Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Автоматизоване робоче місце судового виконавця


Автоматизована технологія виконавчого судового виробницт­ва являє собою трирівневу систему, основним елементом якої є АРМ судового виконавця. Такий АРМ, підімкнений до ЛОМ сво­го підрозділу або працюючий автономно, є типовим і призначе­ний для занесення інформації із судового виробництва, форму­вання всіх необхідних документів з виконавчого виробництва, видачі довідок і підготовки статистичної звітності.

В ІC виконуються такі функції:

• первинний облік виконавчих документів, прийнятих від стягувача, прокурора, осіб, які мають право звертатись до суду із заявами на захист прав та інтересів, що охороняються зако­ном, органів Антимонопольного комітету України і т. ін. (ре­єстрація);

• оформлення і ведення виконавчого виробництва;

• оформлення документів виконавчого виробництва з питань конфіскації, обліку, оцінки, збереження та реалізації арештовано­го майна боржника;

• ведення фінансових документів у рамках виконавчого вироб­ництва;

• закінчення виробництва та оформлення відповідних доку­ментів;

• ведення книг обліку виконавчого виробництва;

• пошук і вибір записів з бази даних;

• ведення обліково-статистичних документів.

Виконавчі документи, що надійшли у підрозділ судових при­ставів, реєструються діловодом або особою, що відповідає за ре­єстрацію в книзі обліку виконавчих документів, у порядку їхньо­го надходження з присвоєнням номера (цей номер згодом присвоюється виконавчому виробництву). Реєстрація нового ви­конавчого документа може відбуватись у двох режимах залежно від зроблених настроювань:

• користувач (старший судовий пристав) сам визначає приста-ва-виконавця з конкретного виконавчого виробництва;

• до початку реєстрації виконавчого документа система про­понує перелік адрес (ділянок); після вибору користувачем адреси, зазначеної у виконавчому документі (місця виконання) автома­тично визначається номер виконавчого виробництва і викона­вець, усі дані заносяться у картку.

Судовий пристав-виконавець при одержанні виконавчих до­кументів перевіряє їх дійсність і наявність усіх необхідних рекві­зитів, а також терміни пред'явлення їх до виконання. За резуль­татами перевірки судовий пристав-виконавець виносить постано­ву про порушення виконавчого виробництва, або про повернення виконавчого документа. Якщо порушення були допущені в оформ­ленні виконавчого листа, то призначається термін для їх усунен­ня. Картка обліку заводиться на одного боржника і може містити інформацію щодо кількох стягувачів.У разі порушення виконавчого виробництва система дає змогу зв'язати різні виробництва, іншими словами — «зв'язати» між собою кілька карток для зручності роботи. Документи форму­ються на основі закладених шаблонів і введених даних з усіма реквізитами типових форм. У необхідних випадках у документи вводяться додаткові реквізити, обумовлені характером дій із про­ведення виконавчого виробництва.

Якщо строк добровільного виконання судових рішень минув, судовий виконавець стягує суму виконавського збору (система автоматично розраховує цю суму) і готує необхідні на цьому ета­пі документи.

У процесі оформлення документів з питань арешту майна борж­ника реєструється все арештоване майно зі справи. Основою може бути як попередній опис, так і акти арешту. Указуються реквізи­ти актів арешту майна, детальний опис майна з наступною реалі­зацією. Оцінка всього майна проводиться автоматично за всіма одиницями описаного майна.

Судовий виконавець може відкласти, призупинити або відстро­чити виконавчі дії у випадках, передбачених законодавством. У всіх цих випадках виноситься відповідна постанова або оформлюється інший необхідний документ, копії якого передаються боржнику, стягувачеві та органу, що видав виконавчий документ. Система ав­томатично розраховує термін перебування справи у виробництві з урахуванням призупинень і відстрочок виконавчих дій.

За умов, передбачених законодавством, судовий виконавець формує постанову про закінчення виконавчого виробництва, ко­пії якої передаються боржнику, стягувачеві та органу, що видав виконавчий документ. В ІC закінчення виконавчого виробництва фіксується введенням даних про результати і дати закінчення, прізвища виконавця, фактично стягнених сум з можливістю фор­мування документів, що відносяться до стадії закінчення. Якщо справа перебувала на контролі, ведеться хронологія результатів перевірки контролюючою організацією. Також реєструються ви­трати на здійснення виконавчих дій, накладені штрафні та інші санкції за невиконання виконавчого документа.

Видача грошових сум стягувачам може проводитись шляхом виписки іменного чека на ім'я стягувача — фізичної особи або особи, яка має доручення, або платіжного доручення на перера­хування стягнених сум організації-стягувачеві. Система реєструє всі сформовані платіжні документи.

Для контролю і перевірки руху коштів, що надходять у тимча­сове розпорядження підрозділу судових виконавців відповідаль­ною особою ведеться книга обліку депозитних сум. Дані до цієї книги вводяться на підставі виписки з банку, де відкрито відповід­ний рахунок.

Для узагальнення практики виконавчого виробництва і фор­мування статистичної звітності передбачаються можливості по­шуку даних за різними реквізитами, наприклад, за прізвищем (назвою) боржника; ведення облікових карток («Обліково-статистична картка за поточним виконавчим виробництвом», «Коротка довідка щодо поточного виконавчого виробництва») і журналів («Книга обліку виконавчих виробництв», «Алфавітний покажчик боржників», «Алфавітний покажчик стягувачів» «Зо­нальна книга обліку виконавчих виробництв», «Книга обліку арештованого майна» та ін.); формування звітних форм.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Автоматизація судового діловодства і судочинства | Функціональні підсистеми ІC державної судової адміністрації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 486; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизація судового діловодства і судочинства
 2. Антропогенне ландшафтознавство, його місце в системі наук про Землю
 3. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 4. Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності
 5. Вибори проводяться на місцевому (на території сіл, се­лищ, міст районного значення) та регіональному рівнях.
 6. Визначення 0Р на місцевості, техніці та інших предметах
 7. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.
 8. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю та за видання актів які порушують права власників цих ділянок.
 9. Військовослужбовці строкової служби не беруть участі у місцевих виборах.
 10. Гарантією місцевого самоврядування в Україні є обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 11. Гласність та відкритість судового процесу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.