключових протиріч етнічного характеру.

Етносоціологія (від грец. ethnos – народ) – наука, яка вивчає походження, сутність і функції різних етнічних спільнот з метою виявлення основних тенденцій їх походження, розвитку і взаємозв’язку з іншими етносами, а також механізми входження етносів у систему соціальних відносин.

Етносоціологія, яка виникла на перехресті соціології і етнографії – порівняно молода наука, що належить до спеціально-соціологічних. Вона вивчає суспільство з позицій етносів і їх місце у суспільному житті. Сам термін «етносоціологія» був введений у науковий обіг західної соціології в 30-ті роки ХХ століття німецьким соціологом Р. Турнвальдом (1869-1954 рр.).

Спочатку проблеми етносоціологів замикалися на соціальних процесах у доіндустріальних і примітивних суспільствах. У американських і західноєвропейських вчених, які займаються етнічними проблемами, можна часто побачити поняття «трайбалізм», що використовується як аналог поняття «етнічний». Сам термін «трайб» не має точного перекладу. Коло можливих перекладів – «плем’я», «рід», «патріархальна громада» – щоразу залежить від контексту. В усіх випадках акцентується архаїчний, традиційний характер подібної со-ціальної структури.

Однак поступово практика зведення етнічних проблем до со-ціально незначущих (як це було у Маркса, який вважав національне питання другорядним, підпорядкованим соціальному) чи пов’язаних із примітивними суспільствами, змінюється пошуком шляхів переос-мислення старих підходів і проведення нових досліджень у площині етнічної проблематики.Сьогодні особливу увагу етносоціологія приділяє вивченню механізму взаємозв’язку власне етнічних і соціальних явищ у сучасному світі, тобто етнічних процесів у різних соціальних групах і соціальних процесів у різних етнічних спільнот. Інакше кажучи, етносоціологія намагається розкрити соціальну обумовленість етнічних рис культури і побуту, ціннісних орієнтацій, трудової і дозвільної поведін-ки, звичаїв, обрядів, міжособистісних етнічних відносин, а також виявити етнічні особливості таких явищ і процесів, як галузева і професійна зайнятість, міграційна і трудова мобільність, урбанізованість, демографічне і соціальне відтворення.

Етносоціологія займається і аналізом політичних, соціально-економічних, духовних аспектів етнічного життя, осмисленням причин і пошуком шляхів подолання конфліктів в етнічних і міжетнічних відносинах. Велика увага приділяється в етносоціології зв’язкам етносу з найважливішими соціальними інститутами, насамперед з державою, а також впливу етнічних відносин на «громадянське суспільство».

Таким чином, специфіка етносоціології полягає в тому, що предметом її вивчення є особливості і форми соціального життя етносів, народів і інших етнічних утворень як сукупних історичних суб’єктів, тобто аналізується взаємозв’язок і взаємовплив соціального, з одного боку, і етнічного – з іншого. Виходячи зі специфіки соціології як науки, що вивчає цілісність суспільства через функціонування його різноманітних підструктур, суб’єктів соціального життя, предметом вивчення етносоціо-логії, притаманним тільки їй, є етносоціальні спільноти і групи, які розглядаються як цілісні соціальні утворення, закономірності їх формування і функціонування. У даному випадку наголошується на тому, що предметом етносоціології є дослідження життєдіяльності етнонаціональних спільнот і груп насамперед як соціальних суб’єктів, процес досягнення ними соціальної зрілості.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 393; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.