Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спільні ознаки філії та представництва
Читайте также:
 1. Відмінні ознаки філії та представництва
 2. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання.
 3. Загальні і окремі ознаки письмової мови.
 4. Загальні і окремі ознаки почергу
 5. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки.
 6. Одиночні ТЕ, що позначають різні фізичні властивості, якості, відношення та інші ознаки
 7. Ознаки зміни тексту документа. Способи виявлення змін тексту документа.
 8. Ознаки.
 9. Поняття та ознаки договору дарування
 10. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном
 11. Поняття та ознаки договору довічного утримання 1 страница
 12. Поняття та ознаки договору довічного утримання 2 страница

їхспільними ознаками є те, що й ті, й інші є відокремленими підрозді­лами. Для визначення сутності словосполучення «відокремлений під­розділ» потрібно з'ясувати його етимологічне значення. Термін «відо­кремлений» розуміється як те, що перебуває окремо від чого-небудь. У свою чергу, підрозділ - це складова частина чого-небудь більшого. Тобто в сукупності вони набувають значення складової частини, яка пере­буває окремо від чого-небудь. Ураховуючи розуміння словосполучення «відокремлений підрозділ» та його використання щодо юридичної осо­би, можна зробити висновок, що відокремлений підрозділ є складовою частиною юридичної особи, що знаходиться окремо від неї.

Звичайно, будь-яка юридична особа має можливість визначати свою організаційну структуру в межах, наданих законом, зокрема, створю­вати різноманітні підрозділи, відділи, управління, цехи та ін., для здійс­нення тієї чи іншої діяльності. Саме частиною такої організаційної структури і є відокремлені підрозділи (філії та представництва).

Увага!На цьому слід наголосити особливим чином, оскіль­ки він має важливе значення для розмежування суб'єктів, які сучасниками цивільних відносин, тобто юридичних осіб, та їх відокремлених підрозділів, котрі не відносяться до таких, внаслідок того, що є складовим «елементом» організаційної структури юридичної особи.

І філії, і представництва розташовуються поза місцезнаходженням юридичної особи, яка їх створила. Зважаючи на розуміння місцезнахо­дження як адреси (країни; поштового індексу; найменування населено­го пункту, району, області; найменування вулиці, номера будинку, квар­тири) виконавчого органу юридичної особи або учасника повного чи повного учасника командитного товариства, логічним виглядатиме ви­сновок, що розташуванням філії або представництва має бути інша адреса, аніжу самої юридичної особи1. Причому допускається виокрем-

Ураховуючи, що відокремлений підрозділ має розташовуватися за певною адресою, сумнівним є підхід законодавця до трактування приймального пункту як пересувного відокремленою підрозділу (абз. 11ч. 1ст. 2 Закону України «Про хімічні джерела струму «). Див.: Про хімічні джерела струму: Закон України від 23.02.2006 р. № 3503-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 33. - Ст. 279.


лення декількох варіантів іншої адреси, ураховуючи багатозначність розуміння місцезнаходження юридичної особи, зокрема:

- у тій самій адміністративно-територіальній одиниці (наприклад, розташування відокремленого підрозділу на іншій вулиці в межах міста або району міста);

- в іншій адміністративно-територіальній одиниці (наприклад, роз­ташування відокремленого підрозділу в іншій області, ніж місцезнахо­дження юридичної особи);

- в іншій державі (наприклад, розташування відокремленого підроз­ділу на території іншої держави).

(Однак такий висновок є не зовсім «очевидним» для Державного комітету України із земельних ресурсів, який у своєму листі вказує, що філія та представництво юридичної особи не є тотожним поняттям відокремленого підрозділу юридичної особи1.)

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 261; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.