Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні принципи
Основні принципи завадостійкого кодування.

Завадостійке кодування інформації використовується для підвищення надійності передачі по цифрових каналах.

Наведемо властивості завадостійких (коригувальних) кодів:

1) використання надлишковості - закодовані послідовності завжди містять додаткові надлишкові символи;

2) усереднювання - надлишкові символи залежать від декількох інформаційних, тобто інформація, що міститься у кодовій послідовності, перерозподіляється й на надлишкові символи.

Завадостійкі коди поділяються на два великі класи: блокові і згорткові коди. Визначальна різниця між цими кодами – у відсутності або наявності пам'яті кодера.

Кодер для блокових кодів поділяє неперервну інформаційну послідовність на блоки завдовжки k символів. Кодер каналу перетворює блоки повідомлення X у більш довгі послідовності Y, що складаються з n символів й називаються кодовими словами. r=n-k символів, що додаються кодером до кожного блоку повідомлення, називають надлишковими, або перевірними, або контрольними. Вони не несуть додаткової інформації, їхфункції полягають у забезпеченні можливостей виявлення й виправлення помилок, спричинених наявністю завад у каналі зв'язку.

k-розрядним двійковим словам можна поставити у відповідність 2 k різних значень з алфавіту джерела, яким відповідатиме 2 k кодових слів на виході кодера. Така множина 2 k кодових слів називається блоковим кодом. Термін «без пам'яті» означає, що кожний блок з n символів залежить лише від відповідного k-символьного інформ аційного блоку і не залежить від інших блоків повідомлення.

Кодер для згорткових кодів опрацьовує інформаційні послідовності без розбиття їх на незалежні блоки. У кожний момент часу кодер перетворює невелику послідовність з k інформаційних символів у блок з n кодових символів, де n>k. При цьому кодовий n-символьний блок залежить не тільки від k-символьного інформаційного блоку, наявного на вході у поточний момент часу, але і від попередніх m блоків повідомлення. У цьому і полягає наявність пам'яті кодера.

Блокові коди доцільно використовувати у тих випадках, якщо первинні дані згруповані у блоки або масиви.

Згорткові коди найчастіше використовуються для передачі по радіоканалах і краще підходять для побітової передачі даних. Крім того, при однаковій надмірності згорткові коди, як правило, мають кращу виправну здатність.

Однією з умов практичної реалізації блокового завадостійкого коду є умова його лінійності.

Визначення. Блоковий код завдовжки n символів, що складається з 2 k кодових слів, називається лінійним (k, n)-кодом за умови, що усі його 2 k кодових слів утворюють k-вимірний підпростір векторного простору n- послідовностей двійкового поля GF(2). Іншими словами, двійковий код є лінійним, якщо порозрядна сума за модулем 2 (mod 2) двох кодових слів також є кодовим словом даного коду.

Бажаною якістю лінійних блокових кодів є систематичність. Систематичний код має інформаційну частину з k символів і надмірну (перевірну) частину з n-k символів постійної довжини.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.110.114
Генерация страницы за: 0.006 сек.