Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Бюджетування - процес планування майбутньої діяльності підприємства і оформлення його результатів системою бюджетів.

Бюджет - кількісне вираження плану, інструмент контролю і координації його виконавців. Бюджет є частиною управлінського обліку, оскільки фактичні результати порівнюють з плановими і потім проводять необхідні заходи.

Бюджет є засобом планування щорічних операцій підприємства. Річне фінансове планування допомагає реалізувати стратегічний план, враховувати прогнозні показники діяльності підприємства.

Бюджет допомагає координувати діяльність підрозділів підприємства, об'єднувати їх для виконання єдиного плану. Він дає можливість уникнути рішень, які вигідні деяким підрозділам підприємства, але можуть принести шкоду діяльності підприємства в цілому, тому мають бути відхилені.

Бюджет є так само інструментом управління діяльністю підприємства. Порівнюючи фактичні цифри з плановими показниками з різних категорій витрат, можна визначити ті з них, які не були заплановані і вимагають у зв'язку з цим особливої уваги.

Крім того, бюджет є корисним засобом інформування керівників про ефективність їх роботи у напрямі досягнення поставлених цілей. Він допомагає підприємству виявити потенційні проблеми, пов'язані з конкретними програмами дій і планувати заходи, які допомагали уникнути цих проблем.

Бюджети можуть бути складені:

- для підприємства в цілому;

- для структурних підрозділів.

Бюджети підрозділів зводять до основного (зведений) бюджету. Основний бюджет - це фінансове кількісне відображення виробничих планів усіх підрозділів підприємства, необхідних для досягнення поставлених цілей. Основний бюджет складається (рис. 5.1):

- з операційних бюджетів;

- з фінансових бюджетів.

Основний бюджет  
Операційні бюджети  
Фінансові бюджети  
- бюджет продаж; - бюджет виробництв; - бюджет прямих матеріальних витрат; - бюджет прямих витрат на оплату праці; - бюджет виробничих накладних витрат; - бюджет запасів на кінець звітного періоду; - бюджет виробничої собівартості готової продукції; - бюджет собівартості реалізованої продукції; - бюджет витрат на збут; - бюджет адміністративних витрат; - бюджет прибутку.  
- бюджету капіталовкладень; - бюджету засобів; - бюджетного балансу.   


Рис 5.1 – Види бюджетів

 

Операційний бюджет - це сукупність бюджетів витрат і прибутків, які забезпечують складання бюджету прибутку. До операційних бюджетів належать:

- бюджет продажів;

- бюджет виробництв;

- бюджет прямих матеріальних витрат;

- бюджет прямих витрат на оплату праці;

- бюджет виробничих накладних витрат;

- бюджет запасів на кінець звітного періоду;

- бюджет виробничої собівартості готової продукції;

- бюджет собівартості реалізованої продукції;

- бюджет витрат на збут;

- бюджет адміністративних витрат;

- бюджет прибутку.

Фінансовий бюджет - сукупність бюджетів, які відбивають заплановані засоби і фінансовий стан підприємства. Фінансовий бюджет складається з:

- бюджету капіталовкладень;

- бюджету засобів;

- бюджетного балансу.

 

Існує два способи бюджетування : через приріст і "з нуля".

Бюджетування через приріст - це складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих в попередньому періоді. При такому підході фактичні показники минулого періоду коригуються з урахуванням цінової і податкової політики держави і інших даних. Перевагою такого методу є його простота, тому що він не вимагає значних витрат на розрахунок. Проте цей метод має істотний недолік: в процесі бюджетування не аналізують ефективність витрат, а досягнуті результати автоматично переносять на наступний період.

Бюджетування "з нуля" - це метод при якому кожного разу необхідно здійснити обґрунтування запланованих витрат так, як ніби діяльність здійснюється уперше. Цей вид складання бюджету вимагає від кожного центру бюджетування виявлення проблем і їх рішення на стадії планування. Цей метод дорожчий і вимагає значних витрат грошей і часу.

5.3 Складання бюджетів (кошторисів)

Схема формування бюджету підприємства відображено на рис. 5.2.

Бюджет залишків готової продукції на кінець року  
Бюджет виробництва  
Бюджет продажів  
Бюджет прямих витрат на матеріали  
Бюджет прямих витрат на оплату праці  
Бюджет виробничих накладних затрат
Бюджет виробничої собівартості продукції  
Бюджет витрат на збут  
Бюджет витрат на управління  
Прогнозний звіт про прибутки і збитки  
Прогнозний баланс  
Бюджет потоку грошових коштів  
Інвестиційний бюджет  

 

 


Рис. 5.2 –

 

Бюджет продажів - операційний бюджет, який включає інформацію про запланований об'єм продажів, цін і очікуваний дохід від реалізації кожного виду продукції.

Відповідальність за складання бюджету лежить на відділі маркетингу. При прогнозуванні продажів в термінах "товар-ринок" можна розглянути чотири можливі варіанти (рис. 5.3).

Базовий прогноз складають для реалізації існуючих товарів, вироблюваних підприємством, на існуючих ринках.

Прогноз А - це дослідження можливостей охоплення товарами, вироблюваними підприємством, нових ринків збуту.

Прогноз В складають з урахуванням виробництва модифікованих товарів (послуг) і їх реалізації на традиційних ринках збуту.

Прогноз С - можливість виробляти нові товари (послуги) і їх реалізація на нових ринках збуту.

    Товари / послуги
    Існуючи Нові
Ринки Існуючи Базовий прогноз Прогноз В
Нові Прогноз А Прогноз С

 

Рис. 5.3 – Схема прогнозування продажів підприємства

 

Бюджет виробництва - виробнича програма підприємства, яка визначає заплановану номенклатуру і обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді в натуральних показниках. 

Бюджет виробництва розробляють після бюджету продажів, і він базується на ньому (рис. 5.2). У бюджеті виробництва визначають кількість одиниць продукції, яку планують запустити у виробництво, маючи на меті забезпечити запланований об'єм продажів і, пізніше, товарно-матеріальних цінностей.

Бюджет виробництва потрібний для того, щоб уникнути виробничих проблем, якщо:

- запас готової продукції більший, ніж необхідно;

- запас готової продукції менший, ніж необхідно.

У першому випадку проблему можна пояснити тим, що зайві запаси не дають можливості отримати кошти відразу, а також збільшуються витрати на зберігання зайвого кількість готової продукції.

У другому випадку можливі порушення графіків відвантаження продукції і, як наслідок, падіння об'ємів продажів. Крім того, можуть потрібно значні зусилля з боку підприємства, щоб виготовити очікувану ринком необхідну кількість продукції. Також занадто маленькі запаси готової продукції при отриманні короткострокових кредитів знижують коефіцієнт поточної ліквідності, що впливає на рішення про надання кредиту.

Таким чином, бюджет виробництва складають виходячи з бюджету продажів з урахуванням запланованих запасів продукції, а також виробничих потужностей. Крім того він є базовим для розрахунку необхідних об'ємів сировини, матеріалів і витрат на оплату прямої праці.

Бюджет прямих витрат на матеріали показує, скільки сировини і матеріалів підприємство повинне купити.

Бюджет прямих витрат на матеріали складають на основі бюджету виробництва і бюджету продажів.

Після того, як визначений, обсяг виробництва, визначають необхідну кількість матеріалів виходячи з потреб виробництва.

Кількість матеріалів яке необхідно купити залежить від запланованих витрат і наявних запасів. Формула для розрахунку об'єму закупівель має вигляд:

 

Бюджет прямих витрат на матеріали потрібний для розрахунку величини платежів за сировину, що у свою чергу впливає на розробку бюджету грошових коштів підприємства.

Крім того цей бюджет є плановим документом, який визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання бюджету виробництва і обліку цих витрат в собівартості продукції.

Бюджет прямих витрат на матеріали складають з урахуванням термінів і порядку погашення кредиторської заборгованості за матеріали.

Бюджет трудових витрат або бюджет прямих витрат на оплату праці - це бюджет витрат на заробітну плату виробничого персоналу. Готують цей бюджет виходячи з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці і ставок оплати праці основного виробничого персоналу.

У бюджеті виробництва існують передумови для підготовки бюджету прямих витрат на оплату праці. При визначенні прямих витрат на оплату праці не обходжений помножити очікуваний обсяг виробництва за кожен період на кількість годин роботи, необхідних для виготовлення однієї одиниці виробу. Потім результат множать на вартість прямих витрат праці в годину, для того, щоб отримати бюджетні витрати на оплату праці.

У бюджеті заробітної плати основного виробничого персоналу необхідно виділити дві частини:

- фіксовану частину оплати праці;

- відрядна частина оплати праці.

Якщо до моменту складання бюджету на підприємстві накопичена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати, то необхідно передбачити графік її погашення.

Бюджет виробничих накладних витрат відображує об'єм усіх видів витрат, пов'язаних з виробництвом продукції за винятком матеріальних витрат і прямих витрат на оплату праці.

Цей бюджет виробничих накладних витрат містить ряд стандартних статей витрат : оренду виробничого устаткування, страхування, додаткові виплати працівникам, оплату непродуктивного часу і так далі

Амортизація - спеціальний вид накладних витрат, тому що вона не має грошового вираження.

Бюджет виробничих накладних витрат складають на підставі бюджету виробництва, укладених договорів (оренда, обслуговування та ін.) і відповідних розрахунків (амортизація).

Бюджет запасів готової продукції на кінець року містить інформацію, необхідну для підготовки двох останніх фінансових документів основного бюджету, :

- прогнозний звіт про прибуток - в частині підготовки даних про виробничу собівартість реалізованої продукції;

- прогнозний баланс - в частині підготовки даних про стан нормованих оборотних коштів (запаси готової продукції на кінець планового періоду, сировини, матеріалів). Обсяг незавершеного виробництва визначають виходячи з технологічних особливостей виготовлення продукції.

Розрахунок цього бюджету необхідно з кількох причин:

- по-перше, необхідно знати на яку суму є залишки нереалізованої продукції на кінець року;

- по-друге, визначити, як впливає величина залишків на величину прибутку і відповідно на податок на прибуток;

- по-третє, для визначення собівартості готової продукції.

Бюджет витрат на збут і управління - плановий документ, в якому приведені витрати, пов'язані із збутом продукції в бюджетному періоді і відбиті очікувані витрати на обслуговування і управління підприємством в цілому.

Якщо кількість статей витрат велика, то цей бюджет розбивають на два окремих: бюджет витрат на збут і бюджет витрат на управління.

Витрати на збут при складанні бюджету можуть групуватися по багатьох критеріях, основними з яких є типи продукції, типи покупців, географія збуту.

Бюджет витрат на управління складають виходячи з об'єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємством і його господарського обслуговування. Управлінські витрати - це усе витрати, не пов'язані з виробничою або комерційною діяльністю підприємства.

Бюджет грошових коштів - плановий документ, який відбиває майбутні платежі і вступи грошових коштів.

Бюджет допомагає менеджерам передбачити очікувані вступи і витрачання (приходи і відтоки) грошових коштів в майбутньому, підтримувати запас грошових коштів відповідно до потреб і уникати як надлишку тимчасово вільних грошових коштів, так і можливого їх дефіциту.

Бюджет грошових коштів складають на основі операційних бюджетів. Для створення умов мінімального запасу міцності, тобто для швидкого реагування на зміну ситуації, підприємство повинне мати певний мінімум засобів на рахунку.

При надлишку грошових коштів їх можна використовувати для короткострокових інвестицій, наприклад, ОДВП (облігації державної внутрішньої позики).

Якщо підприємству постійно не вистачає засобів, то виникають проблеми з оплатою зобов'язань. У зв'язку з цим можливе погіршення стосунків з постачальниками; порушення термінів оплати податкових платежів, що спричиняє за собою накладення штрафних санкцій з боку держави; нерегулярна виплата заробітної плати впливає на продуктивність роботи і внутрішній клімат в трудовому колективі. При дефіциті засобів підприємство повинне передбачати способи короткострокового кредитування (банківський кредит).

Прогнозний звіт про прибуток - форма фінансової звітності, складена на початок звітного періоду, яка відбиває фінансовий результат запланованої діяльності.

Цей звіт складають для того, щоб врахувати виплату податків на прибуток при відтоку засобів в бюджеті засобів. Прогнозний звіт про прибуток зводити разом планові перспективні оцінки різних позицій прибутків і витрат на бюджетний період.

Це перший з документів зведеного балансу, який показує який дохід планує отримати підприємство і які витрати воно при цьому матиме.

Звіт складають на підставі бюджету продажів, собівартості реалізованої продукції, комерційних і виробничих витрат. Цей звіт також містить дані про нерозподілений прибуток.

Прогнозний баланс є формою фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутній стан підприємства, який очікується внаслідок запланованих операцій.

Складання прогнозного балансу потрібне підприємству з різних причин. Воно:

- може освітити окремі несприятливі фінансові проблеми, вирішувати які керівництво не планувало;

- служить високоточним інструментом контролю інших бюджетів на майбутній період діяльності підприємства;

- допомагає керівництво здійснювати розрахунки різних коефіцієнтів і показників;

- допомагає визначити перспективні джерела фінансування і врахувати важливі обставини, які можуть вплинути на функціонування підприємства в прогнозному періоді.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2868; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.057 сек.