Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виключно прокурормає право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої чи розшукової дії, як контроль за вчиненням злочину

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

17 7

Загальні положення про негласні слідчі чи розшукові дії

Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій

 

 

Відповідно до ст. 246 КПК негласні слідчі (розшукові) дії — це різно- вид слідчих чи розшукових дій, відомості про факт та методи проведенняяких не підлягають розголошенню, за деяким винятком випадків.

 

Аудіо-, відеоконтроль особи 1 Обстеження публічно недоступних

[ місць, житла чи іншого володіння особи

 

Г і
1

Накладення арешту на кореспонденцію і ! Аудіо-, відеоконтроль місця

\ ' і

^ ,

' Огляд і виїмка кореспонденції і ' Контроль за вчиненням злочину

' .і '

 


і Зняття і нформації з транс порти их і телекомунікаційних мереж

і

і

 

 

і Зняття інформації з електронних

1 інформаційних систем


і Г Виконання спеціального завдання з і і розкриття злочинної діяльності

1 і організованоїгрупи чи злочинної

і організації

 

 

Використання конфіденційного співробітництва

 

©


 

 

Ці слідчі чи розшукові дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі чи розшукові дії, передбачені КПК, а також ті, рішення про

 


 

проведення яких приймає слідчий суддя, проводяться виключно у криміна- льному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Рішення про проведення негласних слідчих чи (розшукових дій приймає слідчий, прокурор, — слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопо- танням слідчого, погодженого з прокурором. Слідчий зобов'язаний повідоми- ти прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних дій та отримані результати. Прокурор має право заборонити проведення або при- пинити подальше проведення негласних слідчих чи розшукових дій.

У рішенні про проведення негласної слідчої чи розшукової дії зазнача- ється строк її проведення. Строкпроведення негласної слідчої чи розшу- кової дії може бути продовжений:• прокурором, якщо негласна слідча чи розшукова дія проводиться за його рішенням — до вісімнадцяти місяців;

• керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчого рішенням — до шести місяців;

• начальником головного, самостійного управління Міністерства внут- рішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ України та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодав- ства, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастопо- лі, регіонального органу Служби безпеки України в межах компетенції, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого,

— до дванадцяти місяців;

• Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, керівником органу, що здійснює контроль за додержанням подат- кового законодавства, якщо негласна слідча чи розшукова дія проводиться за рішенням слідчого, — до вісімнадцяти місяців;

• слідчим суддею, якщо негласна слідча чи розшукова дія проводиться за його рішенням.

Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здій- снює досудове розслідування злочину, або за його дорученням — уповно- важені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодав- ства, органів Державної пенітенціарної служби України. За рішенням слід- чого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій мо- жуть залучатись також інші особи.

Розгляд клопотань,який віднесений згідно з положеннями КПК до повноважень слідчого судді, здійснюється головою чи іншим суддею Апеляційного судуАвтономної Республіки Крим, апеляційного суду обла- сті, міст Києва та Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозво- лу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годинз моменту його отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала клопотання.

 


 


І

, 1) найменування кримінального

і провадження та його реєстраційний

і номер; ^

 

і 2) короткий ви кпад обставин 44 >

і злочину, у зв'язку з розслідуванням

і якого подається клопотання;


 

5) обставини, що дають п ідстави (

підозрювати особу у вчиненн і (

^ злочину; і

 

6) вид н егласної слідчої | (розшукової) дії та обґрунтування і строку її проведен ня; і


 

 

і 3) правова кваліфікація злочину ч ч . ^ 7)обґрунтування неможливості (

і з зазначенням статті ККУ; ^ + * отримання відомостей про злочин і

і ^ х та особу, яка його вчинила, в і і + ' іншій спосіб; і

 

 


4) відомості про особу, 4 ч місце або річ, щодо яких необхідно4 провести негласну слідчу (розшукову) дію;


відомості залежно від виду

' нег лас ної слідчої д ії про

ідентифікаційні ознаки, які

дозволять ун ікально

ідентиф ікувати абонента

спостереження,

^ телекомунікаційну мережу,

ма нцеве обладнання тощо;


 

 

9) об грунтування можливості отримання під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть маги суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

 

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

 

Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достат- ніх підстав вважати, що:

- вчинений злочин відповідної тяжкості;

- під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або у сукупності з іншими доказами мо- жуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встанов- лення осіб, які вчинили злочин. Ухвала слідчого судді про дозвіл на прове- дення негласної слідчої (розшукової) дії повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень. 


 

 

сУхвала повинна містити відомості про:


 

1) прокурора, слідчого, який звернувся з клопотанням;

 

2) злочин, у зв'язку із досудовим розслідуванням якого постановляється увала;

 

 

3) особу (осіб), місце аб річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію;

і


 

4) вид негласної слідчої (розшукової) дії та відомості залежно від виду негласної слідчої дії пр о ідентиф ікац ійні ознаки,

які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве

 
обл адн анн я т ощо;


 

Постановлення слідчим суддею ухвали про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не перешкоджає повторному зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 568; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.032 сек.