Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Поняття рядів розподілу

У результаті групування отримують ряди розпо­ділу. Ряд розподілу — упорядкована послідовність пар елементів: варіанта-частота. Варіанта— окреме значення групувальної ознаки; частота— кількість елементів у групі з відповідним значенням (рівнем) ознаки. Добрим прикладом ряду розподілу будуть згруповані результати складання іспиту групою сту­дентів:

«незадовільно» — 4

«задовільно» — 8

«добре» - 10

«відмінно» — З

Замість частот іноді зручніше вживати частку,виражену коефіцієнтом чи відсотком. Залежно від оз­наки ряди розподілу бувають атрибутивними,як у наведеному вище прикладі, або варіаційними,на­приклад розподіл робітників за рівнем заробітку.

Варіаційні ряди можуть бути дискретними або інтервальними. Дискретні рядипобудовані для перервних, або дискретних ознак. Дискретноює така ознака, яка має певні значення, між якими не може бути ніяких інших (число дітей у сім'ї), Інтер­мальні рядибудуються, як правило, для неперервних ознак,які можуть приймати будь-які значення в певних межах і виражаються лише приблизно (зріст людини).

Інтервальний ряд може бути побудований і для дискретної ознаки, якщо вона змінюється (варіює) у широких межах (наприклад, розподіл всіх страхових компаній міста за чисельністю працівників). При цьо­му варіанти групуються в інтервали, а частоти відносяться не до окремого значення ознаки, як у дискретних рядах, а до всього інтервалу.

Дуже корисним та навіть цікавим може бути гра­фічне зображення рядів розподілу. Це ніби фотографія усієї сукупності. Зазначимо, що дискретний ряд зоб­ражується у вигляді полігону (рис. 3.1), а варіаційний ряд з рівними інтервалами — у вигляді гістограми (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Розподіл сімей за кількістю осіб у сім'ї у м. Києві у 1995 р. (за даними соціологічного обстеження).

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 191; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.