Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ


6.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ заняття Тема та короткий зміст заняття К-сть годин
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Вступ до соціології 1. Об’єкт і предмет соціології Структура та рівні соціологічного знання: загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження. Закони, категорії та методи соціології. Функції соціології та її роль у житті суспільства.
Тема 2. Історія становлення та розвитку соціології 1. Соціальна філософія як попередниця соціології. О. Конт – засновник соціології. 2. Позитивістсько-натуралістичний напрям у соціології. Класична соціологія. Сучасні соціологічні концепції. Розвиток вітчизняної соціології
Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура 1. Суспільство як соціальна система. Теорії та концепції розвитку суспільства. 2. Класові теорії соціальної структури суспільства. 3. Теорія соціальної стратифікації. 4. Концепція соціального статусу. Соціальна мобільність.
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків 1. Ключові поняття і категорії соціології особистості. 2. Соціалізація особистості. 3. Соціальна діяльність і поведінка особистості. 4. Керівництво і лідерство. 5. Побудова службової кар’єри.
Тема 5.Соціологія молоді 1. Сутність, об’єкт і предмет соціології молоді. 2. Молодь як об’єкт і суб’єкт суспільних процесів. 3. Державна молодіжна політика в Україні як пріоритетний і специфічний напрям діяльності держави. Основні тенденції соціальних процесів у молодіжному середовищі. 4. Соціальна робота.
Тема 6. Соціологія сім’ї Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. 1. Функції сім’ї. Основні форми сім’ї і різновиди шлюбу. Насильство в сім’ї та його основні види. Сучасна сім’я в Україні: функціонування та розвиток. 2. Демографічна політика.
Тема 7.Соціологія конфлікту 1. Сутність і предмет соціології конфлікту. 2. Структура конфлікту. Причини й умови виникнення конфліктів. 3. Попередження та розв’язання конфліктів. 4. Управління соціальними конфліктами.
Тема 8.Соціологія девіантної поведінки 1. Сутність, об’єкт, предмет соціології девіантної поведінки. Девіація та сексуальність. Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка. оціологічні теорії девіантної поведінки. Суїцид. Етичні питання дослідження девіантної поведінки та питання безпеки.
Тема 9. Організаційна структура соціол. роб. в Україні та проведення соціолог. досліджень 2. Соціологічні установи, їх призначення та завдання. 3. Функції соціолога. 4. Проведення конкретно-соціологічного дослідження. 5. Правила розрахунку та обґрунтування вибірки. 6. Основні методи конкретно-соціологічного дослідження.
Разом годин
       

6.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ№ заняття Тема Кількість годин
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Вступ до соціології
Історія становлення та розвитку соціології
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Особистість у системі соціальних зв’язків
Соціологія молоді  
Соціологія сім’ї  
Соціологія конфлікту
Соціологія девіантної поведінки
Організаційна структура соціол. роб. в Україні та проведення соціолог. досліджень
  Разом семінарських занять Разом залік по модулю (ЗМ)

6. 3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ п/п   Зміст консультації К-ть годин
1. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студента, з підготовки до семінарських занять.
2. Консультація з виконання ІНДЗ.
3. Консультація з підготовки до залікового модулю.
4. Консультація передекзаменаційна
  Разом годин

 

7. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар– це особлива форма навчального заняття, суть якої полягає у самостійному вивченні студентами за завданням викладача окремих питань та тем лекційного курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, , повідомлень тощо.

Щодо засвоєння проблематики даної теми пропонується на вибір декілька методик проведення семінару.

Семінар-бесіда – побудований на основі евристичної бесіди (студент опрацьовує питання проблемного характеру, дає відповіді, які вимагають творчого, продуктивного мислення), з елементами дискусії (від лат. – розгляд, дослідження; базується на обміні думками між усіма учасника навчального процесу). Дана методика проведення семінарського заняття привчає студента до самостійного мислення, сприяє розвитку аналітичних навичок, розвиває здатність до виваженої аргументації, обстоювання власної точки зору, передбачає активну самостійну підготовку студента до заняття, розвиток самоосвіти у студента.

Структурно семінар-бесіда має обов’язкові складові, які викладач прагне раціонально використати в процесі роботи:

§ вступне слово викладача;

§ основна частина семінару, на яку відводиться найбільше часу, - це бесіда з питань, що виносяться на заняття.

§ заключне слово викладача, який оцінює рівень підготовки студентів до заняття, виставляє відповідні бали, підбиває підсумки та робить узагальнення з теми.

Семінар-дискусія(шкала думок, дебати, мозковий штурм) передбачає обмін думками та поглядами учасників з приводу актуальної теми, знайомлять з альтернативними позиціями, розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки, висловлювати й відстоювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших, критично аналізувати власні бачення.

Проблемний семінаріз заявленим питанням проблемою для опрацювання та обговорення: проблемне повідомлення: соціальні девіації в Україні.Семінар доповідей і повідомленьставить вищі вимоги до студентів на всіх етапах підготовки до нього. Студенти ретельно готуються до семінарського заняття, ґрунтовно вивчають і конспектують різні джерела та літературу, продумують відповіді на питання, винесені для розгляду. Цей вид семінарського заняття дає змогу обговорювати спеціально підготовлені студентами письмові доповіді – реферати.

Свої особливості має і семінар-диспут –один із найефективніших методів активізації процесу самостійного мислення. Дискусія, тобто колективне обговорення, сприяє виробленню в студентів уміння обговорювати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, висловлювати й аргументувати свої погляди, слухати один одного, виступати в ролі критиків.

Поради загального характеру, які необхідно послідовно використовувати при підготовці до семінарського заняття:

§ Ознайомтеся з темою і планом заняття, кожним із винесеним на розгляд питань

§ Знайдіть і замовте у бібліотеці відповідні рекомендовані джерела та літературу.

§ Прочитайте документальні джерела й основну літературу до кожного з питань семінару, намагаючись осмислити прочитане.

§ Законспектуйте необхідний матеріал, випишіть цитати.

§ Складіть план і текст свого виступу на семінарському занятті з кожного питання.

Семінарське заняття № 1

Тема 1: «Вступ до соціології»

1. Поняття соціології. Об’єкт і предмет соціології. Структура та рівні соціологічного знання.

2. Закони, категорії та методи соціології.

3. Основні функції соціології, її роль у розвитку суспільства.

4. Місце соціології в системі наук.

Література: 2, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1.Динаміка розвитку предмета соціології.

2.Роль соціології в сучасних умовах (порівняльний аналіз).

3.Зв’язок соціології з економічною наукою.

Семінарське заняття № 2

Тема 2: «Історія становлення та розвитку соціології»

 

1. Логіка виникнення та формування соціології як окремої науки.

2. Класична соціологія (порівняльний аналіз основних теорій).

3. Сучасні соціологічні концепції (структурний функціоналізм, конфліктологія, символічний інтеракціонізм, феноменологія, емпірична соціологія).

4. Соціологічна думка України.

Література: 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1. Аргументація власної позиції стосовно вибору конкретної теорії для пояснення суспільних явищ та процесів.

2. Соціологія та ідеологічний тиск: минуле та сучасність.

3. Соціологічні центри в Україні, їх ангажованість.

Семінарське заняття № 3

Тема 3: «Суспільство як соціальна система, його соціальна структура»

1. Суспільство як соціальна система. Типи суспільства.

2. Теорії та концепції розвитку суспільства.

3. Соціальна структура суспільства та її основні елементи. Теорія соціальної стратифікації.

4. Соціальна мобільність.

Література: 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1. Співвідношення понять «природа» і «суспільство».

2. Структура суспільства: місце особи.

3. Джерела розвитку суспільства.

Семінарське заняття № 4

Тема 4: «Особистість у системі соціальних зв’язків»

 

1. Об’єкт, предмет і специфіка соціології особистості. Основні категорії соціології особистості: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

2. Соціалізація особистості: сутність, моделі, агенти, етапи. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

3. Соціальна структура особистості.

4. Службова кар’єра особистості. Керівництво і лідерство.

Література: 1, 4, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Проблемні запитання для розгляду.

1. Взаємовплив особи та суспільства.

2. Лідер – співвідношення природного та соціального.

3. Гендерні ролі у соціальних відносинах.

Семінарське заняття № 5

Тема 5: «Соціологія молоді»

 

1. Сутність, об’єкт і предмет соціології молоді. Поняття „молодь” та вікові межі молоді.

2. Державна молодіжна політика в Україні. Механізм реалізації.

3. Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування.

Література: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 26, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Додаткова література.

1. Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1. Соціальна робота в Україні.

2. Самовизначення молоді в Україні.

 

Семінарське заняття № 6

Тема 6: «Соціологія сім’ї»

1. Сутність соціології сім’ї та понять «шлюб», «сім’я». Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.

2. Типологія сім’ї.

3. Основні функції сім’ї.

4. Насильство в сім’ї та його види.

Література: 3, 6, 11, 12, 14, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1. Сучасна сім’я в Україні.

2. Тенденції розвитку сімей в Україні.

3. Шляхи подолання насильства в сім’ї.

 

Семінарське заняття № 7

Тема 7: «Соціологія конфлікту»

 

1. Сутність та основні категорії соціології конфлікту. Структура конфлікту.

2. Типологія конфлікту. Динаміка конфлікту.

3. Причини та умови виникнення конфліктів.

4. Управління соціальними конфліктами.

Література: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 28, 31-36.

 

Проблемні запитання для розгляду.

  1. Соціальні конфлікти в сучасній Україні.

 

 

Семінарське заняття № 8

Тема 8: «Соціологія девіантної поведінки»

 

1. Сутність, об’єкт, предмет соціології девіантної поведінки.

2. Основні категорії соціології девіантної поведінки.

3. Соціологічні теорії девіантної поведінки.

4. Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Девіація та сексуальність. Самогубство.

Література: 4, 6, 7, 11-14, 16, 22, 31-36, 44.

Додаткова література.

1. Зибирєва О. В. Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_6/192_Zyb.pdf.

2. Іваницький О. В. Економічні девіації в системі досліджень соціальних структур (управлінський аспект). http://www.academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/ivanicky.pdf.

3. Лазаренко В.І. Наркоманія у молодіжному середовищі // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комарова, О.М. Рудакевич. – Київ, 1996. – Т. 6. – С. 486-492.

4. Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді // Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей // За загальною ред. А.Й. Капської. – К.: НПУ, 1999. Випуск 3. – С. 86-91.

5. Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистост. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / А.В. Нікітін; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 16 с.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1. Види домінуючих соціальних девіацій в сучасній Україні.

Семінарське заняття № 9

Тема 9: «Організаційна структура соціологічної роботи в

Україні і проведення соціологічних досліджень»

 

1. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні. Cоціологічне дослідження та його види.

2. Програма соціологічного дослідження. Вибірка в соціологічному дослідженні.

3. Опитування. як метод збору соціологічної інформації. Метод аналізу документів.

4. Метод спостереження та метод експерименту.

Література:4, 11, 12, 14, 31-36.

Додаткова література.

1.Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna.

2.Укрполітолог http://ukrpolitolog.ru.

 

Проблемні запитання для розгляду.

1.Перепони в процесі організації соціологічного дослідження.

 

 

8.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)

8.1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ теми Назва теми Кількість годин СРС
Тема 1 Вступ до соціології
Тема 2 Історія становлення та розвитку соціології
Тема 3 Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Тема 4 Особистість у системі соціальних зв’язків
Тема 5 Соціологія молоді
Тема 6 Соціологія сім’ї
Тема 7 Соціологія конфлікту
Тема 8 Соціологія девіантної поведінки
Тема 9 Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень
  Разом годин

Форми контролю самостійної роботи: С, КР, ЗМ, Е.

 

8.2.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Метою самостійної роботи студентів (СРС) – є поновлення та активізація знань з навчальної дисципліни «Соціологія», а також вдосконалення навичок користування навчально-педагогічною й науковою літературою.

Самостійна робота активізує засвоєння знань, набуття вмінь та навичок студентів для успішного застосування їх у подальшій роботі.

Самостійна робота студента включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань.

Виконується самостійна робота, як правило, без участі викладача в позааудиторний час. Студенти використовують рекомендовану літературу та консультуються з викладачем під час виконання СРС.

Самостійна робота екзамену з навчальної дисципліни «Соціологія» включає два етапи:

· теоретичний – це вивчення окремих питань теми або всієї теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури. Результатом цієї роботи може бути конспект, реферат, ессе, мультимедійна презентація, які оцінюються викладачем;

· підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів.

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної дисципліни «Соціологія».

Мета самостійної роботи студента – активізація засвоєння матеріалу; розвиток умінь аналізувати опрацьоване, робити висновки та узагальнення; набуття навиків самостійної науково-дослідної роботи.

 

Самостійна робота студентів полягає у самостійному вивченні за допомогою навчально-методичної та наукової літератури окремих тем (або окремих розділів чи питань) і виконання з цих тем навчальних завдань.

Організація самостійної роботи студентів передбачає вирішення наступних важливих завдань:

· формування навиків продуктивного спілкування в умовах навчального процесу;

· розвиток вміння аргументувати свою точку зору, чітко формулювати та ясно викладати думки;

· формування аналітичних здібностей у студента, здатності виділення основних та другорядних причин виникнення складних ситуацій, вміння знаходити засоби та способи їх вирішення;

· удосконалення процесів уваги, пам’яті та мислення.

Основними видамиорганізації самостійної роботи є:

· вивчення лекційного матеріалу;

· вирішення завдань, які подаються в ході проведення семінару викладачем (див. зміст питань у планах семінарських занять);

· виконання домашніх завдань та настанов, котрі подаються викладачем наприкінці лекції;

· написання глосарія – словника, в якому відображується коротке роз’яснення термінів та понять по заданій темі;

· написання доповідей по темі – критична оцінка у письмовій формі (1-2 сторінкиформату А4) з рекомендованої теми із використанням додаткової літератури;

· підготовка до семінарських занять;

· підготовка рефератів з окремих проблем соціології;

· виконання підсумкового тестового контролю.

Усі питання, які виносяться для самостійного опрацювання розглядаються на семінарських заняттях.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №1

Тема 1: «Вступ до соціології»

1. Основні функції соціології.

2. Зв’язок соціології з іншими науками.

Література: 2, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

 

Самостійна робота №2

Тема 2: «Історія становлення та розвитку соціології»

1. Сучасні соціологічні концепції.

2. Соціологічна думка України періоду після 19991 року.

Література: 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Самостійна робота №3

Тема 3: «Суспільство як соціальна система, його

соціальна структура»

1. Теорія соціальної стратифікації

2. Концепція соціального статусу. Соціальна мобільність.

Література: 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 

Самостійна робота №4

Тема 4: «Особистість у системі соціальних зв’язків»

1. Службова кар’єра особистості.

2. Керівництво і лідерство.

Література: 1, 4, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

 

Самостійна робота №5

Тема 5: «Соціологія молоді»

1. Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування.

2. Соціальна робота в Україні.

Література: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 26, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Додаткова література.

Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna

 

Самостійна робота №6

Тема 6: «Соціологія сім’ї»

1. Негативні явища в шлюбно-сімейних стосунках, шляхи їх подолання.

2. Стан дослідження становища сімей в Україні.

Література: 3, 6, 11, 12, 14, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35.

 

Самостійна робота №7

Тема7: «Соціологія конфлікту»

1. Попередження та розв’язання конфліктів.

2. Управління соціальними конфліктами.

Література: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 28, 31-36.

Самостійна робота №8

Тема8: «Соціологія девіантної поведінки»

1. Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка.

2. Девіація та сексуальність. Самогубство.

Література: 4, 6, 7, 11-14, 16, 22, 31-36.

Додаткова література.

1.Зибирєва О. В. Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_6/192_Zyb.pdf.

2.Іваницький О. В. Економічні девіації в системі досліджень соціальних структур (управлінський аспект). http://www.academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/ivanicky.pdf.

3.Лазаренко В.І. Наркоманія у молодіжному середовищі // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комарова, О.М. Рудакевич. – Київ, 1996. – Т. 6. – С. 486-492.

4.Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді // Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей // За загальною ред. А.Й. Капської. – К.: НПУ, 1999. Випуск 3. – С. 86-91.

Самостійна робота №9

Тема9: «Організаційна структура соціологічної роботи в

Україні і проведення соціологічних досліджень»

1. Метод аналізу документів.

 

 

2. Соціологічне прогнозування. Метод соціометрії.

Література: 4, 11, 12, 14, 31-36.

Додаткова література.

1.Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna.

Укрполітолог http://ukrpolitolog.ru

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів

Індивідуальне завданняформа організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань студентами упроцесі навчання.

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Індивідуальне завдання виконуються окремо кожним студентом.

Відповідно інноваційним технологіям навчання, різновидністю індивідуальних занять є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ).

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом обґрунтування індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу.

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Тема і об’єкт дослідження мають бути погоджені з викладачем (лектором).

Студент виконує обґрунтування теми власного наукового дослідження, яку він обрав для розробки.

 

Структура і зміст ІНДЗ

Виконання ІНДЗ оформляється як реферат з додатками базового і аналітичного матеріалу.

Загальними вимогами до виконання науково-дослідного завдання (НДЗ) є його чітка структура, логічна послідовність викладання матеріалу. Викладені результати роботи повинні бути підтвердженні обґрунтованими і конкретними висновками.

Зміст ІНДЗ – це завершена теоретична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських (практичних) занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) основна частина, в тому числі:

· обґрунтування актуальності обраної теми дослідження;

· вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

· теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі яких виконується завдання;

· висновки;

4) список використаної літератури.

Список літератури слід подавати в такій послідовності:

1) спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку);

2) спеціальні журнали, періодичні видання;

 

 

3) інтернет-ресурси.

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних душках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури. Наприклад, (у тексті: [7]). Обсяг основної частини роботи повинен бути не менше 6-7 друкованих сторінок.

Сучасні інформаційні процеси, які протікають у суспільстві, дають змогу використання студентами новітніх інформаційних технологій, в тому числі й у навчальному процесі. Відтак ІНДЗ студента допускається у формі мультимедійної презентації (формат презентації у РР).

ОФОРМЛЕННЯ ІНДЗ

Текст ІНДЗ має бути у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст роботи слід друкувати додержуючись таких полів: верхнє і нижнє – не менше 15 мм, ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 15 мм. Шрифт – 14 мм, інтервал між рядками 1,5. При виконанні роботи у роздрукованому на комп’ютері вигляді студент додає обов’язково електронний варіант роботи на дискеті або іншому носію. Виконання тексту різнокольоровими чорнилами не допускається.

Усі сторінки повинні мати суцільну нумерацію впродовж усього тексту починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки проставляють у правому нижньому кутку сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють.

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Структура медіа-презентації повинна бути чіткою, послідовною, логічною, технічно нескладною, містити не менше 15 і не більше 20 слайдів. Символи повинні бути одного логічного ряду, адекватне зовнішнє оформлення.

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Тема 1: «Вступ до соціології»

1. Макро- і мікросоціологічні підходи в соціології.

2. Роль соціології в соціальному реформуванні сучасного суспільства.

3. Місце соціології у професійній підготовці майбутнього економіста.

Література: 2, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 27, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

 

Тема 2: «Історія становлення та розвитку соціології»

4. Психоаналітичні течії в соціології.

5. М. Драгоманов як основоположник вітчизняної соціології.

6. Е. Дюркгайм про суспільні цінності та ідеали.

Література: 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 

Тема 3: «Суспільство як соціальна система, його

соціальна структура»

7.Громадянське суспільство та шляхи його формування.

8. Еволюційний та революційний шляхи розвитку суспільства.

9.П. Сорокін про форми соціальної стратифікації.

Література: 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

 

Тема 4: «Особистість у системі соціальних зв’язків»

10. Службова кар’єра особистості.

11. Керівництво і лідерство.

12. Соціальний статус особистості.

Література: 1, 4, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Тема 5: «Соціологія молоді»

13. Соціальна робота в Україні.

14. Девіантна поведінка молоді.

15. Державна молодіжна політика в Україні.

Література: 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 26, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Додаткова література.

Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna.

Тема 6: «Соціологія сім’ї»

16. Насильство в сім’ї, основні види.

17. Проблеми функціонування сім’ї в сучасних умовах.

18. Соціальне напруження в сімейних стосунках, шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Література: 3, 6, 11, 12, 14, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35.

Тема 7: «Соціологія конфлікту»

19. Соціальний конфлікт та причини його виникнення.

20. Основні соціальні конфлікти у вітчизняному молодіжному середовищі.

21. Шляхи попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

Література: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 28, 31-36.

 

Тема 8: «Соціологія девіантної поведінки»

22. Соціальні норми як регулятори поведінки людини.

23. Проблеми деліквентної поведінки в сучасній Україні.

24. Адиктивна поведінка особистості.

Література: 4, 6, 7, 11-14, 16, 22, 31-36.

Додаткова література.

1.Зибирєва О. В. Суть девіантної соціалізації економіки регіональних суспільних систем та підходи до її вивчення. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_6/192_Zyb.pdf.

2. Іваницький О. В. Економічні девіації в системі досліджень соціальних структур (управлінський аспект). http://www.academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/ivanicky.pdf.

3.Лазаренко В.І. Наркоманія у молодіжному середовищі // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу А.І. Комарова, О.М. Рудакевич. – Київ, 1996. – Т. 6. – С. 486-492.

4.Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді // Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей // За загальною ред. А.Й. Капської. – К.: НПУ, 1999. Випуск 3. – С. 86-91.

Тема 9: «Організаційна структура соціологічної роботи в

Україні і проведення соціологічних досліджень»

25. Місце і роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності.

26. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

27. Аналіз документів як метод одержання соціологічної інформації.

28. Спостереження у соціології.

29. Роль опитувань у комплексі методів збору соціологічної інформації.

30. Сутність і призначення соціального прогнозу.

Література: 4, 11, 12, 14, 31-36.

Проблемні питання для розгляду.

1.Перешкоди в процесі організації соціологічного дослідження.

Додаткова література.

1.Соціологічна лабораторія https://sites.google.com/site/sociologdoippo/sociologicni-doslidzenna.

2.Укрполітолог http://ukrpolitolog.ru.

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Поняття соціології.

2. Об’єкт і предмет соціології.

3. Структура та рівні соціології.

4. Закони, категорії та методи соціології.

5. Основні функції соціології.

6. Зв’язок соціології з іншими науками.

7. Виникнення соціології як окремої науки.

8. Класична соціологія.

9. Сучасні соціологічні концепції.

10. Соціологічна думка України.

6.Суспільство як соціальна система.

7. Типи суспільства.

8. Теорії та концепції розвитку суспільства.

9. Соціальна структура суспільства та її елементи.

10. Соціальні групи та соціальний статус.

11. Соціальні інститути.

12. Теорія соціальної стратифікації.

13. Соціальна мобільність.

14. Об’єкт, предмет і специфіка соціології особистості.

15. Основні категорії соціології особистості: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

16. Соціалізація особистості: сутність, моделі, агенти, етапи.

17. Агенти соціалізації. Референтна група.

18. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

19. Соціальна структура особистості.

20. Службова кар’єра особистості.

21. Керівництво і лідерство.

22. Сутність, об’єкт і предмет соціології молоді.

23. Поняття «молодь».

24. Вікові межі молоді.

25. Державна молодіжна політика в Україні. Механізм реалізації.

26. Нормативно-правові акти у сфері державної молодіжної політики в Україні.

27. Соціальна робота в Україні.

28. Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування.

29. Самовизначення молоді та його різновиди.

30. Сутність соціології сім’ї та понять «шлюб» і «сім’я».

31. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.

32. Типологія сім’ї.

33. Основні функції сім’ї.

34. Насильство в сім’ї та його основні види.

35. Сучасна сім’я в Україні: функціонування та розвиток.

36. Демографічна політика в Україні.

37. Негативні явища в шлюбно-сімейних стосунках.

38. Сутність соціології конфлікту.

39. Поняття конфлікту.

40. Основні категорії соціології конфлікту.

41. Структура конфлікту.

42. Типологія конфліктів.

43. Динаміка соціального конфлікту.

44. Причини та умови виникнення конфліктів.

45. Управління соціальними конфліктами.

46. Сутність, об’єкт, предмет соціології девіантної поведінки.

47. Основні категорії соціології девіантної поведінки.

48. Соціологічні теорії девіантної поведінки.

49. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні.

50. Cоціологічне дослідження та його види.

51. Програма соціологічного дослідження.

52. Вибірка в соціологічному дослідженні.

53. Опитування, як метод збору соціологічної інформації.

54. Метод аналізу документів.

55. Метод спостереження.

 

 

11. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою.

Основними критеріями оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на семінарських заняттях із змістових модулів, оцінювання виконання самостійної роботи (СРС), підсумкові письмові роботи по ЗМ, оцінювання ІНДЗ.

11.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

ПОТОЧНИЙ ТА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ Індивідуальна науково-дослідна робота
Заліковий модуль № 1
Семінарські заняття СРС ЗМ
40 балів 15 балів (тестування) 30 балів
балів 15 балів
РАЗОМ: 100 балів

11.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів Бали рейтингу Максимальна кількість балів
1.Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 1-5
§ вичерпний виклад змісту питання; § здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, глибокі знання явищ, соціальних процесів; § демонстрація здатності висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів стосовно конкретної проблеми
§ порівняно із відповіддю на 5 балів не зроблено розкриття одного з пунктів, названих вище, потрібного для глибокого розкриття питання); § допущено помилки при посиланні на конкретні історичні періоди, факти, джерела. З допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильну відповідь;
§ відповідь необґрунтована, неповна; § студент не орієнтується у основному матеріалі; § відповідь носить компілятивний характер;
§ студент допустив грубі помилки і не може їх виправити; § незначні доповнення, теза;  
§ студент не готовий до заняття  

 

 

2.Модульний контроль (ЗМ № 1)* 0-25
Примітка. Модульний контроль проводиться в письмовій формі за окремими варіантами. Встановлено 3 рівні складності завдань.    
Перший рівень – завдання відкритого типу із вибором відповіді Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування чітко вказана правильна відповідь 10*0,5
Другий рівень – завдання з короткою відповіддю Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав правильні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі, доповнення 4*2
Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю В цих завданнях потрібно послідовно, логічно викласти факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюструвати думки концепціями, теоріями, термінологією із соціолгії. 4*3
3. Самостійна робота студентів (СРС) До 15 балів
Перевірка самостійної роботи студента виконується у вигляді тестування по визначеній тематиці згідно загальних вимог до виконання тестових завдань. Форма тестових завдань: відкриті із варіантами відповідей 1*15=15
4. Індивідуальна науково-дослідна робота До 15 балів
§ Глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, використання ілюстративних документів, виступ перед групою, публічне представлення мультимедійної презентації 15-13
§ Глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури. § Неповне, однобоке, суб’єктивне розкриття проблематики 12-10
§ Неповне розкриття балів без залучення наукової, а лише підручної літератури 9-6  
§ Робота компілятивного характеру
5.Заохочувальні бали  
Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни До 10 балів
Наукова стаття з тематики дисципліни До 10 балів
6. Екзамен До 100 балів
Перший рівень –завдання із вибором відповіді – тестові завдання. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь 30 балів
Другий рівень –завдання з короткою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, тлумачення, посилання, короткі коментарі. 30 балів
Третій рівень –завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді) В цих завданнях потрібно глибоко розкрити зазначену проблему. 40 балів

*Примітка: модульний контроль (ЗМ № 1)

1. Модульний контроль триває 80 хв., із яких 5 хв. – інструктаж.

2. На модульному листку студент вказує своє прізвище, ім’я, побатькові, № групи, дату.

3. Варіант містить 15 завдань. Встановлено 3 рівні складності завдань.

 

Перший рівень –10 завдань із вибором відповіді.

Наведено варіанти відповідей, з яких тільки одна є правильною. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її в картці тестування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування чітко вказано (позначено) правильну відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1 бал (10*0,5=5 балів).

Другий рівень – 4 завдання з короткою відповіддю.

Відповідь вписується в картку тестування. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана чітка та зрозуміла відповідь. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (4*2=8 балів).

Третій рівень – 4 завдання з розгорнутою відповіддю.

Це завдання найвищої складності, які містять питання, відповіді на які дають можливість з’ясувати здатність до аналітичного мислення, вміння подати коротку характеристику тієї чи іншої соціологічної концепції або окремого положення. Це повний і обґрунтований виклад вказаного питання. За кожне правильно виконане завдання виставляється 7 балів (4*3=14 балів).

4. Подвійні, неправильно записані, закреслені та виправлені відповіді у картці тестування вважаються як помилки.

5. Результат модульного контролю фіксується у загальну кількість набраних балів.

11.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Оцінки Відсотки (%%) від набраних балів за результатами проміжного контролю
5 «відмінно» 90 – 100
4 «добре» 89 – 75
3 «задовільно» 74 – 51
2 «незадовільно» Менше 50 %

11.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Рейтинг студента (балів) Оцінка за шкалою ECTS Визначення Оцінка
за національною системою за системою ЛДФА
90 – 100 A Відмінно (EXCELENT) відмінне виконання з незначною кількістю помилок Відмінно
82 – 89 B Дуже добре (VERI GOOD) вище середніх стандартів, але з деякими помилками Добре
75 – 81 C Добре (GOOD) – в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок Добре
69 – 74 D Задовільно (SATISFACTORI) – непогано, але зі значною кількістю недоліків Задовільно
60 – 68 E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям Задовільно
35 – 59 FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену Незадовільно
1 – 34 F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними. При одержанні оцінки А студент звільняється від здачі екзамену.

Студенти з прохідними балами В, С, D, Е за бажанням можуть здавати екзамен з метою покращення оцінки.

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до екзамену за умови певної додаткової роботи.

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не допускається до екзамену.

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

12.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Викладання навчальної дисципліни «Соціологія» супроводжується методичним забезпеченням, наприклад:

§ опорні конспекти лекцій;

§ інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

§ методичні рекомендації щодо організації самостійного вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» студентами;

§ авторські навчально-методичні розробки.

У таблиці подано використання технологій для активізації процесу навчання, наприклад:

 

 

12.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми обмежується двома–трьома ключовими моментами. Студентам під час лекції роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Коментарі своїх думок слухачі здійснюють самостійно або за участю викладача.

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування.

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, втробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення

певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо.

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності:

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни;

Інтерактивні посібники, підручники;

Наукова література, періодичні видання.

Використання навчальних технологій для активізації процесу

навчання з дисципліни

Тема 1. Вступ до соціології
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Зростання ролі соціології в сучасних умовах державотворення в Україні. 2. Місце соціології у системі наук.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Структура та рівні соціологічного знання: загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження. 2. Методи соціології.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Функції соціології. 2.Наукові підстави соціології.

 

Тема 2. Історія становлення та розвитку соціології
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Соціальна філософія як попередниця соціології. 2. Соціальна філософія Г. Сковороди. 3. Соціологія радянського періоду та її криза.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Класична соціологія. 2. Сучасні соціологічні концепції.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Соціальна інженерія. 2.Джерела вітчизняної протосоціології. 3.Основні напрями розвитку соціології у сучасній Україні.
Тема 3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами 1.Класові теорії соціальної структури суспільства. 2.Сучасні тенденції соціальної стратифікації та соціальної нерівності.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Типи суспільства. 2.Теорії та концепції розвитку суспільства.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Сутність категорії «середній клас». 2.Одновимірна і багатовимірна стратифікація. 3.Соціальна мобільність
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Взаємовплив особи та суспільства. 2. Соціалізація особистості. 3. Моделі соціалізації.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Ресоціалізація. Десоціалізація. Адаптація. Інтеріоризація. Індивідуалізація. 2.Потреби, інтереси, мотиви, цінності. 3.Фази становлення та розвитку кар’єри, основні типи кар’єри.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Соціальна роль. 2.Сучасні погляди на концепцію становлення і розвитку кар’єри. 3.Керівництво і лідерство.
Тема 5. Соціологія молоді
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Стан дослідження проблем молоді. 2.Молодіжна політика в Україні.  
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Засади, завдання та напрями державної молодіжної політики в Україні. 2.Соціальна робота. 3.Основні тенденції соціальних процесів у молодіжному середовищі.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Вікові межі молоді. 2.Молодіжна свідомість і основні рівні її функціонування. 3.Самовизначення молоді та його різновиди.

 

Тема 6. Соціологія сім’ї
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Насильство в сім’ї , основні види. 2.Тенденції розвитку сучасної сім’ї. 3. Демографічна політика в Україні.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Функції сім’ї. 2. Основні форми сім’ї і різновиди шлюбу. 3.Негативні явища в шлюбно-сімейних стосунках та шляхи їх подолання.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група. 2.Стан дослідження становища сімей в Україні. 3.Негативні явища в шлюбно-сімейних стосунках.
Тема 7. Соціологія конфлікту
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Природа соціальних конфліктів. 2.Причини й умови виникнення конфліктів. 3.Динаміка соціального конфлікту.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Структура конфлікту. 2.Типологія конфліктів 3.Шляхи попередження та розв’язання конфліктів.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Управління соціальними конфліктами. 2.Соціальні конфлікти в сучасній Україні.  
Тема 8. Соціологія девіантної поведінки
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Суспільні девіації. 2.Девіантогенний вплив агентів соціального контролю.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Деліквентна поведінка. Адиктивна поведінка. 2.Кількісні та якісні методи соціологічного дослідження девіантної поведінки. 3.Стан суспільної девіантності в Україні.
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Самогубство. 2.Девіація та сексуальність. 3.Етичні питання дослідження девіантної поведінки та питання безпеки.
Тема 9. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні та проведення соціологічних досліджень
Проблемні лекції: направлені на розвиток логічного мислення студентів, питання теми обмежуються двома-трьома ключовими проблемами Проблемні питання. 1.Соціологічні установи, їх призначення та завдання. 2.Кодекс професійної етики українського соціолога.
Робота в малих групах на семінарських заняттях 1.Функції соціолога. 2.Основні методи конкретно-соціологічного дослідження:
Семінари-дискусії Мозгові атаки Кейс-метод Презентації 1.Методологічна частина програми СД та її зміст. 2.Правила розрахунку та обґрунтування вибірки.  

13. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни
▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ ▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ ▪ Державна податкова служба України http://www.sta.gov.ua/ ▪ Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/ ▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ ▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/ ▪ Українське право: www.ukrpravo.com/ ▪ Сайт Інституту соціології НАН України. www. i-soc.com.ua/institute/www. sau.kiev.ua ▪ Сайт Центру удосконалення соціологічної освіти. www. sociologi.kharkov.ua/ ▪ Сайт Державного інституту розвитку сім’ї та молоді. www. uisd.org.ua/ ▪ Програма навчальної дисципліни «Соціологія». ▪ Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія». ▪ Плани семінарських занять та методичні рекомендації до їх проведення. ▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи (СРС). ▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ. ▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Соціологія» ▪ Лекційні матеріали у форматі мультимедійної презентації. ▪ Авторські навчально-методичні розробки.

 

14. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 

№ з/п Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, тема, зміст змін і доповнень) Навчальний рік Підпис завідувача кафедри
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Робоча програма складена на 3 кредити | Предмет

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 435; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.141 сек.