Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної роботи. Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі
Читайте также:
 1. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 2. III. Завдання на самостійну проробку
 3. IV. Перелік та ключ до виборусвого варіанту контрольної роботи
 4. IV. Послідовність виконання роботи.
 5. VII. Творче завдання.
 6. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 1 страница
 7. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 2 страница
 8. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 3 страница
 9. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 4 страница
 10. Адаптація дитини до школи. Основні фази адаптації. “Низькоадаптивні” діти та особливості психологічної роботи з ними.
 11. Алгоритм виконання завдання
 12. Алгоритм роботи нелінійного кодера

Теми індивідуальних робіт для презентації на семінарі.

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.

2. Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. (ратифікована Україною згідно з Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 р. № 789-XII)

3. Сімейний кодекс України. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, №1-22, ст.135

4. на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. №203 „Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги».

6. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Ін Юре, 2003

7. Сімейне право України. — К., 2002.

8. Семейное право Украины: Учебник // Под ред. Ю. С. Червоного. — Х.: ООО „Одиссей», 2004

9. Сімейне право України: Підручник // За ред. Гопанчука В. С. — К.: Істина, 2002.

Семінарське заняття № 5

Тема: Основи трудового права України.

План

1. Колективний договір поняття, сторони зміст.

2. Прийом на роботу. Трудовий договір: поняття, види, зміст.

3. Правила переводу на іншу роботу. Переміщення. Тимчасові переклади.

4. Робочий час і час відпочинку.

5. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.

6. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

7. Дисциплінарна відповідальність: поняття, підстава, види. Правила накладення дисциплінарних стягнень.

8. Матеріальна відповідальність: поняття, види. Договір про повну матеріальну відповідальність.

9. Охорона праці.

10. Індивідуальні трудові спори й порядок їх вирішення.

11. Колективні трудові спори.

1. Суб'єкти трудового права України.

2. Колективний договір та колективна угода.

3. Поняття, сторони, зміст і види трудового договору.

4. Контракт — особлива форма трудового договору.

5. Порядок прийняття на роботу.

6. Підстави розірвання трудового договору.

7. Робочий час за трудовим правом.

8. Поняття часу відпочинку та його види.

9. Особливості праці жінок та молоді.

10.Трудова дисципліна як різновид дисципліни.

11.Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом.

12.Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: трудове право; система трудового права; трудові правовідносини; суб'єкти трудових правовідносин; колективний договір; колективна угода; трудовий договір; контракт; трудова книжка; робочий час; час відпочинку; відпустка; святкові дні; неробочі дні; трудова дисципліна; обов'язок; заохочення; дисциплінарна відповідальність; стягнення; матеріальна відповідальність; трудовий спір; комісія з трудових спорів.Завдання 2. Скласти схему трудових прав громадян.

Завдання 3. Назвати зміст контракту і чим він відрізняється від звичайного трудового договору.

Завдання 4. Назвати та охарактеризувати підстави припинення трудового договору.

Завдання 5. Вирішить дані ситуації і дайте їх аналіз.

· П'ятнадцятирічний Олег Бутилен після закінчення восьми класів вирішив піти працювати й продовжувати навчатися у вечірній школі. Директор бази Посилторга, куди він звернувся із проханням про працевлаштування, відмовив йому в прийомі на роботу, оскільки Бутилен не досяг 16-літнього віку, з якого допускається прийом на роботу. Чи прав директор?

· Студентка — заочниця 4 курси економічного факультету Богачева була прийнята на завод як старший бухгалтер. Після успішного закінчення інституту наказом від 15 липня її перевели на посаду заступника головного бухгалтера без її згоди. Обґрунтовуючи свої дії, адміністрація послалася на те, що після переводу Богачевої на посаду заступника головного бухгалтера умови її роботи не змінилися, а заробітна плата істотно зросла, тому згоди працівника на такий переклад не було потрібно. Богачева, будучи не згодна з діями адміністрації, оскільки змінився характер й обсяг роботи, звернулася із заявою в КТС. Яке рішення повинна прийняти комісія в справах трудових спорів?

· Слюсар Мирський 4 березня подав заяву про звільнення за власним бажанням з 10 березня. Хоча 10 березня наказ про звільнення виданий не був, Мирський 11 березня не вийшов на роботу. 12 березня він був звільнений адміністрацією за «прогул». Уважаючи наказ про звільнення незаконним, Мирський звернувся в суд з позовом про зміну формулювання причини звільнення зі звільнення за «прогул» на звільнення за власним бажанням. Яке рішення повинен винести суд?

· При звільненні із ЗАТ «Три сходи» економіст Воробйова одержала свою трудову книжку, у якій були зазначені відомості про її зарахування на роботу п'ять років тому, відомості про накладення на неї три роки тому суворої догани, відомості про видачу грошової премії рік назад й, нарешті, запис про звільнення. Вона звернулася до адміністрації із проханням про те, щоб у трудову книжку були внесені зміни. Відомості про накладення на неї дисциплінарного стягнення Воробйова просила визнати недійсними, оскільки такі стягнення діють протягом року від дня порушення, а дане стягнення було накладено три роки тому.

Чи обґрунтовані її доводи?

· Ткаля ВАТ «Варіант» Ларіна 17 лютого була звільнена з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни. При розгляді справи судом було встановлене наступне. За 5 років роботи Ларіна 9 разів піддавалася дисциплінарним стягненням. При цьому останнє стягнення на неї було накладено 28 січня минулого року. Порушивши трудову дисципліну в черговий раз 15 лютого, вона через 2 дні була звільнена з роботи.

Яке рішення повинен винести суд?

Питання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику джерел трудового права України.

2. Що таке „колективний договір»?

3. Хто може виступати сторонами трудового договору?

4. Який порядок укладення трудового договору?

5. Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

6. Як оформлюється прийняття працівника на роботу, і які документи

7. він надає при прийнятті на роботу?

8. Що таке „суміщення професій» та „сумісництво»?

9. Які є підстави розірвання трудового договору?

10. Поняття трудової книжки та її значення для працівника.

11. Що таке робочий час та його тривалість?

12. Які є види відпочинку?

13. Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

14. Які види заохочень та дисциплінарної відповідальності Ви знаєте?

15. Що таке „правила внутрішнього трудового розпорядку»?

16. У чому полягає правова сутність матеріальної відповідальності

17. сторін трудового договору?

18. Що таке трудовий спір та його види?

19. Які органи мають право розглядати індивідуальні трудові спори?

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.158.208.189
Генерация страницы за: 0.003 сек.