Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Последствия войны. Послевоенное мирное урегулирование 7 страница
$$$481. Матаның қыртыстануы .... байланысты?

А) Талшықтық құрамына

Б) Жіптің жуандығына

В) Ширатылуына

С) Матаның сызықтық тығыздығына

Д) Матаның физико-механикалық қасиеттеріне

Е) Серпімділігіне

Ж) Негізгі қасиеттеріне

З) Жіптің қаттылығына

$$$482. Матаның технологиялық қасиеттеріне жатады?

А) Қиюға мықтылығы

Б) Сырғығыштығы

В) Тігістегі жіптердің жылжымалығы

С) Ұзындығы, көлемі

Д) Тігістегі жіптердің тартылуы

Е) Серпімділігі

Ж) Жіңішкелігі

$$$483. Матаның драпталынуы... байланысты.

А) Матаның массасына

Б) Қаттылығына

В) Жұмсақтығына

С) Матаның сызықтық тығыздығына

Д) Матаның механикалық қасиеттеріне

Е) Серпімділігіне

Ж) Негізгі түріне

$$$484.Жасанды үлбірлерді шығару тәсіліне қарай .... бөледі

А) Мақталы үлбір

Б) Тоқыма үлбірі

В) Негізделген үлбір

С) Дұрыс үлбір

Д) Түкті үлбір

Е) Жасанды үлбір

Ж) Мерейлі үлбір

$$$485. Майлау процесі мына процестерден кейін орындалады

А) Пикельдеу

Б) Ашыту

В) Илеу

С) Түктеу

Д) Негіздеу

Е) Ажырату

Ж) Қопсыту

$$$486. Ең ауыр маталарды атаңыз?

А) Шинельдік шұға

Б) Пальтолық маталар

В) Драптар

С) Полотнолық маталар

Д) Атлас, ілмекті

Е) Шыт

Ж) Синтетикалық маталар

$$$487. Ең жеңіл маталарды атаңыз?

А) Газ

Б) Эксцельсиор

В) Шифон

С) Жасанды маталар

Д) Тығыз маталар

Е) Шыт

Ж) Жүн

$$$488. Қой терісінен жасалған мех ..... шығарылады

А) Жүні қысқартылып

Б)Табиғи

В) Боялған

С) Боялмаған

Д) Иректелген

Е) Түктелген

Ж) Жүні ұзартылып

$$$489. Шыттың өңделуі.....

А) Қарапайым, жыртылмайды

Б) Созылмайды

В) Қатты шашырамайды

С) Ұзарады

Д) Жыртылады, тарқатылады

Е) Түктеледі, ойылады

Ж) Созылады, тегістеледі

$$$490. Қандай маталарға түк салынады, яғни түктеу процесі жүргізіледі?

А) Бәйке, қыстық киімдер

Б) Бәйке

В) Қыстық киімдер

С) Плащті маталар, брезенттер, фланель

Д) Бәйке, жібек маталар

Е) Трико, костюмдік маталар

Ж) Ішкімдік маталар, шұға

$$$491. Матаның қалыңдығы неге байланысты?А) Жіптің жуандығына

Б) Бүгілу дәрежесіне

В) Айқасуына, тығыздығына

С) Жіптің жалпы көлемдеріне

Д) Барлық жауап дұрыс

Е) Жіптің жіңішкелігіне

Ж) Негіз бен арқау жіптерге

$$$492. Зығырды жібітудің түрлері?

А) Шықты

Б) Жылы сулы

В) Суық сулы

С) Антихлорлы

Д) Антидинамикалық

Е) Тұзды

Ж) Хлорлы

$$$493. Маталардың өлшемдік сипаттамасына.....

А) Қалыңдығы, ені

Б) Массасы

В) Бөліктің ұзындығы

С) Салмағы, қиғаштығы

Д) Жалпы көлемі

Е) Сызықтық тығыздығы

Ж) Жіңішкелігі

$$$494. Іріөрнекті айқаспалармен әртүрлі маталар .... жасалынады?

А) Портреттер, суреттер

Б) Кілемдер

В) Жапқыштар, дастарқандар

С) Гобелендер

Д) Шарф, трико

Е) Көйлектер, шалбарлар

Ж) Пальто, майка

$$$495. Мата тозуының критериялары:

А) Механикалық қасиеттің төмендеуі

Б) Кондициялық салмағының төмендеуі

В) Ауа, су өткізгішінің төмендеуі

С) Жылу өткізгішінің төмендеуі

Д) Механикалық беріктігінің жоғарылауы

Е) Иілгіштігінің жоғарылауы

Ж) Кондициялық салмағының жоғарылауы

$$$496. Қарапайым айқаспа түріне жататындар?

А) Полотнолық

Б) Саржалық

В) Атлас-сәтендік

С) Ілмекті, қосқабатты

Д) Шыт, жүнді

Е) Табиғи талшықтар

Ж) Шыт, бөз

$$$497. Құрама айқаспаға жататындар?

А) Оюлы, крепті

Б) Бедерлі

В) Селдір

С) Ілмекті

Д) Полотнолы

Е) Шыт, бөз

Ж) Сәтен, атлас

З) Саржалы

$$$498. Күрделі айқаспалар дегеніміз?

А) Үш немесе одан да көп жіптердің жүйесінен түзіледі

Б) Бірнеше жіптердің жүйесінен түзіледі

В) Үш жіптердің жүйесінен түзіледі

С) Негіз бен арқаудың айқасуынан түзіледі

Д) Барлық жауап дұрыс

Е) Бірнеше иірілген жіптердің жүйесінен түзіледі

Ж) Екі немесе үш иірілген жіптер жүйесінен түзіледі

$$$499. Күрделі айқаспаға жататындар?

А) Қосбетті

Б) Қосқабатты

В) Пике, түкті

С) Шыт, сәтен

Д) Түкті

Е) Сәтенді, пике

Ж) Оюлы,селдір

$$$500. Мақта маталарды тазарту және дайындаудың технологиялық операцияларды:

А) Отпен шарпу, шлихтасыздандыру

Б) Қайнату, ағарту

В) Мерсерлеу, түктеу

С) Ағарту, илеу

Д) Шлихталау, қайнату

Е) Мерсерлеу, оюлау

Ж) Тегістеу, өрнектеу

З) Өрнектеу, мерсерлеу

 

Последствия войны. Вторая мировая война нало­жила печать на всю историю мира второй половины XX в.

В отличие от Первой во Второй мировой войне боль­шинство людских потерь пришлось на гражданское на­селение. Только в СССР погибшие составили не менее 27 млн человек. В Германии в концентрационных ла­герях было уничтожено 16 млн человек. Жертвами вой­ны и репрессий в западноевропейских странах стало 5 млн человек. На каждого убитого в военных действи­ях приходилось два раненых или попавших в плен. К этим 60 млн погубленных жизней в Европе следует добавить многие миллионы людей, погибших на Тихоокеанском и других театрах Второй мировой войны.

За годы войны десятки миллионов человек покинули прежние места проживания. В Германию из разных стран Европы в качестве рабочей силы было согнано 8 млн чело­век. После захвата Польши Германией свыше 1,5 млн по­ляков было выселено с так называемых «исконно не­мецких» территорий. Десятки тысяч французов были изгнаны из Эльзас-Лотарингии. Из зон военных действий бежали миллионы людей. После окончания войны нача­лось перемещение огромных масс населения в обратном направлении: немцев выселили из Польши и Чехослова­кии, из бывшей Пруссии и т. д. В послевоенные годы мил­лионы людей стали беженцами. В 1945 г. по меньшей ме­ре 12 млн европейцев были признаны «перемещенными лицами», потерявшими связи с родными местами. Еще большее число людей оказались выбитыми из привычных условий жизни, лишились имущества, утратили граждан­ство, профессию. Огромны материальные потери периода войны. На Ев­ропейском континенте в руины были превращены тысячи городов и селений, разрушены заводы, фабрики, мосты, до­роги, утрачена значительная часть транспортных средств. Особенно сильно пострадало от войны сельское хозяйство. Огромные площади сельскохозяйственных земель были заброшены, более чем наполовину сократилось поголовье скота. В первые послевоенные годы к тяготам войны доба­вился голод в целом ряде стран. Многие экономисты и ученые, политические деятели тогда считали, что Европе не по силам восстановиться за сколь-нибудь короткий срок, на это потребуются десятилетия.

Одновременно с экономическими, демографическими и социальными проблемами в освобожденных от нацист­ского господства странах вставали политические проблемы возрождения Европы. Предстояло преодолеть политиче­ские, социальные и моральные последствия тоталитарных режимов, осуществить восстановление государственно­сти, демократических институтов, политических партий, создать новые конституционные нормы и пр. Первоочеред ной задачей было искоренение нацизма, фашизма, нака­зание виновников самой кровавой в истории цивилиза­ции войны.

Ситуация в послевоенной Европе и в мире в целом ос­ложнялась тем, что на смену совместным коллективным действиям стран антигитлеровской коалиции пришел рас­кол мира на две системы, началось противоборство СССР и США, двух самых сильных держав. Конфликтные от­ношения двух великих держав-победительниц в общей борьбе против гитлеровской Германии определялись идеологическими разногласиями, различным подходом к решению текущих проблем, к перспективам мирного раз­вития. Жестко ставился вопрос — коммунизм или капи­тализм, тоталитаризм или демократия. Однако в пер­вые послевоенные годы великие державы действовали в рамках договоренностей о послевоенном мире, опреде­ляемых решениями, принятыми ими на заключитель­ной фазе Второй мировой войны.

1.2.Послевоенное мирное урегулирование. Наиболее важ­ные договоренности о послевоенных проблемах были дос­тигнуты на Крымской (февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль—август 1945 г.) конференциях руководителей СССР, США и Великобритании. На этих конференциях были определены основные линии политики держав-побе­дительниц в отношении Германии, включая территори­альные вопросы, касающиеся Польши, а также вопросы подготовки и заключения мирных договоров с союзника­ми Германии — Италией, Австрией, Болгарией, Венгри­ей, Румынией и Финляндией. Для осуществления подго­товительной работы по мирному урегулированию был создан Совет министров иностранных дел (СМИД), пред­ставляющий главные державы. Мирные договоры, под­готовленные для Парижской мирной конференции, всту­пили в силу с 1947 г. (договор с Австрией был заключен позднее, в 1955 г.).

1.3.Урегулирование в отношении Германии. Решения союзников в отношении Германии предусматривали ее длительную оккупацию и союзный контроль, целью ко­торого являлось: «Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необхо­димые для того, чтобы Германия никогда больше не угро­жала своим соседям или сохранению мира во всем мире».

Территория Германии была разделена на оккупаци­онные зоны: восточная зона контролировалась военной администрацией СССР, а три западные зоны соответственно оккупационными властями США, Великобрита­нии и Франции. На четыре зоны был разделен и Бер­лин.

Главнокомандующие вооруженными силами четырех держав стали членами Контрольного совета, который должен был руководствоваться основными политиче­скими и экономическими принципами в осуществлении целей оккупации Германии: полное разоружение и деми­литаризация Германии, ликвидация ее военного произ­водства, уничтожение Национал-социалистской партии и всех нацистских учреждений и всякой нацистской пропа­ганды; военные преступники должны были быть аресто­ваны и преданы суду, нацистские лидеры и руководящий состав нацистских учреждений должны быть арестованы и интернированы, члены нацистской партии должны быть удалены с общественных и полуобщественных долж­ностей и с соответствующих постов в важных частных предприятиях. Союзники договорились также о децентра­лизации германской экономики с целью уничтожения чрезмерной концентрации экономической силы в форме картелей, синдикатов, трестов. С учетом «необходимости поддерживания военной безопасности» будет разрешаться свобода слова, печати и религии, создание свободных профсоюзов.

Таким образом, политика держав в отношении Герма­нии предусматривала денацификацию, демократизацию и декартелизацию.

Предполагалось, что оккупационные власти создадут условия для демократического развития Германии как единого целого. Однако раскол Германии на восточную и западную зоны, между которыми пролегла граница двух противоборствующих систем, растянулся на многие деся­тилетия.

В 1949 г. на ее территории возникло два государства: в западных зонах Федеративная Республика Германии и в восточной зоне Германская Демократическая Респуб­лика. Таким образом, мирный договор с Германией не был заключен и конфликты двух систем прошли по границе между двумя германскими государствами. Лишь в 1990 г. в связи с объединением Германии прекратили свое дейст­вие как оккупация, так и четырехсторонние договоренно­сти относительно Германии.

Вопрос о мирном договоре с Австрией. Затянулся так­же вопрос о мирном договоре с Австрией. Причиной было противоборство двух мировых держав. СССР добивался, чтобы Австрия сохраняла нейтралитет и обязательство не вступать в военно-политические блоки. Такая договорен ность, а также статья о недопустимости аншлюса, то есть поглощения Германией Австрии, подобно тому как это имело место накануне Второй мировой войны, были запи­саны в мирный договор и австрийскую конституцию. В 1955 г. это позволило завершить конфликт подписанием мирного договора.

1.4.Вопрос о мирном договоре с Японией. Важной частью новой послевоенной структуры международных отно­шений было мирное урегулирование на Дальнем Восто­ке. После капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. страна была оккупирована американскими войсками, и главно­командующий этими войсками генерал Макартур осуще­ствлял фактически единоличное управление оккупацион­ной администрацией. Лишь в конце года были созданы Дальневосточная комиссия из представителей 11 госу­дарств и Союзный совет из представителей СССР, США, Великобритании и Китая.

Противоречия между СССР и США по вопросу послево­енного устройства Японии оказались весьма острыми. США стали на путь подготовки сепаратного мирного договора без участия СССР и ряда других заинтересо­ванных стран, в том числе и Китайской Народной Рес­публики, которая образовалась в октябре 1949 г. в резуль­тате победы революции.

В сентябре 1951 г. в Сан-Франциско состоялась кон­ференция по заключению мирного договора с Японией. Организаторы конференции не прислушались к поправ­кам и дополнениям, внесенным делегацией СССР и ряда других участников. СССР добивался четких формули­ровок по вопросам территориального урегулирования, принятия статьи о выводе из Японии иностранных войск, запрещения Японии вступать в военные союзы и пр. Од­нако поправки и дополнения делегации СССР и других участников конференции не были учтены. СССР, Поль­ша и Чехословакия отказались присоединиться к дого­вору.

Вопрос о мирном договоре СССР с Японией так и остал­ся нерешенным.

1.5.Создание ООН. Неотъемлемой частью мирного после­военного урегулирования стало создание Организации Объединенных Наций. ООН была создана на заключи­тельном этапе Второй мировой войны на конференции в Сан-Франциско (25 апреля — 26 июня 1945 г.). В ее соз­дании первоначально участвовало 51 государство, все уча­стники антигитлеровской коалиции. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 г. Эта дата отмечается как День ООН. В Уставе ООН записаны ее цели: поддержание между­народного мира и безопасности, подавление актов агрес­сии, разрешение мирными средствами международных споров, развитие дружественных отношений между на­циями, осуществление международного сотрудничества в разрешении проблем экономического, социального и гу­манитарного характера, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без раз­личия расы, пола, языка и религии.

Главными органами ООН являются Генеральная Ас­самблея и Совет Безопасности, Международный суд, ряд специализированных советов и других межправительст­венных организаций. Генеральная Ассамблея собирается ежегодно, а Совет Безопасности является постоянно дей­ствующим органом, на который возложена обязанность по поддержанию мира. Совет Безопасности включает 5 по­стоянных членов (США, Россия, Великобритания, Фран­ция, Китай) и 6 непостоянных членов, сменяемых каж­дые два года. Важным принципом в деятельности Совета, позволившим сохранить эту организацию в услови-ях по­слевоенного противоборства великих держав, был прин­цип единогласия пяти постоянных членов при принятии решений по пресечению агрессии и поддержанию ми­ра (так называемое право вето, то есть право отклонить любое решение, с которым не согласен один из членов пя­терки). Под эгидой ООН также были созданы важные ин­ ституты экономической стабилизации: Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития.

Таким образом, в конце войны и вскоре после ее окон­чания был заложен фундамент для продолжения сотруд­ничества стран антигитлеровской коалиции в послевоен­ные годы. При всех острых столкновениях интересов СССР и США в первые послевоенные годы им приходи­лось вести борьбу в рамках созданных международных ор­ганизаций и согласованных решений.

1.6.Нюрнбергский процесс. Среди послевоенных проб­лем урегулирования особое место занимали процессы над главными военными преступниками. На Нюрнберг­ском процессе главным нацистским военным преступни­кам было предъявлено обвинение в заговоре против мира путем подготовки и ведения агрессивных войн, в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Трибунал приговорил 12 обвиняемых к смертной каз­ни, а остальных к различным срокам тюремного заклю­чения. Этот процесс явился не только наказанием для главных военных и нацистских преступников. Он стал осуждением фашизма и нацизма мировым сообществом. Это было началом процесса очищения Европы от фа­шизма.

В Германии в первые послевоенные годы прошло свы­ше 2 млн процессов над военными и нацистскими пре­ступниками, от них был очищен административный аппа­рат, судебная система и система образования.

В маленькой Бельгии после освобождения было от­крыто к рассмотрению свыше 600 тыс. дел о сотрудни­честве с оккупантами и вынесено около 80 тыс. приго­воров.

Во Франции приняты более радикальные меры: было вынесено 120 тыс. приговоров коллаборационистам[1], из них около тысячи — смертных. Главарь вишистского режима Лаваль был казнен, а Петэн приговорен к пожиз­ненному заключению.

В Голландии было рассмотрено свыше 150 тыс. дел аре­стованных по обвинению в сотрудничестве с немцами.

Однако чистки в разных странах были не всегда после­довательными. Тысячи нацистов, коллаборационистов не только избежали наказания, но и остались на своих по­стах в администрации, судах, системе образования.

Немало военных преступников укрылось в странах Ла­тинской Америки. Однако при всем этом в Европе начал­ся процесс покаяния и очищения от скверны фашизма.

1.7.Начало «холодной войны». После Второй мировой вой­ны две великие державы, СССР и США, оказались самы­ми сильными в военном и экономическом отношении и приобрели наибольшее влияние в мире. Раскол мира на две системы и полярность политического курса двух вели­ких держав не могли не отразиться на международных отношениях этого периода. Разделяющее эти две держа­вы идеологическое противостояние породило атмосферу враждебности на мировой арене, а во внутренней жизни этих стран — поиски врага. Инакомыслие в обеих странах рассматривалось как проявление подрывной деятельно­сти. В результате в США появилось такое уродливое яв­ление, как «маккартизм» — преследование граждан по подозрению в антиамериканской деятельности. В СССР такая атмосфера была одной из черт тоталитарного режима.

Две великие державы приняли на вооружение кон­цепции двухполюсного мира и жесткой конфронтации. Влиятельный американский журналист назвал тогда эти конфликты «холодной войной». Пресса подхватила это словосочетание, и оно стало обозначением всего периода международной политики вплоть до конца 80-х гг.

1.8.Выступление Черчилля в США. Обычно в истори­ческих работах исходной датой поворота внешнеполитического курса США и стран Запада принято счи­тать речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которую он произнес в присут­ствии американского президента Г. Трумэна 5 марта 1946 г. в университетском городке Фултон. Присутст­вие Г. Трумэна должно было подчеркнуть особое значение этого события. Иначе зачем было лететь президенту в са­мый центр США, в заштатный городок слушать речь, с со­держанием которой он был заранее ознакомлен? Не было случайным и то, что в это время в Канаде уже начался под давлением США процесс против советских агентов. Вы­ступление У. Черчилля в Фултоне считают началом «хо­лодной войны».

Черчилль заявил, что «железный занавес» отделил Восточную Европу от европейской цивилизации и англо­саксонскому миру следует объединиться перед лицом коммунистической угрозы.

Противоположность интересов двух великих держав выявилась при практическом осуществлении решений со­юзников по послевоенным проблемам, особенно по вопро­сам польских границ, о составе польского правительства, в германском урегулировании и др. Утверждение у власти коммунистических партий в странах Восточной Европы в 1947—1948 гг., партизанское движение в Греции и дру­гие внешнеполитические события рассматривались в США как коммунистическая экспансия. Отсюда и появились внешнеполитические доктрины США «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма. Советская пропаганда не оставалась в долгу и клеймила экспансию американского империализма.

1.9.Гонка вооружений была важнейшей сферой противо­стояния и потенциального конфликта двух великих дер­жав и их союзников. Существует мнение, что атомная бомба, сброшенная на Хиросиму в августе 1945 г., была не только последним актом Второй мировой войны, но и пер­вым актом «холодной войны», после которого началась гонка вооружений по принципу «вызов—ответ», «щит и меч».

В СССР стало форсироваться создание своей атомной бомбы. Ее первое испытание успешно прошло уже в 1949 г. США испытали водородную бомбу в 1952 г., а СССР — спустя год. США создали стратегические бом­бардировщики, а СССР — межконтинентальные ракеты. Совершенствовались средства зенитной обороны и проти­воракетные комплексы. Соревнование двух систем в раз­личных сферах военного производства продолжалось до того момента, когда самим лидерам этих стран стало по­нятно, что численность боезарядов превысила уровень оборонительной достаточности. Накопленным количест­вом бомб можно было бы уничтожить земной шар не­сколько раз.

 

 

1.10.Создание военно-политических блоков также стало областью «соревнования» двух великих держав. Началось с военно-материальной помощи США Греции и Турции в начале 1947 г., которым угрожало «коммунистическое давление».

«План Маршалла» об оказании многомиллиардной по­мощи странам Западной Европы имел целью укрепить ус- той капитализма в Европе. СССР и социалистические страны отказались от этой помощи, опасаясь угрозы зака­баления американским империализмом.

В 1949 г. создана Организация Североатлантического договора (НАТО), которая первоначально провозглашала обеспечение безопасности западных держав от возможно­го возрождения Германии. ФРГ присоединилась к НАТО в 1955 г. В 1955 г. был создан военно-политический союз под руководством СССР — Организация Варшавского Договора (ОВД).

Таким образом, противостояние двух великих держав стало противостоянием двух военно-политических бло­ков. Логика противостояния уводила мир все дальше в трясину растущей угрозы ядерной войны.

Другой важный признак «холодной войны» — это рас­кол мира и Европы. Со становлением к началу 1948 г. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы комму­нистических режимов, с победой китайской революции и образованием КНР в октябре 1949 г. в основном за­вершилось формирование «мирового социалистического лагеря». Граница между двумя «лагерями», как тогда называли раскол мира на две непримиримые социально- экономические системы, проходила в Европе через терри­торию Германии по линии западных и восточной оккупа­ционных зон, на Дальнем Востоке по 38-й параллели в Корее и в Юго-Восточной Азии во Вьетнаме, где с 1946 г. французские войска вели войну против Демократической Республики Вьетнам, освободившейся своими силами от японских оккупантов.

Хотя двум великим державам удалось избежать прямо­го военного столкновения (удерживала угроза взаимного ядерного уничтожения), все же военные конфликты име­ли место, и главным среди них и наиболее опасным пере­растанием «холодной войны» в «горячую» была корей­ская война (1950—1953).

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Расскажите о последствиях войны, сравните с последствиями Первой мировой войны.

2. Каковы основные черты Ялтинско-Потсдамской системы? Каковы причины распада антигитлеровской коа­лиции?

3. Как было организовано послевоенное мирное урегулирование?

4. Каково отличие созданной после Второй мировой войны Организации Объ­единенных Наций от предвоенной Лиги Наций?

5. Каково значение Нюрн­бергского процесса над главными военными преступниками и процессами над нацистами и коллаборационистами в других странах?

6. Каковы причины и сущность так называемой «холодной войны»?

7. Какие противоречия раз­деляли две великие державы — СССР и США?

8. Какие политические блоки образовались после Второй мировой войны?

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 71; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.202.184
Генерация страницы за: 0.022 сек.