Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вступ (резюме)

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Гончаровым С.В.

Комиссии по экономике, инновациям и туризму молодежной коллегии

Ответственным за туристическое направление

Проект подготовлен

КОНТАКТЫ

 

Руководитель проекта:
Владимир Соколов - начальник сектора массовых мероприятий Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга
Тел.: 576-36-24, +7 (931) 326-61-24
E-mail: sokolov@kpmp.gov.spb.ru

 

Оператор проекта:

Валерий Терентьев
Тел.: +7 (915) 236-30-55
E-mail: valeriyaft@gmail.com

 

Официальный сайт проекта:
Питередет.рф

 

 

при губернаторе Санкт-Петербурга

 

Титульні аркуші

На титульних аркушах необхідно вказати назву та адресу підприємства, прізвища засновників, назву та сутність проекту, його вартість та відмітку про ступінь таємності. Зразок титульних сторінок наведено на додатках №1, №2.

 


Концепція бізнесу – це стислий, огляд інформації, що читається швидко, про намічуваний бізнес і цілях, що ставить перед собою підприємство або підприємець, починаючи власну справу чи розвиваючи наявну діяльність. Концепція є гранично скороченою версією самого бізнес-плану.

Ключові моменти: можливості для бізнесу, їхня привабливість, важливість для підприємства і регіону, необхідні фінансові ресурси (власні чи позикові), можливий термін повернення позикових засобів, очікуваний прибуток та його розподіл, умови інвестування.

Порядок викладу вступу досить вільний, однак починати його треба, як правило, з формулювання головної мети пропонованого бізнесу і призначення розроблювального бізнес-плану.

Головною метою пропонованого бізнесу, в більшості випадків, є одержання прибутку за рахунок пропозиції ринку конкурентноздатних видів продукції, послуг, нових технічних рішень і ін.

 

У вступі вказується призначення бізнес-плану:- для потенційного інвестора, кредитора;

- можливих партнерів по бізнесу, акціонерів, співзасновників;

- керівництва підприємства чи самого підприємця (як засіб самоорганізації);

- надання державної підтримки чи підтримки органів місцевого самоврядування.

Вступ є, по суті, рекламою пропонованого бізнесу і повинен викликати інтерес в адресата. Він складається після написання всіх розділів бізнес-плану, тому що містить основну інформацію із усіх його розділів.

Вступ необхідно розмістити на двох – трьох сторінках і працювати над ним, поки Ви не переконаєтеся, що він дає чітке представлення про ваш бізнес.

 

2. Аналіз стану справ у галузі бізнесу

У розділі висвітлюється:

- причини появи ідеї пропонованої діяльності;

- головні обставини і проблеми, що стоять перед підприємством, його менеджерами чи підприємцями в даний час;

- аналіз стану справ на ринку і цілі, яких необхідно досягти (завоювання ринку, інтенсивне зростання, екстенсивне зростання і ін.).

Далі в стислій формі приводиться основна інформація про підприємство – дата заснування підприємства, місцезнаходження, форма власності, організаційно-правова форма, засновники, основні види діяльності, розмір статутного капіталу, юридична адреса.

Крім того, бажано вказати стратегічні переваги, пов'язані з місцезнаходженням підприємства, з новим товаром, новими якостями товару.

 

3. Сутність запропонованого проекту

Об'єктом бізнесу може бути бізнес-лінія (продукція, послуги, технічне рішення), створення нового підприємства, або розвиток діючого.

 

Характеризуючи об'єкт бізнес лінії (продукцію, послуги або технічне рішення), необхідно підкреслити його унікальність, важливість для споживачів, а також можливість вибору.

Далі треба описати, які економічні переваги одержать виробник і споживачі. Можливо, це - зниження собівартості продукції, додаткові послуги для споживача чи додаткові параметри товару.

При цьому бажано надати перелік функціональних особливостей товару (технічного рішення), його зразок, фотографію, креслення, прайс-лист.

Завершує розділ опис можливих ключових факторів успіху. Наприклад, новий для ринку продукт, чи послуга, виграш у часі з появою продукту чи послуги на ринку.

Характеризуючи підприємство як об'єкт бізнесу, бажано надати інформацію про саме підприємство, необхідність його створення чи розвитку, про продукцію і послуги, що виробляються, їхніх перевагах та вказати основних лідерів галузі та можливих конкурентів.

Необхідно описати шляхи виходу на ринок і перспективи розвитку. Варто визначити основну групу споживачів і оцінити можливості появи нових ринків збуту, а також розширення номенклатури товарів та послуг, що випускаються.

 

4. Оцінка зовнішнього середовища бізнесу

У першу чергу ринкові дослідження спрямовані на виявлення сьогоднішніх та потенційних споживачів продукції, послуг. Бажано визначити пріоритети, якими керується споживач при покупці: якість, ціна, час і точність постачання, надійність постачань, сервісне обслуговування і т.п.

Необхідно провести сегментацію ринку, визначити розміри і ємність ринків по продукції підприємства. Під сегментацією ринку розуміється виділення окремих частин (сегментів) ринку, що відрізняються один від одного характеристиками попиту на товари (послуги), тобто розбивка споживачів по мотивації й інших ознаках. Розмір ринку – територія, на якій відбувається реалізація товарів (послуг) підприємства. Місткість ринку – обсяг реалізованих на ринку товарів (послуг) протягом визначеного періоду часу. Частка ринку – це питома вага продукції підприємства в сукупному обсязі продажів товарів (послуг) на даному ринку.

Треба шукати відповіді на питання: хто, чому, скільки і коли буде готовий купити продукції завтра, післязавтра і взагалі протягом найближчих двох, трьох і більш років. У цьому розділі необхідно перелічити всі наявні замовлення на продукцію.

Варто проаналізувати, як швидко продукція, послуги затвердяться на ринку, і обґрунтувати можливості подальшого його розширення. Необхідно оцінити основні фактори, що впливають на розширення ринку (наприклад, тенденції розвитку галузі, регіону, соціально-економічну регіональну політику, умови та форми конкуренції і т.д.). Узагальнену уяву про ринки і конкурентів можна дати, як вказано в табл. 1.Дуже важливим є відстеження й оцінка конкурентів. Необхідно виділити і проаналізувати сильні і слабкі сторони свої і конкурента, конкурентноздатність пропонованих товарів, послуг. Ґрунтуючись на оцінці переваг, вироблених товарів, послуг, визначається можливий обсяг продажу у натуральному і грошовому вираженні.

Таблиця 1

Ринки і конкуренція

Назва продукції Сегменти ринку Конкурент Розмір ринку Обсяг ринку Фактор конкурентноздатності Рівень ринкової привабливості Платоспроможний попит Виробнича кооперація Прогноз ринку
по продукції по споживачам тис. шт. доля, %
                       
                       
                       

 

При цьому, з огляду на невизначеність ринкової ситуації, доцільно підготувати три сценарії розвитку: оптимістичний, песимістичний і найбільш ймовірний.

Надалі треба повернутися до цього розділу, відкоригувавши його відповідно до розділу «Потенційні ризики».

Прогнозний обсяг продажів у вартісному вираженні розраховується в розділі "Фінансовий план”.

Для оцінки свого положення на ринках по різних видах продукції рекомендується спробувати заповнити табл. 3, що відбиває одночасно ємність даного ринку і частку постачань підприємства на цей ринок.

Прогнозний обсяг реалізації у натуральному вираженні можна оформити, як показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Прогнозні об’єми реалізації по сегментам ринку

Сегменти ринку по споживачах Од. вимір. 200...р. по місяцях
 
Продукція А.: споживач X споживач У. і т. д.                          
Всього                          
Продукція В.: споживач Z споживач Т і т. д.                          
Всього                          
І т. д.                          

Таблиця 3

Визначення долі підприємства на ринку

Назва продукції Об’єм виробництва, млн. грн Поставлено на ринок, млн. грн Загальний обсяг поставок на ринок всіма господарюючими суб’єктами, млн. грн Доля поставки на ринок підприємством, % до загального обсягу поставок
         
         

 

5. Організаційний план

Даний розділ розробляється тільки при створенні нового підприємства чи організації нових виробників на діючому підприємстві.

Тут необхідно привести організаційну структуру підприємства, яка надасть чітку уяву про те, хто і чим буде займатися, як будуть здійснюватися взаємодія, координація і контроль діяльності служб і підрозділів. Крім того, бажано дати відомості про загальну потребу в робочій силі, організації вибору та підготовки кадрів, умови праці, оцінки праці, організації оплати праці, соціальних пільгах і т.д.

 

6. Персонал і управління

У розділі варто дати характеристику головних менеджерів і основного персоналу, що відповідають за реалізацію бізнес-плану (вік, освіта, службова кар’єра, кваліфікація). Це повинні бути фахівці-професіонали, здатні в умовах ринку забезпечити прибуткове ведення бізнесу.

Крім того, доцільно скласти штатний розпис (таблиця 4), передбачивши в ньому можливе збільшення чисельності працівників в майбутньому при прогнозованому розширенні бізнесу. У бізнес-плані підприємства приводиться також структура управління.

Оскільки Розділ "Організаційний план" розробляється тільки для нового підприємства, то для інших типів бізнес-планів відомості організаційно-правового характеру приводяться в даному розділі.

Таблиця 4

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 492; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.