Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Утворення та погашення державного та гарантованого державою боргу

3. Відображення операцій, пов'язаних із борговими зобов'язаннями держави, при плануванні та виконанні державного бюджету

4. Випуск та розміщення облігацій внутрішніх державних позик

5. Ризики, пов'язаними з управлінням боргом

6. Стратегія управління державним боргом на 2011 - 2013 роки

1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом

Управління державним боргом та гарантованим державою боргом - сукупність заходів, що здійснюються державою, пов'язаних із утворенням, обслуговуванням та погашенням державного й гарантованого державою боргу та спрямованих на зменшення ризиків, оптимізацію витрат і структури при здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій.

До операцій з управління державним боргом належать:

· Державне запозичення.

· Погашення державного боргу.

· Обслуговування державного боргу.

· Операції з активного управлінням державним боргом.

Управління державним боргом та гарантованим державою боргом здійснюється Мінфіном з урахуванням рекомендацій Ради Національного банку України стосовно впливу політики державних запозичень на стан грошово-кредитної сфери.

Мінфін розробляє середньострокову Стратегію управління державним боргом на трирічний період, яка затверджується Кабміном в місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет України і включає:

· результати аналізу нормативно-правової бази та організації управління державним боргом не менше ніж за рік, що передує розробленню Стратегії;

· оцінку існуючих боргових зобов'язань держави та забезпечених державними гарантіями боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів, включаючи відповідні ризики;

· цілі та завдання управління державним боргом;

· заходи, які необхідно здійснити для виконання завдань управління державним боргом;

· основні прогнозні показники державного боргу та гарантованого державою боргу.

Стратегія може переглядатися у разі істотних змін прогнозних основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, ситуації на внутрішньому ринку державних цінних паперів та міжнародному ринку капіталу, які необхідно враховувати під час управління державним боргом.Основними цілями управління державним та гарантованим державою боргом є:

· задоволення потреби держави у залучених фінансових ресурсах;

· утримання загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на економічно безпечному рівні;

· оптимізація структури державного боргу та його динаміки;

· розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Принципи управління державним боргом:

· економічної обґрунтованості рішень, що приймаються під час здійснення державних запозичень та надання державних гарантій;

· оптимального співвідношення ризиків і витрат, пов'язаних з державним боргом та гарантованим державою боргом;

· узгодження напрямів реалізації політики управління державним боргом з напрямами реалізації фіскальної та грошово-кредитної політики;

· планування і прогнозування - прийняття рішень щодо управління державним боргом та гарантованим державою боргом на основі обґрунтованих планів і прогнозів потреби держави у фінансових ресурсах та прогнозних основних макропоказників економічного і соціального розвитку України;

· прозорості та публічності інформації про управління державним боргом та гарантованим державою боргом (умови здійснення державних запозичень, проведені платежі, методологія розрахунків тощо);

· самостійності - держава не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями органів влади АРК, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання - резидентів, не забезпечених державною гарантією;

· обліку і підзвітності операцій з управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

· відповідальності посадових осіб, які беруть участь в управлінні державним боргом та гарантованим державою боргом.

Граничним обсягом державного боргу є максимально допустимий обсяг державного боргу на кінець бюджетного періоду. Граничним обсягом державних гарантій є максимально допустимий обсяг державних гарантій, що надаються протягом бюджетного періоду. Реєстр державного боргу та гарантованого державою боргу, який веде Мінфін, є єдиною інформаційною системою боргових і гарантійних зобов'язань, що включає валютно-фінансові умови договорів, відомості щодо випуску державних боргових цінних паперів та отримання кредитів (позик), їх обслуговування і погашення. Інформація про надані у бюджетному періоді державні гарантії вноситься до Реєстру державних гарантій із зазначенням: підстави надання гарантії; кредитора; позичальника; суми, на яку надано гарантію; виду забезпечення виконання зобов'язань перед державою; джерела повернення запозичення.

Ведення оперативного обліку державного боргу та гарантованого державою боргу здійснюється МФУ. Ведення бухгалтерського обліку державного боргу та гарантованого державою боргу, а також складання бухгалтерської звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що утворений для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (ДКСУ).

Національний банк України веде облік валового зовнішнього боргу, що класифікується за основними секторами економіки: державне управління, органи грошово-кредитного регулювання, банки, інші сектори.

Контроль за станом державного боргу і наданням державних гарантій здійснюють Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України. Інформація про стан державного боргу підлягає офіційному оприлюдненню щокварталу МФУ у формі статистичного звіту, що включає відомості про:

1) стан державного боргу на кінець звітного періоду в розрізі типів боргових зобов'язань, типів кредиторів, валюти погашення, відсоткових ставок і строків погашення;

2) дотримання граничного обсягу державного боргу та граничного обсягу надання державних гарантій;

3) динаміку державного боргу протягом звітного та останніх п'яти років;

4) розмір платежів з погашення та обслуговування державного боргу і платежів з виконання державою гарантійних зобов'язань протягом звітного періоду;5) відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту; відношення платежів за державним боргом до валового внутрішнього продукту та до доходів державного бюджету за звітний рік.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 621; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.