Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тестове завдання. Відомо, що на психічному розвитку дитини істотно позначаються умови вагітності матері
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Постановка і розв'язання завдання
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 11. III. Завдання для контролю і самоконтролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

Задача

Форма № Н-5.05

Тестове завдання

Задача

Відомо, що на психічному розвитку дитини істотно позначаються умови вагітності матері. Якщо вони несприятливі, то вже починаючи з віку немовляти в дитини може спостерігатися затримка психічного розвитку. Загалом психічний розвиток — це тривалий процес поступового наближення психіки дитини до психіки дорослого, в ході якого формуються свідомість і самосві­домість, довільне запам'ятовування і словесно-логічне мислення. Зрештою, людина починає створювати власний образ світу, стає здатною на вчинки.

Що у зв'язку з цим можна вважати точкою відліку лінії психіч­ного розвитку? З чого він починається?

Ірині 12 років, вона дуже самостійна і доросла. Проте під час бесіди з психологом вона пожалілась, що вдома на неї практично не звертають уваги, ніколи не приголублять, у неї навіть немає лагідного “сімейного” імені. За словами дівчинки, батьків однаково не зворушують ні її успіхи, ні невдачі чи проступки. Такий стиль батьківської поведінки називається

А авторитарним

В індиферентним

С ліберальним

Д ідентифікаційним

Е авторитетним

Затверджено на засіданні кафедри (циклової комісії) «Педагогіки та психології дошкільної освіти»

Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року

Завідувач кафедри (голова циклової комісії)

________________ __Олійнк М.І.___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ________________ ____Двіжона О.В.__________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Освітньо-кваліфікаційнийрівень Бакалавр

Напрям підготовки «Дошкільна освіта»

Спеціальність вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти

Семестр 3

Навчальна дисципліна Педагогічна та вікова психологія

(назва)

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Психосоціальний розвиток у молодшому шкільному віці, вплив середовища і сім’ї, соціальне пізнання, стосунки з однолітками, особливості дитячих груп та стосунків у них. Дайте ґрунтовну відповідь.

2. Розкрийте особливості виховних впливів на дорослих людей.

Порівняння результатів 52 незалежних одне від одного досліджень, які охопили 30 тис. пар людей з різним ступенем родинних зв'язків, у тому числі монозиготних і дизиготних близнюків (як тих, що проживають разом, так і розлучених), наочно продемонструвало зростання внутрішньопарної подібності значної кількості вимірюваних психічних явищ із збільшенням кількості спільних генів. При цьому в монозиготних близнюків спостерігалася більша подібність інтелекту та властивостей темпераменту і менша — властивостей характеру. Ця закономірність була помітнішою, коли близнюки росли в різних умовах.Про що свідчать ці дані? Як вони характеризують закономір­ності психічного розвитку?

Дільничний педіатр помітила, що в родині К. дітей карають фізично, ставлять у куток за найменшу провину, ніколи не цікавляться бажаннями дітей, на прохання та запитання просто не реагують або грубо відмахуються від них. Під час одного з візитів лікар почула, що мати обзивала 7-річного Петрика “дебілом, ідіотом, покидьком”, змушуючи замість прогулянки мити підлогу в туалеті. Таке ставлення є формою

А педагогічної корекції

В соціального научіння

С фізичного впливу

Д психологічної жорстокості

Е авторитетного виховання

Затверджено на засіданні кафедри (циклової комісії) «Педагогіки та психології дошкільної освіти»

Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року

Завідувач кафедри (голова циклової комісії)

________________ __Олійнк М.І.___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ________________ ____Двіжона О.В.__________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.145.83.79
Генерация страницы за: 0.005 сек.