Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічна сутність грошового потоку підприємства і класифікація його видів

Тема 7. Управління грошовими потоками на підприємстві

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю.
Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства (зростання обсягу виробництва і реалізації продукції). Будь-який збій в здійсненні платежів негативно позначається на формуванні продуктивних запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі (особлива актуальність - для підприємств на ранніх стадіях розвитку).

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. А це веде до зростання суми генерується в часі прибутку.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Синхронізація надходження і виплат грошових коштів, що досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути фактор неплатоспроможності (через незбалансованість різних видів грошових потоків у часі).

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами (мова про ефективне використання тимчасово вільних грошових коштів). Високий рівень синхронізації надходжень і виплат грошових коштів за обсягом і в часі дозволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному і страховому залишках грошових активів, що обслуговують операційний процес; а також знижувати резерв інвестиційних ресурсів, що формується в процесі здійснення реального інвестування. Таким чином, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку. 

Поняття «грошовий потік підприємства" є агрегованим, що включає в свій склад численні види цих потоків, які обслуговують господарську діяльність. Класифікуємо грошові потоки за такими основними принципами:

1. За масштабами обслуговування господарського процесу:

• грошовий потік по підприємству в цілому. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

• грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрах відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарського побудови підприємства;

• грошовий потік по окремих господарських операціях. В системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.

2. За видами господарської діяльності:

• грошовий потік по операційній діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність; заробітної платою персоналу, зайнятого в операційному процесі, а також здійснює управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження грошових коштів від покупців продукції;

• грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі і надходження грошових коштів, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування; продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів та інші аналогічні потоки грошових коштів, які обслуговують інвестиційну діяльність підприємства;

• грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати грошових коштів, пов'язані з залученням додаткового акціонерного або пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивідендів і відсотків за вкладами власників і деякі інші грошові потоки, пов'язані із здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

3. За спрямованістю руху грошових коштів:

• позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських операцій;

• негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових коштів підприємством в процесі здійснення всіх видів його господарських операцій.

Ці види грошових потоків дуже взаємопов'язані. Недостатність обсягів у часі одного з цих потоків обумовлює подальше скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків являють собою єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.

4. За методом обчислення обсягу:

• валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрат коштів в аналізованому періоді часу;

• чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням грошових коштів) у розглянутому періоді часу. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості.

5. За рівнем достатності обсягу:

• надмірна грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів істотно перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачання;

• дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачання. Навіть при позитивно значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планову потребу у витрачанні грошових коштів за всіма передбаченими напрямами господарської діяльності підприємства.

6. За методом оцінки в часі:

• справжній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину зіставну його величину, наведену за вартістю до поточного моменту часу;

• майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину порівнянну величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу.

7. За безперервності формування в розглянутому періоді:

• регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходження або витрачання грошових коштів за окремими господарськими операціями (грошовим потокам одного виду), який у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків, що генеруються операційною діяльністю підприємства: потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових інвестиційних проектів тощо;

• дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язана із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в аналізованому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрачання грошових коштів, пов'язана з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу; надходженням фінансових коштів у порядку безоплатної допомоги і т.п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, слід мати у вигляді, що вони різняться лише в рамках конкретного тимчасового інтервалу. При визначеному мінімальному тимчасовому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розглядатися як дискретні. І навпаки - в рамках життєвого циклу підприємства переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.

8. За стабільністю тимчасових інтервалів формування:

• регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік надходження або витрачання коштів носить характер ануїтету;

• регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Прикладом такого грошового потоку може служити графік лізингових платежів за орендоване майно з погодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу їх здійснення протягом періоду лізингового активу.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вертикальний і горизонтальний процентні аналізи | Принципи управління грошовими потоками підприємства

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1097; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.