Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фізіологічні механізми явищ сну, сновидінь, гіпнозу

Сон є фі­зіологічною потребою організму. Розрізняють кілька форм сну: фі­зіологічний, гіпнотичний, наркотичний і патологічний.

Нормальний фізіологічний сон, за І. П. Павловим, це внутріш­нє гальмування, що розповсюджується по всій корі великого моз­ку. Сучасні дослідження показали, що таке гальмування настає внаслідок затримки в центрах ретикулярної формації нервових ім­пульсів, які активізують кору. Під час розвитку гальмування спос­терігається ряд перехідних фазових станів.

1. Зрівнювальна фаза характеризується однаковою рефлектор­ною відповіддю на сильні і слабкі подразники.

2. Парадоксальна фаза проявляється у більшій рефлекторній відповіді на слабші подразники, ніж на сильні.

3. Ультрапарадоксальна фаза, це фаза, в якій позитивний под­разник не викликає рефлекторної відповіді, а негативний може її викликати.

4. Гальмівна фаза характеризується повним гальмуванням умовних рефлексів.

За своїми функціональними характеристиками електроенцефа­лограми і поведінковими реакціями сон є неоднорідним і склада­ється з двох фаз: фази повільного і фази швидкого сну, які протя­гом ночі періодично змінюються через 40...90 хв. Повільний сон характеризується синхронізацією ритмів ЕЕГ, домінуванням низь­кочастотних ритмів. Під час швидкого сну спостерігаються десин­хронізація ритмів ЕЕГ, зниження м'язового тонусу, зменшення рит­му дихання і серцевих скорочень. Швидкий сон неглибокий, з ним зв'язують появу сновидінь. Крім пояснення фізіологічних механіз­мів сну, даного І. П. Павловим, існують ще кілька теорій сну (гу­моральна, теорія центрів сну), але вони лише пояснюють певні сто­рони розвитку гальмування в корі і взаємовідносин під час сну ко­ри і підкіркових центрів.

Згідно з сучасними даними в регуляції процесів сну і неспання беруть участь кора і підкіркові ядра. Певне значення в розвитку сну і підтриманні бадьорості відіграють гуморальні фактори, особ­ливо гормони залоз внутрішньої секреції.

Гіпноз. За своїми фізіологічними механізмами, гіпноз, або гіп­нотичний сон, відрізняється від звичайного сну тим, що під час гіпнозу гальмування розповсюджується лише на певну частину кори, а частила нервових центрів може знаходитись у парадоксальній фазі. Саме через ці нервові центри гіпнотизер здійснює зв'язок із загіпнотизованим, навіюючи йому певні стани і образи. Навіювання стає можливим завдяки тому, що виникнення зони збудження в ко­рі великого мозку за механізмом негативної індукції посилює гальмування у сусідніх ділянках кори, і тим самим слово гіпнотизера ізолюється від реального сприймання подразника, його оцінки.

Сон часто супроводжується сновидіннями. Як показують дос­лідження, сновидіння виникають найчастіше під час неглибокого сну, коли в корі зберігаються незагальмовані ділянки. Зовнішні і внут­рішні подразники можуть сприйматися цими ділянками і можуть викликати появу закарбованих там вражень, тобто сновидіння. Внаслідок того що під час сну цілісна діяльність кори порушуєть­ся, зв'язки між різними її ділянками

встановлюються у випадково­му порядку, тому сновидіння часто носять фантастичний характер.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типи вищої нервової діяльності | Особливості вищої нервової діяльності дітей шкільного віку

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 856; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.