Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

І. ВСТУП
Читайте также:
 1. I. ВСТУП. 1 страница
 2. I. ВСТУП. 2 страница
 3. I. ВСТУП. 3 страница
 4. I. ВСТУП. 4 страница
 5. I. Вступление
 6. IІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 7. SWOT-аналіз галузей економіки України після вступу до СОТ
 8. XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 9. А. ВСТУПЛЕНИЕ
 10. Бензен вступає і в реакції приєднання, але значно важче, ніж у реакції заміщення.
 11. Вступ (резюме)
 12. ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Тематика лекцій, практичних занять та

Тематика лекцій, практичних занять та

Тематика лекцій, практичних занять та

ІІІ. Навчально–тематичний план лекцій і

Погоджено

Київ – 2012

Робоча навчальна програма

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

 

Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення

юридичного факультету

Завідувач кафедрою

д.ю.н., проф. Іншин М.І.

_____________________

Протокол №6 від 10 грудня 2012 року

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І. С.

_____________________

 

 

Робоча навчальна програма із дисципліни «Право соціального захисту»

 

Лектори:

проф., д.ю.н., Щербина В.І.

к.ю.н., доц. Тищенко О.В.,

к.ю.н., доц. Дуюнова О.М.

Викладачі:

к.ю.н., доц. Тищенко О.В.,

к.ю.н., доц. Дуюнова О.М.,

к.ю.н., доц. Волинець В.В.,

к.ю.н., ас. Кучма О.Л.,

ас. Сахарук І.С.,

юрист Сіньова Л.М.

 

Рецензенти:

д.ю.н., проф. Прилипко С.М.,

д.ю.н., проф. Ярошенко О.М.

 

 

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 2012р.

___________________________

Проф. Безклубий І.А.

 

ЗМІСТ

І. Вступ ………………………………………………………………4

ІІ. Контроль знань ………………………………………………5

1. Поточний контроль ……………………………………………6

2. Модульний контроль ………………………………………….6

3. Підсумковий семестровий контроль ………………………...7

практичних занять…………………………………………….8

IV. Зміст дисципліни за темами…………………………9

Змістовний модуль 1.

самостійної роботи студента

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1…………..32

3. Типове завдання до змістовного модуля 1…………………34

Змістовний модуль 2…………………………………………34

самостійної роботи студента

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2………….52

3. Типове завдання до змістовного модуля 2………………...54

Змістовний модуль 3………………………………………...54

самостійної роботи студента

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3………….72

3. Типове завдання до змістовного модуля 3………………...73

V. Список літератури………………………………………...74

VI. Нормативно–правові акти……………………………98

 

Навчальна дисципліна «Право соціального захисту» викладається студентам ІV курсу юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години на рік: з них лекцій – 16 год., практичних – 16 год., самостійної роботи – 40 год. Форма підсумкового контролю – залік.

Мета викладання навчальної дисципліни: cформувати систему теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування норм законодавства про соціальне забезпечення при настанні відповідних соціальних ризиків.Предметом навчальної дисципліни є право соціального захисту як галузь права та наука.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати:У результаті вивчення дисципліни «Право соціального захисту» студент повинен знати:

- міжнародні правові акти, закони України та підзаконні акти, які регулюють соціальний захист населення;

- правовий статус суб’єктів права соціального захисту;

- загальні засади загальнодержавного пенсійного страхування;

- правове регулювання здійснення недержавного пенсійного забезпечення;

- правове регулювання надання спеціальних пенсій;

- види, підстави та порядок надання соціальних допомог, послуг та пільг.

Повинен вміти:

- орієнтуватися в системі джерел соціального законодавства України та міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення;

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми права соціального захисту України у практичній діяльності;

- розрізняти відносини, які регулюються правом соціального захисту від відносин, які регулюються іншими галузями права.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно–логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.Навчальна дисципліна «Право соціального захисту» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку нормативних дисциплін, яка викладається у 2 семестрі IV курсу денної форми навчання.

Вивчення «Права соціального захисту» ґрунтується на здобутих студентами знаннях з теорії права, трудового права, цивільного права, цивільно-процесуального, адміністративного, фінансового, кримінального права.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 101; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.49.216
Генерация страницы за: 0.003 сек.