Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 3. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 4. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 5. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 6. Бюджетне планування та його завдання.
 7. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 8. Визначення аграрного права і його завдання
 9. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 10. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 11. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

з дисципліни «Релігієзнавство»

 

1. Що є предметом релігійної віри?

а) Ідеальне.

б) Надприродне.

в) Таємне.

г) Матеріальне.

 

2. Що на думку англійського антрополога ХІХ ст. Р. Маретта є основним елементом релігії?

а) Культова система.

б) Релігійна свідомість.

в) Релігійні почуття.

г) Релігійна діяльність.

 

3. На основі якої ранньої форми релігійних вірувань виник пізніше культ тварин?

а) Анімізм.

б) Тотемізм.

в) Фетишизм.

г) Генотеїзм.

 

4 Який метод дослідження релігії використав французький соціолог Е.Дюркгейм?

а) Метафізичний.

б) Експериментальний.

в) Порівняльно-історичний.

г) Емпіричний.

 

5. Яку форму релігії французький соціолог Е. Дюркгейм розглядав як “елементарну”, тобто таку, що вже не спирається на якісь більш ранні, попередні її форми.

а) Анімізм.

б) Тотемізм.

в) Магію.

г) Табу.

 

6. Яка наукова назва вірувань в існування родинного зв’язку між групою людей і певним видом тварин або рослин?

а) Анімізм.

б) Тотемізм.

в) Фетишизм.

г) Табу.

 

7. Як називають сукупність уявлень і обрядів, в основі яких лежить віра в можливість впливу на людей, предмети і явища об’єктивного світу з допомогою певних дій?

а) Спіритизм.

б) Магія.

в) Анімізм.

г) Фетишизм.

 

8. Як називають вірування в існування духів і душі?

а) Фетишизм.

б) Анімізм.

в) Тотемізм.

г) Табу.

 

9. Як називають релігійні вірування в те, що носіями таємної надприродної сили можуть бути конкретні предмети?

а) Тотемізм.

б) Анімізм.

в) Фетишизм.

г) Табу.

 

10. На які типи можна поділити всі сучасні релігії?

а) Анімізм, тотемізм, магію.

б) Буддизм, християнство, іслам.

в) Племінні, національні, світові.

г) Православ’я, католицизм, протестантизм.

 

11. Яку класифікацію релігії запропонував американський соціолог Р. Белла?

а) П’ятиетапну.

б) Шестиетапну.

в) Семиетапну.

г) Восьмиетапну.

 

12. Який етап розвитку релігії, згідно класифікації Р. Белла, вичерпується двома символічними формами – ритуалом і міфом?

а) Архаїчний.

б) Примітивний.

в) Історичний.

г) Раннєсучасний.

 

13. До якого етапу своєї класифікації Р.Белла відніс релігії світозаперечення, “неприйняття світу”?

а) Архаїчного.

б) Примітивного.

в) Історичного.

г) Раннєсучасного.

 

14. Який етап розвитку релігії, за класифікацією Р.Белла, був епохою розквіту “релігій спасіння”?

а) Архаїчний.

б) Історичний.

в) Раннєсучасний.

г) Сучасний.

 

15. До якого етапу своєї класифікації Р. Белла відніс іудаїзм, індуїзм, буддизм, християнство, іслам?а) Історичного.

б) Раннєсучасного.

в) Сучасного.

г) Архаїчного.

 

16. До якого етапу своєї класифікації релігії Р. Белла відніс протестантизм епохи Реформації та інші схожі рухи?

а) Історичного.

б) Раннєсучасного.

в) Сучасного.

г) Архаїчного.

 

17. Чим за значенням являється поняття про божество, або надприродну істоту, в буддизмі?

а) Головним.

б) Другорядним.

в) Такого поняття в буддизмі немає.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

18. Що передусім представляє собою культова система?

а) Культ особи.

б) Авторитаризм.

в) Єдність певних обрядів.

г) Здобутки культури.

 

19. З якого часу термін “релігія” використовується в сучасному значенні як визначення однієї із сфер духовного життя наряду з мораллю, філософією, наукою, мистецтвом?

а) З V ст.

б) З ХІV ст.

в) З ХІХ ст.

г) З ХХ ст.

 

20. З існуванням якої давньої людини більшість вчених пов’язують виникнення релігійності?

а) Пітекантропа.

б) Сінатропа.

в) Кроманьйонця.

г) Австралопітека.

 

21. Кому належать слова: “Релігія є не що інше, як фантастичне відображення в головах людей тих зовнішніх сил, що панують над ними в їх повсякденному житті; відображенням, в якому земні сили приймають форму неземних”?

а) К.Марксу.

б) Ф.Енгельсу.

в) Р.Маретту.

г) Е.Дюркгейму.

 

22. Кому належать слова: “Релігія є ілюзія людини про своє становище, і завдання полягає в тому, щоб ліквідувати становище, яке має потребу в ілюзіях”?

а) Ф.Енгельсу.

б) К.Марксу.

в) Р.Белла.

г) Р.Маретту.

 

23. Що за значенням стоїть на першому місці в іудаїзмі?

а) Вірування.

б) Релігійні почуття.

в) Поведінка.

г) Космополітизм.

 

24. Як називають різновидність політеїзму, яка полягає в тому, що, визначаючи існування багатьох богів, та чи інша спільність людей вважає своїм безпосереднім покровителем лише одного з великої кількості богів і поклоняється тільки йому?

а) Монотеїзм.

б) Генотеїзм.

в) Авторитаризм.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

25. Якою була релігія в Стародавньому Єгипті?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

в) Генотеїстичною.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

26. Яким релігіям властиві детальна ритуалізація побутової поведінки людей, специфічна обрядність, сувора система релігійних настанов і заборон, які ускладнювали спілкування з іновірцями?

а) Родоплемінним.

б) Національним.

в) Світовим.

г) Примітивним.

 

27. Якою була релігія в Стародавній Індії?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

28. Якою була релігія у стародавніх євреїв у ІІ ст. до н.е.

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

29. Якою була релігія у стародавніх греків у І ст. н.е.?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

30. Якою була релігія у стародавніх римлян у І-ІІ ст н.е.?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

31. Якою була релігія іньської цивілізації, зв’язана з культом Шан-ді?

а) Політеїстичною.

б) Монотеїстичною.

 

32. Якою була релігія у стародавніх персів?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

33. Якою була релігія в стародавній Месопотамії?

а) Монотеїстичною.

б) Політеїстичною.

 

34. Релігією якого народу є зороастризм?

а) Вавілонян.

б) Персів.

в) Ассірійців.

г) Індусів.

 

35. В міфології якого народу пантеон богів очолює Мардук – бог-покровитель держави, символізуючий порядок?

а) Вавілону.

б) Персії.

в) Іудеї.

г) Індії.

 

36. Який народ сформував уявлення про пантеон богів на чолі з богом небес Ану?

а) Шумери.

б) Перси.

в) Єгиптяни.

г) Індуси.

 

37. В міфології якого народу пантеон богів очолює мудрий і справедливий бог-творець Ахура-Мазда?

а) Вавілону.

б) Індії.

в) Персії.

г) Ассірії.

 

38. Тексти якого зібрання священних книг містять в собі дуалістичну трактову світу, суспільства і людини, юридичні і моральні настанови?

а) Рігведи.

б) Авести.

в) Біблії.

г) Теогонії.

 

39. В якому релігійному та правовому пам’ятнику Індії був закріплений кастовий устрій?

а) Рігведі.

б) Законах Ману.

в) Законах Хаммурапі.

г) Законах Уруінімгіни.

 

40. У віруванні якого древнього народу тільки спільне існування трьох основних субстанцій людини: фізичного тіла, духовного двійника і душі могло дарувати безсмертя, тобто посмертне існування?

а) Стародавньої Індії.

б) Стародавньої Персії.

в) Стародавнього Єгипту.

г) Стародавньої Месопотамії.

41. Яка стародавня країна була класичним прикладом обожнення царської влади на відміну від теократії, яка ставила жерців над царями?

а) Персія.

б) Єгипет.

в) Стародавня Індія.

г) Месопотамія.

 

42. Яке божество в Стародавньому Єгипті символізувало вмираючу та воскресаючу природу і було владикою загробного світу?

а) Ра.

б) Птах.

в) Осіріс.

г) Ісіда.

 

43. Яке божество в Стародавньому Єгипті вважалося богом-творцем, який створив весь світ богів і людей своїм божественним словом?

а) Ра.

б) Осіріс.

в) Птах.

г) Ісіда.

 

44. Який з найбільш шанованих богів Стародавнього Єгипту мандрує в небесному човні по денному небосхилу?

а) Птах.

б) Ра.

в) Осіріс.

г) Ісіда.

 

45. Кому з релігійних діячів, які почитаються як великі пророки, приписується авторство Гати – найдавнішої частини зібрання священних книг – Авести?

а) Заратустрі.

б) Моїсею.

в) Мухаммеду.

г) Ісусу.

 

46. Чи має єдине авторитетне писання, єдину систему догм, а отже єдиного авторитета в релігійних питаннях індуїзм?

а) Так.

б) Ні.

 

47. Релігія якого народу бачила в небесних тілах першопочаток і першообраз земних подій і вважала, що за допомогою виникаючої тоді астрології можна по зірках передбачити долю людини?

а) Релігія персів.

б) Релігія єгиптян.

в) Релігія шумерів.

г) Релігія греків.

 

48. Хто був основоположником релігійно-культової системи даосизму в Китаї?

а) Лао-цзи.

б) Кун Фу-цзи.

в) Мо-цзи.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

49. Основна ідея якої релігії – вираження залежності світопорядку від боротьби світла і темряви, добра і зла, життя і смерті?

а) Іудаїзму.

б) Індуїзму.

в) Зороастризму.

г) Християнства.

 

50. В пізніх модифікаціях якої релігії поєднуються дуалістичні ідеї з уявленнями про єдиного бога?

а) Індуїзму.

б) Зороастризму.

в) Іудаїзму.

г) Християнства.

 

51. Хто очолює пантеон давньогрецьких богів?

а) Юпітер.

б) Осіріс.

в) Зевс.

г) Мардук.

 

52. Хто очолює пантеон богів Стародавнього Риму?

а) Юпітер.

б) Зевс.

в) Мазда.

г) Мітра.

 

53. На якій горі поселилися давньогрецькі боги начолі із Зевсом?

а) На горі Афон.

б) На горі Олімп.

в) На горі Сінай.

г) На горі Арарат.

 

54. Релігія якого народу має такі особливості: визнання єдиного бога Яхве, догмат про “богообранність” цього народу, визнання священних книг непогрішимими, віра в мессію і загробне життя?

а) Еллінів.

б) Іудеїв.

в) Індусів.

г) Шумерів.

 

55. Яку світову релігію мав на увазі академік Ф.І.Щербатськой, говорячи, що вона подарувала світу оригінальніший зразок морального вчення, однак сама не знала “ні Бога, ні безсмертя душі, ні свободи волі”?

а) Буддизм.

б) Християнство.

в) Іслам.

г) Іудаїзм.

 

56. Хто був засновником буддизму?

а) Мудсхадана Гаутама.

б) Сиддхартха Гаутама.

в) Заратустра (Зороастр).

г) Моїсей.

57. Що означає в буддизмі поняття “карми”?

а) Принцип переродження.

б) Ідеї воздаяння.

в) Обов’язок, праведний шлях.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

58. Що означає в буддизмі принцип “сансари”?

а) Ідеї воздаяння.

б) Принцип переродження.

в) Обов’язок, праведний шлях.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

59. Що означає в буддизмі поняття “дхарми”?

а) Принцип переродження.

б) Ідеї воздаяння.

в) Обов’язок, праведний шлях, кінцевий, постійно змінний елемент буття.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

60. Яка з світових релігій, немов би свідомо створюючи парадокси, заперечує не тільки безсмертя душі, але й саме її існування?

а) Іслам.

б) Буддизм.

в) Християнство.

г) Іудаїзм.

 

61. В якій релігії закладається один з перших принципів, характерних для всіх світових релігій – звернення з проповіддю до всіх людей, незалежно від етнічного і соціального походження?

а) В християнстві.

б) В буддизмі.

в) В ісламі.

г) В іудаїзмі.

 

62. В якій світовій релігії ядром вчення про шлях морального спасіння стають “чотири шляхетні істини”?

а) В ісламі.

б) В буддизмі.

в) В християнстві.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

63. Яка релігія формує оригінальне і малодоступне для простого смертного вчення про буття, яке не потребує для свого пояснення ні Бога-творця, ні вільно творящих свідомості і волі?

а) Іслам.

б) Іудаїзм.

в) Буддизм.

г) Протестантизм.

 

64. Коли виникла релігія буддизму?

а) У VI ст. до н.е.

б) У VI ст. н.е.

в) У VII ст. н.е.

г) У ІІ ст. до н.е.

 

65. Коли виникло християнство?

а) В І ст. до н.е.

б) В І ст. н.е.

в) В IV ст. н.е.

г) В VII ст. н.е.

 

66. Де виникло християнство?

а) В Римі.

б) В Олександрії.

в) В Палестині.

г) В Греції.

 

67. Скільки Євангелій входить в Новий завіт християн?

а) Одне Євангеліє.

б) Чотири Євангелій.

в) П’ять Євангелій.

г) Два Євангелія.

 

68. Протягом якого часу створювалася Біблія?

а) З VIII по ІІ ст. до н.е.

б) З І ст. до н.е. по І ст. н.е.

в) У І-ІІІ ст. н.е.

г) У І ст. н.е.

 

69. Скільки книг Біблії приписують Моїсею?

а) Одну книгу.

б) Чотири книги.

в) П’ять книг.

г) Три книги.

 

70. Від яких своїх попередників більше всього запозичило християнство?

а) Від персицького культу Мітри.

б) Від іудаїзму.

в) Від єгипетських богів Ісіди та Осіріса.

г) Від вавілонського культу Мардука.

 

71. Хто з числа древніх мислителів, які мали особливо помітний вплив на основи християнства, дав особове розуміння Бога?

а) Йосип Флавій.

б) Луцій Анней Сенека.

в) Філон Олександрійський.

г) Марк Аврелій.

 

72. Моральне вчення якого давньоримського мислителя мало особливо помітний вплив на формування і розвиток християнської ідеології?

а) Філона Олександрійського.

б) Йосипа Флавія.

в) Луція Аннея Сенеки.

г) Августіна Аврелія.

 

73. Хто з древніх мислителів для ліквідації прірви між Богом і світом використовує одне з центральних понять античної філософії – поняття Логоса (світового порядку), але на відміну від античності Логос у нього виступає як створений богом Дух, який насамперед є Божий розум?

а) Йосип Флавій.

б) Філон Олександрійський.

в) Луцій Анней Сенека.

г) Фома Аквінський.

 

74. В якому Євангеліє міститься ототожнення Логоса з мессією – Христом: “Спочатку було Слово (в грецькому оригіналі – Логос) і Слово було у Бога і Слово було Бог”?

а) В Євангеліє від Матфея.

б) В Євангеліє від Марка.

в) В Євангеліє від Луки.

г) В Євангеліє від Іоанна.

 

75. В якій знаменитій проповіді Ісуса Христа прозвучали соціальні мотиви: ідея рівності всіх людей перед Богом, засудження багатства, насилля, експлуатації?

а) На тайній вечері.

б) При в’їзді в Ієрусалим.

в) В Нагорній проповіді.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

76. Яка з двох основних шкіл, що виникли в полеміці навколо особи Ісуса Христа, вважає його реальною особою, проповідником нової релігії, який сформулював ряд принципових ідей, заклавших основу християнського віровчення?

а) Історична.

б) Міфілогічна.

в) Греко-православна.

г) Римо-католицька.

 

77. Хто є автором творів “Іудейська війна” та “Археологія” (І ст. н.е.), в яких ми знаходимо, хоча й короткі, відомості про євангелійські події та їх учасників – Іісуса, Іоанна Хрестителя та ін.?

а) Йосип Флавій.

б) Філон Олександрійський.

в) Луцій Анней Сенека.

г) Фома Аквінський.

 

78. Коли християнство стало державною релігією Риму?

а) У І ст.

б) У ІІ ст.

в) У ІІІ ст.

г) У IV ст.

 

79. В яких давніх творах і яких авторів ми знаходимо перші, хоча й короткі, відомості про евангелійські події та їх учасників – Ісуса, Іоанна Хрестителя та інших?

а) В “Іудейській війні” та “Археології” Йосипа Флавія.

б) У вченні про Логос Філона Олександрійського.

в) В “Листах до Люцилія” Сенеки.

г) В "Історії" Геродота.

 

80. Кого вважають батьком “міфологізму” – однієї з основних шкіл, що склалися в полеміці навколо особи Ісуса Христа?

а) Адвоката Шарля Дюпюї.

б) Філософа Бруно Бауера.

в) Філософа Артура Древса.

г) Богослова Феофана Прокоповича.

 

81. Що відбулося в 325 р. в Нікеї під час правління римського імператора Костянтина?

а) Перший Вселенський собор Християнських церков.

б) Розкол християнства на два напрями: православ’я та католицизм.

в) Виокремлення протестантизму.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

82. Коли відбувся остаточний розкол християнства на православ’я і католицизм?

а) У V ст.

б) В XI ст.

в) В XVI ст.

г) В XVII ст.

 

83. Коли відбувся Перший вселенський собор християнських церков, який зіграв важливу роль в утвердженні християнського віровчення?

а) В 311 р. в Олександрії.

б) В 325 р. в Нікеї.

в) В 395 р. в Римі.

г) В 425 р. в Константинополі.

 

84. Яка християнська церква своєю назвою підкреслює, що вона є всесвітньою, вірною принципам ортодоксального християнства?

а) Православна.

б) Католицька.

в) Протестантська.

г) Англіканська.

 

85. Що є основним догматом православ’я?

а) Вчення про триєдність божества.

б) Вчення про святих і янголів.

в) Вчення про Богородицю.

г) Вчення про спокутування.

 

86. Який догмат відсутній в православ’ї, але сформульований в католицизмі?

а) Догмат про чистилище.

б) Догмат про рай.

в) Догмат про ад.

г) Догмат про боговтілення.

 

87. Що є характерною особливістю католицизму?

а) Екзальтоване шанування Богоматері.

б) Визнання семи таїнств.

в) Поклоніння хресту, іконам, реліквіям, мощам, святим.

г) Вчення про триєдність божества.

88. Що відкидає протестантизм з християнського віровчення?

а) Вчення про буття Бога, його триєдність (Святу Трійцю).

б) Вчення про безсмертя душі, рай і ад.

в) Вчення про чистилище, святих, ангелів, Богородицю.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

89. В результаті якого широкого антикатолицького руху виник третій напрям християнства – протестантизм?

а) Відродження (XIII-XVI ст.).

б) Реформації (XVI ст.).

в) Просвітництва (XVII ст.).

г) Вірна відповідь відсутня.

90. В чому полягає головна відмінність протестантизму від католицизму і православ’я?

а) У відсутності поклоніння іконам і мощам.

б) У визнанні тільки двох таїнств (хрещення і причащення).

в) У вченні про безпосередній зв’язок Бога і людини.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

91. З якою подією пов’язана дата 622 р. − початок мусульманського літочислення?

а) Народженням пророка Мухаммеда.

б) Переселенням Мухаммеда з Мекки в Ясріб (Медіну).

в) Утворенням ісламської держави Арабський Халіфат.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

92. Як в ісламі називають зібрання норм моралі, права і культурних настанов, які регулюють суспільне і особисте життя мусульманина?

а) Коран.

б) Шаріат.

в) Сунна.

г) Тора.

 

93. Коли відбулось прийняття християнства Київською Руссю?

а) У 866 р.

б) У 889 р.

в) У 988 р.

г) У 1054 р.

 

94. Як довго тривав процес християнізації Русі?

а) Один день.

б) Один рік.

в) П’ять років.

г) Сто років.

 

95. Яка церква була утворена в Україні актом Берестейської унії?

а) Українська православна церква Константинопільського Патріархату.

б) Українська автокефальна православна церква.

в) Українська греко-католицька церква.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

96. Коли була утворена греко-католицька (уніатська) церква в Україні?

а) У 1569 р.

б) У 1596 р.

в) У 1659 р.

г) У 1385 р.

 

97. Яка унія проголосила утворення греко-католицької церкви в Україні?

а) Кревська унія 1385 р.

б) Люблінська унія 1569 р.

в) Берестейська унія 1596 р.

г) Вірна відповідь відсутня.

 

98. Завдяки зусиллям якого українського гетьмана була поновлена Київська митрополія і вся православна єпархія в Україні і по суті врятована руська православна церква в Україні після рішучого наступу католицизму в умовах панування Речі Посполитої?

а) Петра Сагайдачного.

б) Якова Остряниці.

в) Богдана Хмельницького.

г) Івана Виговського.

 

99. Коли була організаційно утворена Українська автокефальна православна церква?

а) У 1917 р.

б) У 1918 р.

в) У 1924 р.

г) У 1930 р.

 

100. Які правові акти української радянської влади відновили права українських греко-католиків і прихильників української православної автокефалії вільно відправляти свій культ?

а) Заява Ради у справах релігії при Раді Міністрів УРСР у лютому 1990 р.

б) Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991р.

в) Перші дві відповіді вірні.

г) Вірна відповідь відсутня.

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 555; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 3. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 4. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 5. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 6. Бюджетне планування та його завдання.
 7. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 8. Визначення аграрного права і його завдання
 9. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 10. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 11. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.