Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Критичний аналіз поглядів сучасних науковців щодо сутності банківської системи
. Визначними науковцями XX століття, що займатись вивченням систем га системних підходів щодо вивчення суспільних та економічних процесів, є Л. фон Берталанфі [1], В.П. Кузьмін [7], 1. Пригожин, У.Р. Бшбі, М. Тоди, Б Шуфорл [10], І.М. Верещагин, Н.Г. Бєлопольський [11], С.Л. Огітнер.

В свою чергу, поняття та особливості функціонування банківських систем глибоко та змістовно вивчались у працях таких вітчизняних та закордонних авторів: М.І. Савлук [17], О.І. Лаврушин [18], Л.М. Стрельбицька і М.П. Стрельбицький [19], В. С. Стельмах [20, 23], A.M. Котляров та ін.

Однак, на наш погляд, у сучасній науково-практичній літературі бракує досліджень щодо оцінки системності в дослідженні банківської системи. Натомість у науковій літературі перевага віддається вивченню суті банків, їх ролі в економіці, їх функціям, а також завданням банківської системи.

Все різноманіття підходів до визначення поняття «система» (їх відомо більше сорока [2]) можна поділити на такі групи.

Першу групу складають визначення системи як обраної дослідником будь-якої сукупності змінних, властивостей або суті (У.Р. Ешбі, М. Тоди і Б Шуфорда [2, 10]) Якщо дотримуватись подібної логіки, то системою можуть виявитися два будь-яких довільно обраних об'єкти, що мають насправді настільки слабкі взаємозв'язки що вони або не можуть бути виявлені спостерігачем, або ними можна нехтувати.

Другу групу складають визначення системи, що пов'язують її з цілеспрямованою активністю (І.М. Вереіцагин [8], Н.Г. Бєлопольський [11, с. 19]). Якщо маються на увазі тільки штучні системи, залишається незрозумілим, чому з поля зору випали природні. Якщо ж, як у другому визначенні, розглядаються обидва типи систем, то для природних об'єктів потрібно визнати існування суб'єкта, який визначає мету функціонування системи, що виходить за рамки наукового дослідження, принаймні у сучасних умовах. Отже, ні перша, ні друга група визначень не дають адекватного розуміння системи.

Третя група грунтується на розумінні системи як безлічі елементів, пов'язаних між собою [2, с. 97; 8, 12 ]. У цьому випадку постає питання, чи можна визначити іцо-небудь через поняття множини, що не має визначення і вводиться для кожног о конкретного випадку?

Четверту ірупу складають найзагальніші визначення системи як комплексу елементів, шо перебувають у взаємодії. У цьому випадку може виникнути враження, що будь-які об'єкти, навіть ті, що слабо взаємодіють, можуть буїи віднесені до категорії «система» і розглянуті з системних позицій.

Основним системоут ворювальним чинником системи є її функція. Сдиної думки з приводу того, що є функція, не склалося. Аналіз наукової літератури дає змогу виділити чотири основні групи поглядів на природу і походження функції системи.Дослідники першої групи вважають, що функція системи полягає в переробні входів у виходи [13]. Друга точка зору близька до першої і розглядає функцію в збереженні системи, підтримці її структури і впорядкованості, тобто це означає, що сисіема повинна існувати для іого, щоб існувати.

Третя група дослідників огогожнює функцію і функціонування системи, визначаючи першу як спосіб або засоби досягнення мети, як дії, що здійснюються для цього, проте можливе існування нецільових систем, що здійснюють функціонування, а отже, і мають функцію.

І нарешті, четверга група функцію розглядає як значення існування, призначення, необхідність системи. Саме цю точку зору і слід визнати за найближчу до істини, бо, за визначенням, функція відображає призначення системи, що виключає і суперечки з приводу походження системи.

Функція задається системі ззовні і показує, яку роль ця система виконує відносно загальної системи, в яку вона входить поряд з іншими системами, що, у свою чергу, є для неї середовищем.

Саме те, що функція визначає структуру, функціонування і розвиток системи, дає підставу говорити про неї як про головний системоутворювальний чинник.

У міжнародній практиці найбільш поширеною є думка про те, що банківська система - це сукупність банківських і небанківських фінансових установ, що виконують окремі банківські операції. Але і там існують різні точки зору на це питання, наприклад, німецькі автори зазначають, що банківська система - це сукупність універсальних і спеціалізованих банків та емісійного банку [16 ].

Якщо оцінити визначення банківської системи М.І. Савлука [17], О.І. Лаврушина [18], Л.М. Стрельбицька і М.П. Стрельбицький [19], B.C. Стельмах [20], всі вони не характеризують діяльність банківської системи як складової кредитної системи. Проте метою функціонування банківської системи як сукупності всіх банків країни, які взаємодіють між собою, дотримуючись встановлених норм і правил ведення банківської справи, є, перш за все, забезпечення ефективного грошово-кредитного регулювання економіки, кредитно- розрахункового обслуговування господарського обороту, а також стабільної діяльності банківських установ [21]. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність розгляду законів функціонування кредитної системи у цілому, а банківської системи як її складової. Діяльність банківської системи як підсистеми національної економіки підпорядкована цілям економічної політики держави і полягає у стимулюванні оптимальних темпів господарського розвитку шляхом надання економіці специфічного товару - грошей. У контексті такого підходу заслуговує на увагу визначення банківської системи, наведене A.M. Морозом, який вважає, що «банківська система - сукупність різноманітних видів банків та банківських установ у їх взаємозв'язку, складова частина кредитної системи» [22].

Висновки.

На наш погляд, поняття «система» має відображати, по-перше, морфологічну, функціональну й інформаційну єдність доступних вивченню об'єктів, процесів і явищ, по-друге, єдність законів їх руху. Тільки при відповідності визначення поняття «система» цим вимогам системний аналіз може виконувати свої евристичні функції по відношенню до спеціальних галузей знання. Якщо системний аналіз претендує на роль загальнонаукової методології, то поняття «система» має бути універсальним, відображати загальність системних властивостей і закономірностей. Тому навряд можна погодитися з тією точкою зору, що більш-менш повне визначення системи може бути дане виключно по відношенню до якого-небудь з її типів, що вивчається тією або іншою галуззю знання. При використанні загальнонаукової методології, зокрема системного аналізу, вони мають концентруватися на дослідженні відбитку загального в особливому, а не розглядати особливе саме по собі, у відриві від цілого і закономірностей його становлення і руху. Тобто дослідження в конкретній галузі мають спиратися на загальне поняття системи, що не виключає необхідності визначення гого особливого гину систем, який цією галуззю знання вивчається

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.164
Генерация страницы за: 0.007 сек.