Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття № 9. Україна в період розбудови незалежності

План.

1. Україна в системі міжнародних відносин. Возз'єднання українських земель.

Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946-1947 рр.

2. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на поч. 50-х рр. Сталінські репресії.

3. Проблеми розвитку народного господарства України в середині 60-х рр.. Спроби запровадження господарських реформ у другій пол. 60-х - пер­ини пол. 80-х рр. та їх невдачі.

4.Культура УРСР у період "відлиги". "Шістде­сятництво".

Теми для есеїв:

1. Дисидентський, правозахисний та національно-визвольний рух в Укра­їні 60-80-хрр.

2. Процес перебудови. Перші кроки демократизації суспільства.

3 Зростання суспільно-політичної активності населення України напри­кінці 80-х-напоч. 90-хрр.

4.Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України.

5.Політичні портрети П.Шелеста та В.Щербицького.

6. Політика зросійщення в Україні та її етнополітичні наслідки.

7. М.С.Хрущов і Україна.

8. Стан української культури в другій половині 40-х років.

9. Характерні особливості літературної творчості В. Стуса, І. Дзюби, Л. Костенко, І. Драча та інших "шістдесятників".

Література для поглибленого вивчення:

1. Алскссєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. - К., 2004.

2. Акт проголошення незалежності України. - К., 1991.

3. Баран В.К. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. - К., 1996.

4. Баран В. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр., - Львів, 1992.

5. Горань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К., 1993.

I, Декларація про державний суверенітет України. -К., 1990.

7. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-80-х ро­ків. -К., 1995.

8. Про минуле - заради майбутнього. - К., 1989.

9. Російщення України. - К, 1992.

10. Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. -Тер­нопіль, 1997.

II. Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. - К., 1991.12. Україна в цифрах у 1991 році: Короткий статистичний довідник. - К., 1992.

13. Україна XXст. Проблеми національного відродження. - К., 1993.

14. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К., 1996.

15. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30-50-ті роки XX століття. - Луцьк, 1995.

16. Історія української культури XX ст.: У 2 кн. – К., 1993.

17. Історія українського радянського кіно: У 3 т. – К., 1986.

18. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К., 1998.

20. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспек­тиви. – К., 1995.

21. Шейко В.М. Історія української культури. – X., 2001.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 298; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.