Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні органи та їх компетенція

 

Контрольні органи (спостережна рада, рада, ревізійна комісія, ревізор, контрольна комісія тощо) формуються вищим органом з числа учасників (членів) юридичної особи або, навіть, з сторонніх осіб, як у Франції. Вони не формують і не виражають волю юридичної особи. Їх основна функція полягає у здійсненні від імені вищого органу контролю за діяльністю виконавчого органу. Це проявляється зокрема у тому, що члени ревізійних органів обираються з числа членів вищого органу, а в організаціях, де виконавчі органи повинні складатися з учасників, контрольних органів не передбачено (повні, командитні товариства). Особливе становище серед контрольних органів має спостережна рада, що може, а деколи повинна створюватися в акціонерних товариствах. Відповідно до ст.46 Закону України "Про господарські товариства" на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. В цих випадках Рада має функції, делеговані вищим органом. На нашу думку, це не змінює її сутності. Так само особа, якій голова правління видав доручення на представництво акціонерного товариства не стає виконавчим органом. Враховуючи таку природу і призначення цих органів, слід погодитися з точкою зору тих дослідників, які не вважають ревізійні комісії, спостережні ради, контрольні комісії органами юридичної особи. Їх повноваження мають внутрішній, а не представницький характер.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з статутом товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства або раді акціонерного товариства (спостережній раді). Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

В акціонерному товаристві може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)є специфічним органом, властивим лише акціонерним товариствам. Вона є проміжною ланкою між виконавчими органами і зборами акціонерів.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу.

Висновки:

1. Орган юридичної особи - це особа або група осіб, які на підставі закону чи установчих документів виробляють, формулюють і виражають її волю. Дії органів створюють правові наслідки безпосередньо для юридичної особи.

2. За функціональним критерієм органи поділяються на вищі і виконавчі.

3. Організація управління конкретної юридичної особи визначається обраною організаційно-правовою формою і конкретизується установчими документами.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Виконавчі органи і їх компетенція | Вступление. Любое предприятие в определённые моменты своей деятельности испытывает необходимость в информации о сложившемся на данный момент положении на рынке - о его
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 406; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.