Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 1 страница
Читайте также:
 1. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 1 страница
 2. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 2 страница
 3. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 3 страница
 4. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 4 страница
 5. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 5 страница
 6. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 6 страница
 7. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 7 страница
 8. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 8 страница
 9. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 1 страница
 10. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 10 страница
 11. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 11 страница
 12. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 12 страница

Задачі:

Задача 1. Відомі такі вихідні дані підприємства:

- комерційна собівартість виробу – 90 грн.;

- рівень рентабельності – 25% до собівартості;

- акциз – 15 грн. на одиницю виробу;

- ПДВ – 20% від оптової ціни підприємства (без ПДВ);

- постачально-збутова націнка посередницької організації – 20% від покупної ціни;

- торгова націнка – 10% продажної ціни посередницької організації.

На основі наведених вище даних визначити:

а) прибуток підприємства в розрахунку на один виріб;

б) оптову ціну підприємства;

в) відпускну ціну підприємства з ПДВ;

г) постачально-збутову націнку;

д) торгову націнку;

е) роздрібну ціну виробу;

є) структуру роздрібної ціни виробу.

 

Задача 2. На момент укладання договору ціна одиниці продукції становила 180 грн.; 60% у ціні — це вартість матеріальних ресурсів, використовуваних у виробництві, 20% — заробітна плата і 20% — інші елементи ціни. По закінченні кварталу вартість матеріальних ресурсів, які споживаються у виробництві, збільшилася на 10%, середня заробітна плата на підприємстві зросла на 12%. Визначте ковзку ціну одиниці продукції на момент постачання.

 

Приклади розв’язання задач:

Задача 3. Для розрахунку обороту, що обкладається податком, визначте відпускну ціну на продукцію підприємства, яке здійснює перероб­ку підакцизного товару, отриманого з акцизом від постачальників (на прикладі розливу виноградного вина). Вихідні дані наведено в таблиці.

 

Показник На одиницю продукції (1 пляшка місткістю 0,7 л), грн.
Вартість придбання готового вина (без ПДВ), віднесена на собівартість (включаючи суму ак­цизу, сплачену підприємством-виробником) 5,00
Витрати підприємства (не включені до п. 1), що здійснило розлив вина (включаючи доробку) 1,75
Прибуток 1,25
Вартість розливу (витрати плюс прибуток) ..... (3,00)
Вартість розливу з акцизом, що включається до відпускної ціни (умовно застосовано ставку акцизу по вину в розмірі 46,5%) ..... (5,61)
Сума акцизу, що сплачується до бюджету підприємством, яке здійснює розлив вина ..... (2,61)

 

Відповідь: Відпускна ціна вина: 5,0 + 5,61 = 10,61 грн.

Задача 4. Розрахуйте середньорічну ціну товару, якщо відомо, що ціна на початок року становила 15 грош. од. за шт., з 18 березня ціни зросли на 10%, а з 20 липня — ще на 12%. Оборот по реалізації за рік — 800 тис. грош. од., за І кв. — 200 тис. грош. од., у тому чис­лі за березень — 70 тис. грош. од., за ІІ кв. — 240 тис. грош. од., за липень — 60 тис. грош. од.

Розв’язок:

1. Визначимо ціни після підвищення. З 18 березня ціна становила 16,5 грош. од., з 20 липня — 18,5 грош. од.2. Визначимо середні ціни за ті місяці, коли ціна змінювалася, тобто за березень і липень:

Середня ціна за березень (грош. од.).

Середня ціна за липень (грош. од.).

3) Визначимо середньорічну ціну:

Середня ціна за рік = (грош. од.).

 

Приклади теоретичнихі питань:

1. Сутність ціни як економічної категорії.

2. Сутність цінової політики та її місце в управлінні маркетингом.

3. Ціна як інструмент маркетингу.

4. Процес управління цінами на підприємстві.

5. Основні принципи ціноутворення.

6. Функції ціни в ринкових умовах.

7. Класифікація цін.

8. Структура роздрібної ціни.

9. Оптова ціни промисловості: сутність та особливості визначення.

10. Сутність та особливості використання правил “Інкотермс 2010”.


 

6. Карта самостійної роботи студента (СРС)

Самостійна робота над навчальною дисципліною “Маркетингове ціноутворення” включає:

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та вивчення окремих додаткових тем або питань, що передбачені викладачем для самостійного опрацювання при:

- підготовці до семінарських (практичних) занять;

- підготовці до виступів на семінарських заняттях;

- підготовці до поточного контролю знань (контрольних робіт, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю);

- підготовці до підсумкового контролю (екзамену);

– систематизація вивченого матеріалу науки перед написанням модульних контрольних робіт та екзаменом;

– виконання і письмове оформлення індивідуальних завдань (рефератів, есе, реферативних матеріалів з фахових публікацій, виконання розрахункових робіт, аналітичних звітів, власних досліджень до конференцій, участь в олімпіадах тощо);

– аналіз конкретної практичної ситуації (індивідуально або в міні-групах) та підготовка аналітичної записки (Case study).


6.1. Карта самостійної роботи студента (денна форма навчання)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Маркетингове ціноутворення»

для студентів напряму підготовки 6507 «Маркетинг»

галузі знань «Економіка та підприємництво»

Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1
1 (тема 1) Попередня підготовка з визначених питань:сучасного маркетингового ціноутворення, впливу цін на основні показники діяльності підприємства на ринку тощо. Семінар-розгорнута бесіда з актуальних проблемних питань маркетингового ціноутворення.  
2 (теми 1-2) Опрацювання рекомендованих наукових статей з проблематики використання маркетингового підходу до ціноутворення у практичній діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств Аналіз та обговорення рекомендованих наукових статей.
3 (тема 2) Аналіз ситуаційної вправи та підготовка аналітичної записки.   Робота в міні-групах, обговорення, презентація отриманих результатів в аудиторії, дискусія.
4 (тема 3) Лабораторна робота №1 Обговорення результатів лабораторної роботи №1.
5 (теми 3-4) Розв’язання кейсу з формування маркетингової цінової політики реального підприємства. Робота в міні-групах і обговорення, презентація отриманих результатів в аудиторії, дискусія.
6 (тема 4) Лабораторна робота №2 Обговорення результатів лабораторної роботи №2.
7 (тема 5) Розв’язання задач.   Семінар-розв’язання проблемних завдань
8 (тема 5) Лабораторна робота №3 Обговорення результатів лабораторної роботи №3
9 (тема 6) Аналіз та обговорення наукових статей з проблематики семінарського заняття Аналіз та обговорення рекомендованих наукових статей. Наукова дискусія.
10 (тема 6) Розв’язання задач.   Підготовка до модульної контрольної роботи №1 Семінар-розв’язання проблемних завдань. Написання модульної контрольної роботи №1    
Змістовий модуль №2
11 (тема 7) Розв’язання ситуаційних вправ та підготовка аналітичної записки. Робота в міні-групах, обговорення, презентація отриманих результатів в аудиторії, дискусія.
12 (тема 7) Розв’язання задач. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу
13 (тема 8) Підготовка навчального проекту: Розробленої в міні-групах цінової стратегії для обраного товару на певному територіальному ринку Презентація навчального проекту: розробленої в міні-групах цінової стратегії; обговорення.
14 (тема 8) Лабораторна робота №4 Обговорення результатів лабораторної роботи №4
15 (тема 9) Розв’язання ситуаційних вправ та підготовка аналітичної записки. Робота в малих творчих групах, обговорення міні-кейсів, презентація отриманих результатів, дискусія.
16 (тема 9) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
17 (тема 10) Аналіз міні-кейсів та підготовка аналітичної записки. Обговорення актуальних практичних прикладів тактичного ціноутворення.
18 (тема 10) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Дискусія з елементами аналізу
19 (тема 11) Проведення міні-дослідження кон’юнктури ринку для обраного товару. Презентація в аудиторії результатів проведеного дослідження. Обговорення.
20 (теми 11-12) Лабораторна робота №5   Підготовка до модульної контрольної роботи №2 Обговорення результатів лабораторної роботи №5 Написання модульної контрольної роботи №2    
21 (тема 12) Розв’язання ситуаційних вправ та підготовка аналітичної записки. Обговорення актуальних практичних прикладів ціноутворення в різних сферах.    
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань*
Види індивідуальних завдань(вибіркових)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5. Підготовка презентації за заданою тематикою
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 


6.2. Карта самостійної роботи студента (заочна форма навчання)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Маркетингове ціноутворення»

для студентів напряму підготовки 6507 «Маркетинг»

галузі знань «Економіка та підприємництво»

Заочна форма навчання

 

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1
1 (теми 1-4) Попередня підготовка з визначених питань:сучасного маркетингового ціноутворення, впливу цін на показники діяльності підприємства. Аналіз ситуаційної вправи та підготовка аналітичної записки. Лабораторні роботи №1-2 Семінар-розгорнута бесіда з актуальних проблемних питань маркетингового ціноутворення.   Робота в міні-групах, обговорення отриманих результатів, дискусія. Обговорення результатів лабораторних робіт №1-2.
2 (теми 5-8) Розв’язання задач. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Лабораторні роботи №3-5 Семінар-розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу. Обговорення результатів лабораторних робіт №3-5
3 (теми 9-12) Аналіз міні-кейсів та підготовка аналітичної записки. Підготовка до модульної контрольної роботи Обговорення актуальних практичних прикладів тактичного ціноутворення. Написання модульної контрольної роботи    
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
Весь курс Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань*
Види індивідуальних завдань(вибіркових)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5. Підготовка презентації за заданою тематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.


 

Рекомендації з підготовки письмових самостійних робіт студентів наведено у підрозділі 6.3.

Загальна сума балів поточної успішності студента складається із суми балів, отриманих студентом на всіх семінарських (практичних, лабораторних) заняттях протягом семестру, балів за модульні контрольні роботи і балів за виконання завдань для самостійної роботи.

Загальні результати поточної успішності студентів фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності з науки.

 

6.3. Рекомендації з підготовки самостійних робіт студентів

 

6.3.1. Рекомендації з підготовки письмових самостійних робіт студентів (для студентів всіх форм навчання)

Робочою навчальною програмою з курсу “Маркетингове ціноутворення” передбачено виконання студентами щонайменше двох завдань для індивідуальної роботи протягом семестру: одного обов’язкового завдання (реферат, есе) і одного вибіркового завдання, яке студент обирає сам з запропонованого нижче переліку (див. підрозділ 1.3.3). В процесі написання індивідуальної роботи студент, у разі необхідності, може звертатись за консультаціями до викладача курсу. Консультації відбуваються згідно загального графіку консультацій викладачів, затвердженого навчальною частиною.

Основними видами письмових самостійних робіт студентів, передбачених в межах вивчення курсу “Маркетингове ціноутворення” (див. Карти СРС), є:

- Реферат (від лат. “referrer” – доповідати, повідомляти) – стисле викладення суті певного питання, теми на основі одного або кількох першоджерел (наукових видань, спеціалізованих періодичних видань, в тому числі розміщених в мережі Інтернет, ін.). В рефераті необхідно грамотно і логічно викласти основні ідеї, концепції, що містяться у використаних джерелах з заданої теми, згрупувати їх за точками зору, навести основні фактичні дані і висновки, а також аргументовано викласти власні думки щодо питання, що розглядається, навести порівняння, розмірковування.

- Есе (від лат. “exagium” через фр. “essai” – спроба) – невелике за обсягом прозаїчне розмірковування з приводу певних наукових, культурних або суспільних проблемних питань, у жанрі художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості; характеризується вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуальним трактуванням обраної теми. Есе передбачає розвиток аргументації і аналізу, їх обґрунтування, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо даного питання. Мета есе полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення і письмового викладення власних думок. Тема есе має містити у собі питання, проблему, мотивувати до міркувань.

- Огляд науковий – містить систематизовані дані з певної тематики, є результатом аналізу першоджерел і призначений для ознайомлення із сучасним станом певних наукових проблем і перспективами їх розвитку.

- Огляд аналітичний – містить критичну оцінку інформації, поданої у досліджуваних матеріалах.

- Огляд тематичний – складений на підставі аналізу первинних матеріалів, об’єднаних однією темою.

Теми самостійних робіт можуть бути запропоновані викладачем або самими студентами, в останньому випадку вони мають бути завчасно узгоджені з викладачем.

Основні вимоги до оформлення реферату та есе: обсяг – 10-15 стор.; шрифт - Times New Roman, розмір 14; інтервал між рядками – 1,5; поля – по 2 см; нумерація сторінок – знизу справа (на титульному листі номер сторінки не ставиться). Роботу необхідно скріпити.

Структура письмової самостійної роботи:

- Титульний лист: містить повну назву університету, факультету, науки, вид та тему роботи, дані про студента (курс, спеціальність, група, ПІБ), прізвище та ініціали викладача.

- Вступ (обсяг: 0,5 – 1 стор.): сутність і обґрунтування вибору теми, формулюються і коротко характеризуються основна проблема, цілі і задачі роботи, використані джерела.

- Основна частина (обсяг: 6 – 12 стор.): послідовно і логічно розкриваються теоретичні основи обраної теми або проблеми. На основі самостійно підібраних і самостійно опрацьованих джерел студент аналізує, узагальнює і у вільній формі, але дотримуючись наукового стилю і використовуючи фахову лексику, аналізує прочитане з даної теми і висловлює свої думки, в тому числі критичні, порівнює підходи до розгляду окремих питань у різних джерелах, що були опрацьовані, відзначає їхні – на його думку – сильні і слабкі сторони, тощо. Там, де необхідно, можуть використовуватись таблиці, графіки, діаграми.

- Висновки (обсяг: 0,5 – 1 стор.): робиться загальний підсумок роботи, формулюються висновки.

- Список використаної літератури: в алфавітному (за прізвищем автора) порядку. Зразок оформлення списку джерел – для книги, статті з друкованого журналу і статті з електронного журналу в Інтернет (наведені дані - вигадані):

1. Іванов А.П. Маркетингове ціноутворення. – К.: Либідь, 2008. – 209 с.

2. Петров О.Г. Маркетингове ціноутворення. // Маркетинг. – № 3, 2009. – с.15-18.

3. Сидоров Г.А. Маркетингове ціноутворення. // Маркетинг – № 5, 2009. – Доступно з: www.mаrketing.ua/article=2&567.html

Критеріями оцінювання письмової самостійної роботи студента є:

- самостійність виконання,

- відповідність змісту роботи її темі,

- якість виконання (глибина аналізу використаних матеріалів і повнота висвітлення теми, стиль викладення, обґрунтованість тверджень, логічність і послідовність побудови роботи),

- дотримання встановлених термінів здачі роботи на перевірку,

- відповідність вимогам до оформлення роботи.

При оцінюванні роботи значна увага приділяється самостійності опрацювання студентом обраної теми. У разі виявлення плагіату (плагіат – оприлюднення, повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є його автором, або використання чужих слів, ідей, результатів досліджень без належного посилання на їх джерело; навмисне присвоєння авторства на чужий твір, наукового, літературного або мистецького характеру, повністю або частково) або компіляції (компіляція – неоригінальна, несамостійна літературна чи наукова праця, побудована через поєднання частин чужих творів, без самостійної обробки першоджерел), студент отримує незадовільну оцінку (0 балів) без права перездачі даного виду роботи.

Посилання в тексті роботи на джерела інформації або ідей, що запозичені у інших авторів, є обов’язковим. В тексті роботи після лапок “...” (при дослівному цитуванні) або після згадування ідеї, думки певного автора, результатів досліджень тощо у квадратних дужках наводиться номер першоджерела за списком літератури, що міститься в кінці роботи, та номер відповідної сторінки у даному джерелі – наприклад, [5, с. 39]. У списку використаної літератури в кінці роботи вказують лише ті джерела, які були використані при її написанні, і на які є посилання в тексті роботи. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися, якщо це зумовлено метою і завданнями дослідження.

6.3.2. Орієнтовна тематика рефератів (есе)

1. Сучасні підходи до формування цінової політики.

2. Сутність цінової політики та її місце в маркетинговому управлінні підприємством.

3. Заохочувальна цінова політика та її сутність.

4. Процес формування цінової політики підприємства.

5. Стратегічний аналіз у ціноутворенні.

6. Взаємозалежність, підпорядкованість та конфлікт цілей загальнокорпоративної, маркетингової та цінової стратегій.

7. Стратегії цінової та нецінової конкуренції.

8. Основні недоліки цінової політики вітчизняних підприємств.

9. Особливості формування цінової політики глобальних компаній.

10. Цінове сегментування.

11. Вплив держави на цінову політику підприємства в умовах вітчизняного ринку.

12. Особливості використання контролінгу в ціновій політиці.

13. Формування цінової політики з урахуванням життєвого циклу продукції.

14. Роль зворотного зв’язку в ціновій політиці.

15. Інноваційні цінові стратегії.

16. Особливості ціноутворення на основі закритих торгів.

17. Цінова еластичність попиту: сутність, види, методи визначення.

18. Особливості формування ціни з орієнтацією на конкуренцію.

19. Граничне ціноутворення та місце роль в ціновій політиці.

20. Ціннісний підхід до ціноутворення

21. Переваги і недоліки витратного ціноутворення..

22. Ціноутворення з орієнтацією на конкурентів.

23. Сучасні підходи до ціноутворення

24. Методи адаптації цін до ринкових умов

25. Переваги і недоліки різних методів ціноутворення.

26. Цінова політика на зовнішньому ринку

27. Світові ціни та їх види

28. Ціноутворення в міжнародному маркетингу

29. Особливості ціноутворення у сфері послуг

30. Ціноутворення в Інтернет-торгівлі

31. Особливості використання роздрібних цін в умовах вітчизняної економіки.

32. Формування ціни на конкурентному ринку.

33. Ціна і рівновага ринку.

34. Класифікація цін в залежності від території дії.

35. Класифікація цін в залежності від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат на доставку вантажів.

36. Формування цілей ціноутворення залежно від характеру маркетингової діяльності.

37. Основні чинники, які необхідно враховувати при формуванні ринкової ціни.

38. Підходи до вибору мети ціноутворення.

39. Роль договірної ціни в умовах вітчизняного ринку.

40. Взаємозв’язок ціни товару та іміджу підприємства.

41. Методи визначення цінового ризику.

42. Чинники, що визначають ступінь цінового ризику.

43. Урахування цінового ризику в маркетинговій діяльності підприємства.

44. Формування цінової стратегії і тактики підприємства в умовах ризикової ситуації.

45. Зони цінового ризику та їх роль при визначенні стратегічного напрямку цінової політики.

46. Взаємозв’язок економічного і цінового ризику в підприємницькій діяльності підприємства.

47. Цінова політика та її місце в управлінні маркетингом

48. Встановлення ціни в залежності від ступеня новизни товару

49. Ціна як фактор стимулювання збуту

50. Методи адаптації цін до ринкові умов.

6.3.3. Підготовка до розв'язання ситуаційних вправ (кейсів)

Умови ситуаційних вправ і запитання до них студентам надає викладач. Над ситуаційними вправами студенти можуть працювати як індивідуально, так і в міні-групах.

Як правило, ситуаційна вправа – це подана з точки зору однієї людини або команди співробітників підприємства реальна ситуація, проаналізувавши яку і застосувавши всі свої знання, студенти мають дати відповіді на поставлені запитання, запропонувати розв’язання окреслених проблем та сформулювати рекомендації. Таким чином, центральною метою кожної ситуаційної вправи є стимулювання розвитку здатності приймати рішення.

Під час роботи над розв’язанням ситуаційної вправи студенти виступають активною і повністю самостійно діючої стороною, а викладач виступає у ролі модератора або консультанта для вирішення специфічних питань. Єдиного правильного шляху розв’язання ситуаційних вправ не існує, але успішність виконання студентами даного виду завдань залежить від правильного підходу до їх аналізу. Нижче надані рекомендації і практичні поради для роботи з ситуаційними вправами.

Типовий процес рішення студентами поставленої у кейсі проблеми включає кілька етапів, які розглянуті нижче:

1) Ідентифікація проблем. Важливою передумовою успіху у вирішенні кейса є підготовка. Студентам рекомендується кілька разів прочитати зміст ситуаційної вправи. При першому читанні швидко перегляньте текст для того, щоб отримати загальне уявлення про описану ситуацію; спробуйте ідентифікувати проблемні питання; намагайтесь сприймати ситуацію нейтрально; пам’ятайте, що у детальному описі свідомо ускладнено представленої ситуації Ви маєте побачити важливу інформацію і відділити її від неважливої (і тренуванню такої спроможності, серед іншого, слугують ситуаційні вправи). Також будьте готові до того, що інформація у кейсі може бути багатозначна, суперечлива, неповна. Це також пояснюється тим, що в ситуаційних вправах представлені реальні ситуації, з якими зустрічаються на практиці і реальні підприємства, і уміння, спроможність вирішувати проблеми на основі неповної інформації в умовах невизначеності, є важливим фактором успіху будь-якого керівника. При другому читанні змісту кейсу приділіть більше уваги деталям, взаємозв’язкам, пошукайте відповіді на питання, які у Вас з¢явились при першому читанні – розгляньте проблему глибше. Працюйте над кейсом з олівцем, маркером, папером – підкреслюйте, робіть позначки в тексті, записуйте питання, найбільш важливі факти, взаємозв’язки, найважливіше зі змісту кожного абзацу. Це полегшує подальшу роботу з кейсом. При третьому “завершальному” читанні переконайтесь в тому, що жодні важливі деталі не залишились поза Вашою увагою, а також визначте пріоритетність інформації (наскільки яка інформація, що міститься в кейсі, є важливою). Все це дозволить Вам зібрати всю інформацію, розробити альтернативні рішення і оцінити їх. Зважте всю інформацію, відділіть релевантну від неважливої інформації, розрізняйте “факти” (об’єктивна інформація з відомих джерел), “оцінки” та “думки” (суб’єктивні оцінки ситуації іншими особами), “припущення” (інформація, яка незалежно від наявних джерел розвивається Вами або в процесі групової дискусії). Подальше розв’язання кейса залежить від того, на чому базуються Ваші рішення – на фактах або на власних припущеннях. І те, і інше допускається, але має бути логічно аргументовано. Кожна ситуаційна вправа містить неясності та інформаційні прогалини, з якими зустрічаються на практиці і реальні фахівці та керівники реальних підприємств. Подумайте над тим, які припущення і з яким обґрунтуванням Ви можете зробити. Що є, на Вашу думку, найсуттєвішою проблемою?

Далі слід провести ситуаційний аналіз. Якщо ситуаційна вправа розв’язується у міні-групі, то ситуаційний аналіз починають з обміну думками між учасниками групи щодо проблематики кейсу. Метою такого обміну є отримання нового погляду на ситуацію і доповнення отриманої самостійно інформації. Для забезпечення ефективності роботи у команді слід дотримуватись певних правил: чути один одного, свої думки формулювати коротко і чітко, поважати думки інших, спокійно висловлювати і сприймати критику. Існують певні рекомендації щодо організації роботи в команді: склад групи має бути 3-5 осіб; на початку спільної роботи слід домовитись про цілі та процес роботи, сформулювати і прийняти спільні правила роботи (наприклад, дотримання домовленостей тощо), визначити, що має готуватись індивідуально, а що в команді, розподілити між членами групи загальний обсяг робіт, який слід виконати (наприклад, пошук і опрацювання додаткової літератури, пошук відповідей на певні питання тощо); всі члени команди мають ретельно готуватись до обговорення. Рекомендується комбінувати індивідуальну роботу (вона є більш креативною) і командну роботу (вона забезпечує більшу точність). При роботі в групі має бути обраний модератор (капітан), який слідкує за тим, щоб кожен учасник мав можливість висловитись і бути почутим; узагальнює висловлювання; спрямовує дискусію; забезпечує дотримання часового регламенту. Важливу роль в процесі дискусії грає візуалізація на папері основних думок. Наступним кроком роботи з кейсом є спільне у групі визначення і чітке формулювання проблем/-и в описаній ситуації (кожну з проблем рекомендується визначити одним реченням). При цьому слід відрізняти “проблеми” від “симптомів” (симптоми є формами прояву певної проблеми). Далі на основі даних кейса слід ідентифікувати цілі підприємства або його підрозділу.

Дата добавления: 2015-01-03; Просмотров: 161; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 23.20.25.122
Генерация страницы за: 0.017 сек.