Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Україна в складі Російської та Австрійської імперій
Читайте также:
 1. Uкраїна в складі Литовської держави.
 2. Адмін-територ устрій та організація австр держа влади в укр регіонах у складі монархії Габсбу
 3. Адміністративно територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої
 4. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії
 5. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії та Австро-Угорської монархії
 6. Архітектура та будівництво в Україні у складі Великого князівства Литовського.
 7. Архітектура та будівництво України у складі Великого князівства литовського.
 8. Більшовицько-польська війна і Україна
 9. Види складів злочину
 10. Визначте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревськоїунії.
 11. Включення більшої частини українських земель до складу Російської імперії
 12. Включення Правобережної України, Південної України та Криму до Російської імперії.

(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

1. Розподіл українських земель між Російською та Австрійською імперіями, їхнє соціально-економічне становище.

2. Українське національне відродження першої половини ХІХ ст.

3. Імперські реформи та їх вплив на подальший розвиток українських земель.

4. Суспільно-політичне життя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виникнення перших українських політичних партій.

Починаючи розгляд даної теми, студенти мають зрозуміти, що боротьба між великими європейськими державами наприкінці ХУІІІ ст. привела до перекроювання карти Східної Європи, що внесло корінні зміни й у державну підпорядкованість українських земель. Внаслідок трьох розподілів Польщі до Російської імперії відійшла Правобережна Україна та ЗахіднаВолинь, а до Австрійської імперіїГаличина. Згідно Константинопольської австро-угорської конвенції (1775 р.) Австрія отримала Буковину. Крім того, під посереднім контролем австрійської династії Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон – Закарпаття (Угорське королівство, до якого воно входило, підпорядкувалося Австрійській імперії).

Росія наприкінці ХVІІІ ст. приєднала до себе Таврію, Крим, Кубанщину (1783), а на початку ХІХ ст. – Бессарабію (1812). Таким чином, українська територія була розділена між двома імперіями – Російською та Австрійською.

Російський уряд для зручності управління Україною поділив її територію на губернії та генерал-губернаторства. На початку ХІХ ст. В Україні налічувалося дев¢ять губерній та три генерал-губернаторства. В подальшому цей поділ практично не змінювався. Західноукраїнські землі залишались адміністративно розмежованими в рамках однієї Австрійської держави. Галичина і Буковина входили до “Королівства Галіції та Лодомерії”, а Закарпаття, як і раніше, входило до складу Пожонського (Братиславського) намісництва.

Студенти повинні з¢ясувати, що для соціально-економічного розвитку всієї української території (як в цілому й для Росії та Австрії) в першій половині ХІХ ст. була характерна криза феодальної системи, виникнення товарно-грошових відносин, ринку, тобто протиборство двох соціальних систем – відживаючої феодально-кріпосницької та нової капіталістичної.

На підросійській території частина поміщиків почала розвивати товарне виробництво цукрових буряків, тютюну, льону, пшениці, торгове тваринництво. Одним із симптомів розкладу феодально-кріпосницької системи і формування капіталістичних відносин стає бурхливий розвиток промисловості. Настав початковий етап промислового перевороту у 30-40-х роках. Із заснуванням базових галузей промисловості – машинобудівної, металургійної та вугільної – закладалися основи майбутнього індустріального розвитку країни. Особливо помітним був прогрес у промисловості Півдня України.На західноукраїнських землях промисловість хоча й пробивала собі шлях, але знаходилася на початковому етапі і дуже на низькому рівні. В цілому, Галичина, Буковина й Закарпаття залишались у першій половині ХІХ ст. найвідсталішими провінціями Австрійської імперії.

Особливе місце в цій темі займає друге питання. Саме кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. більшість істориків називають початком національного відродження українського народу. Суть цього процесу полягає у відновленні різних сфер (національної, духовної, культурної тощо) буття народу після їхнього занепаду. Для студентів має бути зрозумілим, що українське національне відродження мало своє джерело, з одного боку, в історичній традиції, а з другого – у пробудженні почуття своєї народності. Оскільки історична традиція збереглася, головним чином, на тих частинах української землі, які до кінця ХVІІІ ст. жили своїм власним життям, зберігаючи свою політичну й культурну автономію (а це були лівобережні українські землі – Гетьманщина і Слобідська Україна) – то саме на цих землях спочатку наступало пробудження народності. Цьому сприяло й відкриття у 1805 р. в Харкові першого університету на території підросійської України.

Спочатку носієм українського національного відродження стало українське дворянство, яке заклало основу в формуванні національної інтелігенції. З початком ХІХ ст. ця нова суспільна група поповнювалась вихідцями з міщанства, козаків та селянства.

Можна виділити такі основнінапрями українського національного відродження:

Насамперед, звернення до героїчного минулого народу й популяризація історичних знань. Саме на цей період припадає початок оформлення історичної науки. Зусилля вчених були зосереджені на збиранні, систематизації та публікації історичних джерел і пам¢яток історичної думки, виданні журналів і альманахів, створенні історичних товариств, написанні узагальнюючих праць з історії України тощо. У цей час з¢являються перші історичні твори – С.Лукомського “Зібрання історичного” (1770), В.Рубана “Короткий літопис Малої Росії” (1777). О.Рігельмана “Літописне повіствування про Малу Росію” (1785-1786), “Історія Русів” анонімного автора, Д.Бантиш-Каменського “Історія Малої Росії” (1822), О.Мартоса “Історія Малоросії” та ін. Попри всі вади названих історичних творів (описовість, компілятивність, фрагментарність, ідеалізація та ін.), їхня поява свідчила про початок активного осмислення й узагальнення вузлових моментів вітчизняної історії, у ході яких дедалі очевиднішою ставала думка про те, що український народ має власну історію та самобутню культуру.

– Започатковано дослідження з етнографії. Саме поява праць з історії України стимулювала посилення цікавості елітної частини українського суспільства до життя народу, його побуту, звичаїв, традицій та обрядів, фольклору. Глибше вивчення цих сюжетів зумовило виділення етнографії, фольклористики та мовознавства із загального масиву історичних знань. У 1777 р. виходом у світ в Петербурзі “Опису весільних українських простонародних обрядів” Г.Каліновського було фактично започатковано українську етнографію. Фундатором вітчизняної фольклористики став М. Церетелєв, який видав збірку “Опыт собрания старинных малороссийских песней”.

Становлення літератури та української літературної мови, започаткованої І.Котляревським. Розпочинаються наукові дослідження української мови, написання її граматики, складання словників. У 1818 р. з¢явилася перша друкована граматика української мови – “Граматика малорусского наречия” О.Павловського. важливе значення для розгортання процесу національного відродження мав вихід у світ 1823 р. словника української мови, укладеного І.Войцеховичем. характерно, що у цей час значна частина інтелігенції, навіть та, що обстоювала українську мову, вважала її діалектом, або ж мовою вмираючою, а не активнодіючою. Одним із перших, хто публічно виступив проти офіційних концепцій та примітивно-побутових поглядів на українську мову, був видатний харківський славіст І.Срезневський. у 1834 р. він опублікував статтю “Взгляд на памятники украинской народной словесности”, лейтмотивом якої була теза про те, що українська мова – не діалект, а повноцінна, самобутня мова, яка має велике літературне майбутнє. Своєрідним підтвердженням його слів стала творчість відомих байкарів П.Гулака-Артемівського та Є.Гребінки, талановитого прозаїка Г.Квітки-Основ¢яненка, геніального поета Т.Шевченка та інших, які повною мірою реалізували художній потенціал української мови, розширили діапазон її вживання, урізноманітнили жанри української літератури.

Ці кардинальні зрушення, що відбулися наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в історичній науці, літературі, розвитку мови, стали своєрідним підґрунтям пробудження у народу національної свідомості, сприяли усвідомленню ним своєї самобутності, зростанню бажання відстоювати свої права.

Подібні процеси відбувалися й на західноукраїнських землях. Тут, з огляду на відсутність національної шляхти, носієм українського відродження виступило уніатське духовенство. Перший гурток, який свідомо виражав національну ідею, виник наприкінці другого десятиліття ХІХ ст. У Перемишлі було засноване товариство для поширення народної освіти, історії, української мови й усної творчості. І.Могильницький створив першу в Галичині “Граматику” української мови. У надрукованому трактаті “Відомість о руськім язиці” (1829) він спростував погляди окремих польських вчених, які не визнавали окремешність української мови, доводив, що її початки сягають часів Київської Русі.

На початку 30-х років ХІХ ст. центром національного життя та національного руху в Галичині стає Львів, де було утворено напівлегальне демократично-просвітницьке й літературне угруповання “Руська Трійця”. Його засновники – Я.Головацький, І.Вагилевич, М.Шакевич – були студентами Львівського університету, вихованцями греко-католицької духовної семінарії. Згуртувавши навколо себе однодумців, які поставили за мету піднесення національної свідомості та запровадження української мови у всі сфери громадського життя, вони записували фольклор, проголошували у церквах проповіді українською мовою. У 1837 р. тисячним тиражем було надруковано підготований ними альманах фольклорних творів “Русалка Дністрова”. Власті, вважаючи діяльність “Руської Трійці” небезпечною, заборонили поширювати альманах, а його укладачів та авторів притягнути до відповідальності. Незабаром це об¢єднання розпалося.

Слід відзначити, що у порівнянні із Наддніпрянщиною здобутки національного відродження в західноукраїнських землях були значно скромніші, зокрема, тут так і не вирішилося питання запровадження літературної української мови.

Розглядаючи політичне життя цього періоду, студенти повинні мати на увазі, що одним із перших таємних політизованих рухів було масонство (масонські ложі діяли у Полтаві, Києві, Житомирі та ін. містах). Також на терені України діяли декабристські організації. Водночас у Правобережній Україні і в Одесі виникли польські таємні організації, які готували збройне повстання. Але і виступ декабристів у 1825 р., і польське повстання 1830-1831 рр. не знайшли підтримки селянства, яке вважало ці рухи поміщицькими.

Наприкінці 1845 р. у Києві виникла перша українська політична організація – “Кирило-Мефодіївське товариство”, активними членами якого стали М.Костомаров, В.Білозерський, П.Куліш, М.Гулак, Т.Шевченко. Політична програма товариства формулювалася у двох документах – “Статуті Слов¢янського товариства св. Кирила і Мефодія” та “Книзі буття українського народу”. У цих програмних документах вперше чітко були сформульовані політичні вимоги – ліквідація кріпосного права, повалення самодержавства, скасування станів, національне визволення слов¢янських народів й об¢єднання їх у республіканську федерацію на засадах рівноправності й суверенності, поширення освіти серед народу.

Практична діяльність кирило-мефодіївців була досить багатогранною: вони поширювали радикальні програмні документи, революційні твори Шевченка, проповідували ідеї товариства в університеті, військових училищах та інших учбових закладах, займалися науковою працею і поширенням освіти серед народу. У 1847 р. товариство припинило свою діяльність після доносу провокатора.

Поява та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства фактично поклала початок переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України. Це була спроба передової частини національної еліти осмислити та визначити місце і роль українського народу в сучасному світовому історичному контексті.

Поштовхом соціально-економічного розвитку українських земель стали реформи, проведені в середині ХІХ ст. в обох імперіях. Під тиском революційних подій 1848 р. австрійський уряд примушений був піти на ряд поступок, зокрема, скасувати кріпосне право та проголосити скликання парламенту. У Російській імперії селянська реформа розпочалася у 1861 р. Ця реформа давала селянам юридичну свободу, але зберігала поміщицьке землеволодіння і примусила селян сплачувати викупні платежі за отримані невеличкі земельні наділи. Також були проведені й інші реформи – земська; місцевого самоврядування; військова; судова; освіти тощо. Не дивлячись на непослідовність і суперечливість проведених реформ, вони все-таки створили умови для розвитку капіталістичних відносин на українських землях і певною мірою сприяли лібералізації суспільно-політичного життя.

На початку 60-х років у Наддніпрянщині спостерігається друга хвиля національного відродження. В цей час осередком українського суспільно-політичного та культурного життя стає Петербург, де після заслання працюють колишні члени “Кирило-Мефодіївського товариства”. Саме тут у 1861-1862 рр. виходить перший в Російській імперії український часопис “Основа”, починає діяти науково-просвітницька організація “Громада”.

В Україні “Громади” з¢являються у Києві, Чернігові, Харкові, Полтаві та ін. містах. Громадівці виступали на захист української мови, літератури, права народу на здобуття освіти рідною мовою, займалися видавництвом навчальної та науково-популярної літератури. Власті називали громадівський рух “українофільством”. На цей період припадає й діяльність так званих “хлопоманів” на чолі з В.Антоновичем, які представляли частину української шляхти, що зберігла пам¢ять про славне минуле України, розмовляла тільки українською мовою, одягалася в національні костюми, дотримувалася народних звичаїв і обрядів. Але ця поміркована і суто культурницька робота українофілів викликає незадоволення російського уряду, внаслідок чого видається Валуєвський 1863 р. указ, який заборонив видання наукової, публіцистичної та релігійної літератури українською мовою. Після видання цього указу громадівський рух почав згасати і в другій половині 60-х років припинив своє існування.

Відродження громад спостерігається на початку 70-х років. На той час “старі” громадівці зберегли лише одну організацію – Київську, поряд з якою почали діяти молоді громади. Громадівський рух знову набрав загальноукраїнського звучання, що викликало серйозну тривогу в урядових колах. Його діяльністю займалася спеціальна урядова комісія, результатом роботи якої стало видання Емського указу у травні 1876 р., який не тільки забороняв українську мову в літературі та театрі, а й ввезення на територію Російської імперії книжок українською мовою.

Таким чином, домінуюче в 60-70-х роках українофільство фактично вичерпало себе, продемонструвавши неспроможність лише культурницькими засобами поліпшити становище українського народу. Наслідком цього стало те, що молодь почала обминати українофільські громади й вступати до народницьких гуртків, байдужих до національних змагань. Спроби поєднати культурно-національні гасла із завданнями політичного та соціального визволення у 80-ті роки робили М.Драгоманов та його послідовники – члени гуртків “українських соціалістів-федералістів” у Петербурзі, К.Арабажина в Києві, В.Мальованого в Харкові та ін. пошук нових ідей, організаційних форм визвольного руху протягом 90-х років покликав до життя національні об¢єднання з виразною політичною спрямованістю, що стали прообразом українських партій. Першим серед них було “Братство тарасівців”.

В західноукраїнських землях громадсько-політичний рух також набуває більшого розмаху після конституційних реформ в Австрійській імперії. У 60-ті роки внаслідок заборони української мови в Росії посилився наплив українського письменства у Галичину, що значно активізувало тут процеси національного самовизначення. Галицьке українство розкололося на “москвофілів” й “народовців”, які суперничали між собою.

Засновниками й лідерами москвофільства були Д.Зубрицький, Б.Дідицький, М.Малиновський, А.Добрянський. Воно було породжене складними умовами українського національного життя в Австро-Угорщині. Спочатку воно мало відносно прогресивний характер. У ньому поєдналися з одного боку – опір насильницькому ополяченню, втрата ілюзій та надій на австрійський уряд, який підтримував курс на придушення українства в Галичині силами польського шляхетства, а з іншого – зневіра в можливостях власної нації та пошук опори в етнічно спорідненій державі. Спочатку москвофільство мало культурницьке спрямування, виступаючи за те, щоб літературною мовою в Галичині стала російська. Однак поступово воно почало набирати політичного забарвлення, пропагуючи ідеї про етнічну тотожність росіян, українців і галицьких русинів, заперечуючи існування українців як нації, стверджуючи необхідність об¢єднання всього слов¢янства під патронатом Росії.

Саме на противагу рухові москвофілів на початку 60-х років ХІХ ст. й виникли народовці, які орієнтувалися на власний народ і виступали за впровадження української мови в літературі. Лідерами народовців були В.Барвинський, Ю.Романчук, В.Навроцький, О.Огоновський, А.Вахнянин. народовці сповідували принцип національного відродження, відстоювали права українського народу на державне життя. Ними проводилася широка науково-просвітня робота. Зокрема, з їхньої ініціативі у 1864 р. у Львові засновано перший український театр, у 1861 р. – культурно-освітню організацію “Руська бесіда”, у 1868 р. – “Просвіту”. Велике значення для розвитку української мови й літератури мало створене в 1873 р. у Львові Літературне товариство ім. Т.Шевченка, яке в 1892 р. реорганізувалося в Наукове товариство ім. Шевченка.

Між двома течіями точилася гостра боротьба. Спочатку більший вплив у суспільстві мали москвофіли, однак із зміцненням української інтелігенції, вже до кінця 70-х років ХІХ ст. народовці стали провідною силою в культурному житті Галичини. Підтвердженням цього стало, насамперед, остаточне закріплення за українською мовою статусу літературної.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. український суспільний рух вступає у новий етапстворення політичних партій, які у своїх програмах поряд із соціальними ставили й національні вимоги. З огляду на більш сприятливі політичні умови, перші українські партії виникли на терені Австро-Угорської імперії, в Галичині. У 90-х роках ХІХ ст. тут провідні позиції зайняли три партії – Націонал-демократична партія, Русько-українська радикальна партія і Українська соціал-демократична партія. У національному питанні партії стояли на спільній платформі – політична самостійність України, як “програма-максимум”, а як “програма-мінімум” – вимога об¢єднання всіх українських земель в один Коронний край з правами широкої автономії у складі Австро-Угорської монархії. Це були легальні, парламентські партії, які мали свої фракції у парламенті.

У Наддніпрянщині першою українською політичною партією стала Революційна українська партія (РУП),створена в 1900 р. у Харкові на зборах студентських громад. У практичній діяльності руповці відстоювали соціальні інтереси селянства, яке вважали основою української нації. Пізніше з РУП вийшли Народна українська партія на чолі з М.Міхновським і соціал-демократична спілка.

У 1904 р. утворилися партії ліберального напрямку – Демократична (УДП) на чолі з О,Лотоцьким і Є.Чикаленком та Радикальна (УРП), очолювана Б.Грінченком і С.Єфремовим. Пізніше вони об¢єдналися в одну партію – УРДП.

У 1905 р. одну з частин РУП було реорганізовано в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП), лідерами якої стали М.Порш, В.Винниченко, С.Петлюра та ін. Після поразки революції 1905-1907 рр., у період реакції деякі з перелічених партій утворили Товариство українських поступовців (ТУП), яке діяло напівлегально і стояло на поміркованих позиціях.

На противагу західноукраїнським партіям, наддніпрянські партії не мали спільної політичної платформи. На позиції самостійності України стояла тільки НУП, а інші – висували гасло автономії України у складі Росії.

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 1872; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Uкраїна в складі Литовської держави.
 2. Адмін-територ устрій та організація австр держа влади в укр регіонах у складі монархії Габсбу
 3. Адміністративно територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої
 4. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії
 5. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії та Австро-Угорської монархії
 6. Архітектура та будівництво в Україні у складі Великого князівства Литовського.
 7. Архітектура та будівництво України у складі Великого князівства литовського.
 8. Більшовицько-польська війна і Україна
 9. Види складів злочину
 10. Визначте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревськоїунії.
 11. Включення більшої частини українських земель до складу Російської імперії
 12. Включення Правобережної України, Південної України та Криму до Російської імперії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.