Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция. Геодинамические процессы. Экзогенные геологические процессы: выветривание, геологическая работа ветра

Вопрос30

Вопрос29

Вопрос28

Вопрос27

Моль-

Вопрос26

Вопрос25

Вопрос24

Вопрос23

Вопрос22

Вопрос21

Вопрос20

Вопрос19

Вопрос18

Вопрос17

Вопрос16

Вопрос15

Вопрос14

Вопрос13

Вопрос12

Вопрос11

Вопрос10

Вопрос9

Вопрос8

Вопрос7

Вопрос6

Вопрос5

Вопрос4

Вопрос3

Вопрос2

Вопрос1

Модуль Физика

КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ

Александр Саврасов

 

 

Заттың үш күйі

Ответ1.Су,топырақ,ауа

Ответ2.Қатты, тұйық, иілгіштік

Ответ3.Қатты, сұйық, универсал

Ответ4.Қатты, сұйық, газ

Ответ5.Канденсация, су жәнебу

Пр=4

Ньютонның 2-ші заңы.

Ответ1.Денелердің өзара әсерлесуші күштерінің шамалары тең және бағыттары қарама-қарсы болады.

Ответ2.Біріне-бірі әсер етуші денелер

Ответ3.Инерциялық санақ жүйесі

Ответ4.Дене массасының оның үдеуіне көбейтіндісі сол денеге әсер етуші күшке тең.

Ответ5.Басқа денелер әсер етіп дененің күйін өзгертпесе, ол тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзусызықты қозғалысын сақтайды.

Пр=4

Дененің жүрген жолы ол -

Ответ1.Траектория бойымен өлшенген арақашықтық.

Ответ2.Уақыт бойыншасанақжұмысы.

Ответ3.Орын ауыстыруы мен скальяршама

Ответ4.Жолдың сандықмәні

Ответ5.Кезкелгенөзаратеңуақытаралығындағыжылдамдық

Пр=1

Траекторияның түріне қарай қозғалыс 2-ге бөлінеді.

Ответ1.Санақ жүйесі және санақ денесі

Ответ2.Түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыс

Ответ3.Кеңістік және уақыт

Ответ4.Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу

Ответ5.Жол және удемелі қозғалыс

Пр=2

Қозғалыс 2-турге бөлінеді

Ответ1.Түзу сызықты және жанама қозғалыс

Ответ2.Түзу сызықты және қисық сызықты

Ответ3.Үдемелі және түзу сызықты қозғалыс

Ответ4.Броундық және механикалық қозғалыс

Ответ5.Бірқалыпты және бірқалыпсызқозғалысПр=5

Заряд өлшем бiрлiгi:

Ответ1.Кулон

Ответ2.Фарад

Ответ3.Тесла

Ответ4.Вебер

Ответ5.Вольт

Пр=1

Кернеудi өлшеуге арналған аспап.

Ответ1. Вольтметр

Ответ2. Ваттметр

Ответ3. Фазометр

Ответ4. Амперметр

Ответ5. Омметр

Пр=1

Қалыпты қысымда 100°С – та су не істейді?

Ответ1.қысым артады

Ответ2.азаяды

Ответ3.мұзға айналады

Ответ4.қатады

Ответ5.қайнайды

Пр=5

Қозғалмайтын зарядталған денелердің бір-бірімен әсерлесуін зерттейтін электродинамиканың бөлімі

Ответ1.Тұрақтыэлектртогы

Ответ2.Электростатика

Ответ3.Магнит өрісі

Ответ4.Электр және магнетизм

Ответ5.Магнитағыны

Пр=2

Дүниежүзі бойынша қандай мәселе бірінші кезекте қолға алынған?

Ответ1.Арал теңізі

Ответ2.Атмосфера

Ответ3.Су мәселесі

Ответ4..Жер мәселесі

Ответ5.Топырақ мәселесі

Пр=3

Жылу құбылыстары дегеніміз не?

Ответ1.Денелер температурасының өзгеруіне қарай олардың қызуына немесе суынуына байланысты құбылыстар.

Ответ2.Температурасы жоғары көрсеткіште берілген құбылыстар

Ответ3.Дененің ішкі құбылыстары

Ответ4.Дене температурасының қызу құбылыстары

Ответ5.Температураның жылусыйымдылығы

Пр=1

Атмосфералы ластанудың жолдары

Ответ1.табиғи

Ответ2. жасанды

Ответ3.органикалық және бейорганикалық

Ответ4.табиғи және жасанды

Ответ5.физикалық және химиялық

Пр=4

Үйкеліс күшінің үш түрі

Ответ1. Тыныштық және ауырлық күші

Ответ2. Архимед күші және тыныштық үйкелісі

Ответ3. Сырғанау, домалау, тыныштық

Ответ4. Кинетикалық және потенциялық

Ответ5. Ауырлық күшімен сырғанау үйкелісі

Пр=3

Скальяр шама дегеніміз не?

Ответ1.Бағытын көрсететін уақытқа тең шама

Ответ2.Қозғалысты туғызатын шама

Ответ3.Бағытталған кесінді

Ответ4.Сан мәні абсольют уатықа тең шама

Ответ5.Сан мәнімен берілген шама

Пр=5

Материя дегеніміз не?

Ответ1.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының ауыстыруы.

Ответ2.Дене бірдей уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол жүреді.

Ответ3.Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын дене.

Ответ4.Бір денеге басқа денедегі жол әрекеттеспесе өзінің тыныштық күйін сақтайды

Ответ5.Санақ денесімен салыстырғандағы орын ауыстыруы.

Пр=3

Атом дегеніміз не?

Ответ1.Зат малекулалары.

Ответ2.Заттың орнықты күйі.

Ответ3.Денені ұсақтап бөле отырып, ең соңынан бөлінбейтін бөлшегі.

Ответ4.Зарядталған бөлшектердің ретсіз қозғалған түрі.

Ответ5.Молекулааралық бос орындар.

Пр=4

Температура дегеніміз не?

Ответ1 .Күш пен орын ауыстырудың қатынасына тең шама.

Ответ2.Заттың орнықты күйі.

Ответ3.Денені ұсақ бөлшектериндегі жылулық шама.

Ответ4.Зат малекулалары мен оның қозғалыстарын сипаттайтын шама.

Ответ5.Дененің немесе заттың жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайтын шама.

Пр=5

Механикалық қозғалыс дегеніміз не?

Ответ1.Дененің жерге тартылу күші.

Ответ2.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелер мен салыстырғандағы бастапқы орын ауыстыру.

Ответ3.Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезіндегі шығаратын электромагниттік сәуле шығару

Ответ4.Дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда бастапқы орнының ауыстыруы.

Ответ5. барлық жауабы дұрыс

Пр=2

Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шаманы атаңыз.

Ответ1.диффузия

Ответ2.жылу құбылысы

Ответ3.бейберекет қозғалыс

Ответ4.температура

Ответ5.цельси

Пр=4

Күнге ең жақын орналасқан планетаны көрсетіңіз:

Ответ1.Нептун

Ответ2.Марс

Ответ3.Жер

Ответ4.Сатурн

Ответ5.Меркури

Пр=3

Магнит өрісін ... туғызады.

Ответ1.тыныштықтағы және қозғалыстағы электр зарядтары

Ответ2.қозғалыстағы электр зарядтары;

Ответ3.тыныштықтағы электр зарядтары;

Ответ4.магниттік зарядтар;

Ответ5.жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

Пр=1

Энергия, жұмыстың өлшем бірлігі:

Ответ1.Паскаль

Ответ2.Джоуль

Ответ3.Канделла

Ответ4.Ньютон

Ответ5.Тесла

Пр=2

Дененің өзара әсерлесуін сипаттайтын шама...

Ответ1.Қысым

Ответ2.Күш

Ответ3.Температура

Ответ4.Масса

Ответ5.Тығыздық

Пр=2

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан ғалым?

Ответ1.Г. Галилей

Ответ2.Б. Паскаль

Ответ3.И. Ньютон

Ответ4.Платон

Ответ5.Дж.Джоуль

Пр=3

Зат мөлшерінің формуласы

Ответ1.М =

Ответ2.ν =

Ответ3.m = m0N

Ответ4.N = NA

Ответ5.M = m0NA

Пр=2

Ответ1.1моль мөлшерінде алынған заттардың массасы

Ответ2.Берілген денедегі молекулалар санының 12 г көміртектегі атомдар санына қатынасын айтады

Ответ3.12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері (молекулалары, атомдары, иондары) бар заттың мөлшері

Ответ4.заттардың негізгі химиялық қасиеттерін иеленуші ең кіші электрлік бейтарап бөлшек.

Ответ5.Молекулаларды түзетін химиялық бөлінбейтін бөлшек.

Пр=3

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі 3 қағидасының бірі:

Ответ1. Молекулаларды түзетін химиялық бөлінбейтін бөлшек.

Ответ2. 1моль мөлшерінде алынған заттардың массасы

Ответ3. заттардың негізгі химиялық қасиеттерін иеленуші ең кіші электрлік бейтарап бөлшек.

Ответ4. кез келген зат өте ұсақ бөлшектерден-арасында бос аралықтар бар молекулалардан немесе атомдардан тұрады

Ответ5. 12 г көміртекте қанша атом болса, сонша бөлшектері (молекулалары, атомдары, иондары) бар заттың мөлшері

Пр=4

Барлық денелер өте ұсақ материалдық бөлшектерден - ...... тұрады

Ответ1.Газдардан

Ответ2.қатты денелерден

Ответ3.Молекула мен атомдардан

Ответ4.кристалдардан

Ответ5.сұйық заттардан

Пр=3

Центрге тартқыш үдеу дегеніміз не?

Ответ1.Уақыт ішіндегі айналу саны

Ответ2.Бұрыштық жылдамдықтың SI-дегі бірлігі

Ответ3.Уақыт өтуіне қарай дененің басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі

Ответ4.Шеңбер бойымен қозғалыс алу үшін қажет үдеу

Ответ5.қарастырылатын жағдайда өлшемдері мен пішіні ескерілмейтін дене

Пр=4

Сызықтық жылдамдық дегеніміз не?

Ответ1.Толық бір айналымға кететін уақыт

Ответ2.Уақыт ішіндегі айналу саны

Ответ3.Уақыт бірлігі ішіндегі жылдамдық өзгерісіне тең шама

Ответ4.Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығы

Ответ5.Дененің бастапқы және соңғы орындарын қосатын бағытталған кесінді

Пр=4

 

Геодинамические процессы. Геодинамические процессы формируют рельеф. Подразделяются на эндогенные и экзогенные. Экзогенные геологические процессы развиваются в результате взаимодействия земной коры с атмосферой, гидросферой и биосферой. К экзогенным агентам, вызывающим какие-либо явления в природе относятся: ветер, реки, ледники, подземные воды, моря, океаны, озера, болота.

Эндогенные геологические процессы - процессы, вызванные в основном внутренними силами Земли. Обусловлены энергией, выделяемой при развитии вещества Земли, действием силы тяжести и сил, возникающих при вращении Земли. К ним относятся: колебательные и тектонические движения земной коры, пликативные и дизъюнктивные деформации, землетрясения, магматизм и метаморфизм.

Геологическая работа экзогенных агентов заключается в разрушении, транспортировке и аккумуляции горных пород, образовавшихся в экзогенных условиях. Рельеф земной поверхности сглаживается под воздействием экзогенных процессов: возвышенности разрушаются, а продукты их разрушения под действием силы тяжести смещаются в пониженные части рельефа. Этот процесс называется денудация. Денудация - разрушение горных пород при экзогенных процессах и перенос продуктов разрушения в пониженные участки рельефа, где происходит их Аккумуляция - накопление осадков или осадочных пород на поверхности Земли.

Выветривание. Выветривание – совокупность физических, химических и биохимических процессов преобразования горных пород и слагающих их минералов, в приповерхностной части земной коры. Происходит за счет действия различных факторов - влияния колебаний температуры, воздействия атмосферы, воды и живых организмов на горные породы и т.д. Если горные породы длительное время находятся на поверхности, то в результате их преобразований образуется кора выветривания. На поверхности Земли происходит разрушение и перераспределение вещества: горные породы, образовавшиеся в недрах Земли, на поверхности разрушаются и образуют новые генетические группы пород, например при разрушении гранита может образоваться песок. Процесс разрушения горных пород называется выветриванием. Выветривание приводит к разрушению даже самых крепких горных пород механическим (физическим), химическим или органическим путем.

Различают следующие виды выветривания: выветривание механическое - разрушение горных пород при резких колебаниях температуры. В пустынях наблюдается шелушение, или десквамация (лат. "десквамаре" - снимать чешую), когда от гладкой поверхности горных пород при значительных колебаниях температур отслаиваются чешуи или толстые пластины, параллельные поверхности. Этот процесс особенно хорошо можно проследить на отдельных глыбах, валунах.

В жарких пустынных областях механическое воздействие на горные породы и их дезинтеграция осуществляются также ростом кристаллов солей, образующихся из вод, которые попадают в капиллярные трещины в виде растворов. Наряду с выветриванием развиваются различные гравитационные процессы: обвалы, камнепад, осыпи, оползни. Интенсивное физическое (механическое) выветривание происходит в районах с суровыми климатическими условиями (в полярных и субполярных странах) с наличием многолетней мерзлоты, обусловливаемой ее избыточным поверхностным увлажнением. В этих условиях выветривание связано главным образом с расклинивающим действием замерзающей воды в трещинах и с другими физико-механическими процессами, связанными с льдообразованием. Расклинивающее воздействие на горные породы оказывает также корневая система растущих деревьев. Механическую работу производят и разнообразные роющие животные.

Одновременно с физическим выветриванием в областях с промывным типом режима увлажнения происходят и процессы химического изменения с образованием новых минералов.

Окисление особенно интенсивно протекает в минералах, содержащих железо. На некоторых месторождениях сульфидных и других железных руд наблюдаются "бурожелезняковые шляпы", состоящие из окисленных и гидратированных продуктов выветривания. Воздух и вода в ионизированной форме разрушают железистые силикаты и превращают двухвалентное железо в трехвалентное.

Гидратация. Под воздействием воды происходит гидратация минералов, т.е. закрепление молекул воды на поверхности отдельных участков кристаллической структуры минерала. Гидратированной разновидностью является также гидрогётит. Процесс гидратации наблюдается и в более сложных минералах - силикатах.

Растворение. Многие соединения характеризуются определенной степенью растворимости. Их растворение происходит под действием воды, стекающей по поверхности горных пород и просачивающейся через трещины и поры в глубину. Ускорению процессов растворения способствуют высокая концентрация водородных ионов и содержание в воде О2, СО2 и органических кислот. Из химических соединений наилучшей растворимостью обладают хлориды - галит (поваренная соль), сильвин и др. На втором месте - сульфаты - ангидрит и гипс. На третьем месте карбонаты - известняки и доломиты. В процессе растворения указанных пород в ряде мест происходит образование различных карстовых форм на поверхности и в глубине.

Гидролиз. При выветривании силикатов и алюмосиликатов важное значение имеет гидролиз, при котором структура кристаллических минералов разрушается благодаря действию воды и растворенных в ней ионов и заменяется новой существенно отличной от первоначальной и присущей вновь образованным гипергенным минералам. Процесс гидролиза протекает стадийно с последовательным возникновением нескольких минералов. Так, при гипергенном преобразовании полевых шпатов возникают гидрослюды, которые затем превращаются в минералы группы каолинита или галуазита.

Выветривание органическое - разрушение горных пород в результате жизнедеятельности организмов.

В результате единого и сложного взаимосвязанного физического, химического и хемобиогенного процессов разрушения горных пород образуются различные продукты выветривания: элювий, делювий и коллювий.

Геологическая работа ветра. Ветер возникает в тропосфере. Тропосфера - нижний слой атмосферы (до 10 км толщиной в высоких широтах, до 18 км у экватора), составляет 4/5 всей массы атмосферы, содержит почти весь водяной пар, образуются облака, температура понижается с высотой. Основными причинами движения воздуха являются солнечная энергия, вращение Земли, распределение суши и моря, характер рельефа, трение воздуха о поверхность Земли. Под воздействием этих факторов на Земле возникает неравномерное распределение атмосферного давления и порождаемые им воздушные течения, направленные из областей высокого давления в сторону низких давлений. Неравномерное распределение материков и океанов создает циркуляцию воздуха (муссоны – ветры дующие летом с более холодного океана в сторону суши, а зимой наоборот).

В тропосфере зарождаются ветры, ураганы, тайфуны, смерчи. Ветер производит разрушительную работу – дефляцию и корразию. Результатом разрушительной работы являются: эоловые грибы, эоловые ниши, котлы выдувания, эоловые пещеры.

К аккумулятивным формам эолового рельефа относятся барханы и дюны. Бархан - серповидный песчаный холм с длинным и пологим (14 0) наветренным и коротким крутым (300-330) подветренным склоном, переходящим в вытянутые по ветру рога. Высота достигает 10 -20 м (иногда 200 -300 м), а скорость передвижения по направлению господствующих ветров 200 м/год. Дюна - песчаный холм серповидной формы, напоминающий бархан, но в отличие от него у дюны рога направлены навстречу ветру. Дюны распространены по берегам крупных рек и морей.

Типы пустынь: песчаные, глинистые, каменистые. Продукты эоловых отложений: лесс, песок. Характеристика эоловых отложений: преобладание – тонкозернистых частиц размером не более 1 мм, небольшое количество частиц от 1 до 10 мм; преобладает терригенный материал, слоистость неясная.

Основная литература: 1 [170-185, 220-230]

Контрольные вопросы

1.Разновидности геодинамических процессов

2.Причины проявления экзогенных геологических процессов

3.Причины проявления эндогенных геологических процессов

4.Денудация-…

5.Аккумуляция-…

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Лекция. Геодинамические процессы. Экзогенные геологические процессы: выветривание, геологическая работа ветра

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 80; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.156.67.122
Генерация страницы за: 0.023 сек.