Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання 1. Визначити роль та місце адміністративного права в системі права України
Читайте также:
 1. Cодержание гражданского правоотношения составляют субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности их участников.
 2. CОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
 3. E. Права и обязанности.
 4. I. Основные права граждан
 5. III. Питання для контролю кінцевого рівня знань.
 6. III. Питання, які найчастіше зустрічаються на співбесіді.
 7. III. Права и обязанности Коллектива (бригады) и Работодателя
 8. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
 9. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
 10. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
 11. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
 12. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА

 

Як одна із фундаментальних галузей права, адміністративне право тісно пов’язане з іншими галузями українського права, і завдяки цим зв’язкам забезпечується цілісність правової системи в цілому.

Найтісніший зв’язок існує між адміністративним і конституційним правом. Адже за допомогою норм конституційного права закладають­ся основи правового статусу цілої низки суб’єктів адміністративного права, фундамент, на якому вибудовується решта адміністративно-правових норм.

Але цим не вичерпується зв’язок конституційного та адміністра­тивного права. У нормах конституційного права закріплено окремі загальні принципи державного управління. Наприклад, принцип за­конності: у частині другій ст. 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх поса­дові особи зобов’язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією і законами України. Цей принцип дістає втілення в нормативно-правових актах, які регламен­тують процедури діяльності органів виконавчої влади у різних сферах.

Незважаючи на суттєві відмінності у методах правового регулю­вання, певні зв’язки існують між адміністративним і цивільним правом. В окремих випадках можуть збігатися елементи предмета регу­лювання зазначених галузей. Нормами адміністративного права, як і нормами права цивільного, регулюються певні майнові відносини. Але якщо для цивільного права характерною рисою є юридична рівноправність суб’єктів майнових відносин, то в адміністративному праві майнові відносини виникають, змінюються або припиняються у зв’язку з реалізацію суб’єктами своїх владних повноважень. При­кладом можуть бути відносини, пов’язані з приватизацією майна, що знаходиться у державній власності, або відносини, пов’язані з управлінням державним майном.

Тісний зв’язок існує між адміністративним і кримінальним правом. Останнє як галузь суто охоронної спрямованості створює спе­цифічний режим охорони відносин у сфері державного управління через встановлення кримінальної відповідальності за посягання на чинний порядок управління.

Адміністративне право певним чином зв’язане і з трудовим правом. Спільною ознакою тут виступає регулювання відносин державної служби. Хоча державна служба є одним з провідних інститутів адміністративного права, але в тій частині, в якій державна служба має ознаки трудового процесу, вона регулюється з допомогою норм трудо­вого права. Це стосується насамперед питань робочого часу, відпусток, дисциплінарної відповідальності державних службовців тощо.

Крім того, за допомогою інституту адміністративної відповідаль­ності забезпечується охорона трудових правовідносин. Наприклад, Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці, а також за правопорушення, пов’язані з укладенням і виконанням колективних договорів.Дуже виразними є зв’язки, що існують між адміністративним правом і так званими комплексними, або предметними, галузями права, до яких належать фінансове, митне, податкове, банківське, підприєм­ницьке, земельне, аграрне, екологічне галузі права. Особливості зв’язків з даними галузями полягають у тому, що, по-перше, в них широко використовується властивий публічному праву імперативний метод правового регулювання, а, по-друге, охоронна функція цих га­лузей реалізується переважно з допомогою інституту адміністратив­ної відповідальності.

Що ж стосується кримінально-процесуального права, то за допо­могою норм адміністративного права (зокрема інституту адміністра­тивної відповідальності) забезпечується нормальне здійснення про­ваджень у випадках вчинення правопорушень окремими суб’єктами кримінального процесу.

У цілому ж, зважаючи на те, що основу предмета адміністративно­го права утворюють відносини, що складаються у зв’язку з органі­зацією виконання законів органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, практично не може існувати галузі права, яка б не була так чи інакше пов’язана з адміністративним правом. У цьому виявляється непересічне значення

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.27.58
Генерация страницы за: 0.002 сек.