Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік капіталу в інших необоротних активах підприємства


Активи, призначені для використання протягом періоду більшого за один рік (або операційного циклу, якщо він більше одного року), відносяться до необоротних. Термін використання інших необоротних активів встановлюється підприємством.

Бухгалтерський облік інших необоротних активів регламентується П(С)БО 7 „Основні засоби”.

Класифікація інших необоротних активів:

- бібліотечні фонди;

- малоцінні необоротні матеріальні активи;

- тимчасові (нетитульні) споруди;

- природні ресурси;

- інвентарна тара;

- предмети прокату;

- інші необоротні матеріальні активи.

Рахунок 11 „Інші необоротні матеріальні активи” призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення у складі об’єктів обліку на рахунку 10 „Основні засоби”. Рахунок є балансовим, активним.

По дебету рахунку 11 відображається надходження або створення необоротних матеріальних активів на підприємство; сума витрат пов’язана з поліпшенням об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта. По кредиту – вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі; сума їх уцінки; залишкова вартість у разі тимчасової ліквідації об’єкта.

Документування

Процес документального оформлення операцій з іншими необоротними активами ідентичний до оформлення операцій з основними засобами та малоцінними і швидкозношувальними предметами.

Облік бібліотечних фондів. Об’єкти, які формують бібліотечний фонд підприємства, обліковуються на субрахунку 111 „Бібліотечні фонди” (книги, журнали, підшивки газет, які знаходяться в технічній бібліотеці підприємства та в технічному архіві).

Підприємство зобов’язане вести сумарний та індивідуальний облік книг, що надходять до бібліотечного фонду. Формою такого обліку є Книга, що містить відомості про надходження до фонду та вибуття з нього. Підставою для записів в Книзі є акт, який складається в міру завершення надходжень періодичних видань поточного року.

Витрати на придбання періодичних видань відображаються на рахунку 153 „Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”. Якщо підприємство передплатило періодичні видання, то понесені витрати доцільно попередньо обліковувати на рахунку 39 „Витрати майбутніх періодів” з наступним рівномірним списанням в дебет рахунку 92 „Адміністративні витрати”.Облік малоцінних необоротних матеріальних активів. На рахунку 112 „Малоцінні необоротні матеріальні активи” відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування. Погашається вартість таких активів нарахуванням зносу за встановленою нормою з урахуванням очікуваного строку використання цих об’єктів. Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться по кожному інвентарному об’єкту.

Облік тимчасових (нетитульних) споруд. Тимчасові (нетитульні) споруди обліковуються на рахунку 113 „Тимчасові (нетитульні) споруди”. До них належать дрібні об’єкти допоміжного характеру, що використовуються для потреб будівництва, а саме: паркани та огорожі, приобєктні конторки і комори виконробів і майстрів, пристосування з техніки безпеки, навіси при об’єктах будівництва, сходи, драбини, тачки, лотки та інший дрібний інвентар для будівельних та монтажних робіт.

Витрати зі спорудження тимчасових (нетитульних) споруд відображаються по дебету рахунка 153 у кореспонденції з рахунками 20, 23, 65, 66 та ін.

Введення в експлуатацію тимчасових (нетитульних) споруд оформляють актом (8-кб).

 

Облік природних ресурсів. Облік природних ресурсів здійснюється на рахунку 114 „Природні ресурси”. До них відноситься будівельний ліс, родовища нафти та газу, джерела мінеральної сировини.

Вартість земельних ділянок та об’єктів природокористування, придбаних підприємством у власність, відображається на рахунку 153 згідно з оплаченими або прийнятими до оплати рахунками продавців після їх оприбуткування. Аналітичний облік природних ресурсів ведеться в наступних розрізах: „Лісові угіддя”, „Запаси нафти та газу”, „Залежі мінералів” тощо.

Облік інвентарної тари. Тара, призначена для здійснення технологічних процесів виробництва продукції, в залежності від її вартості, строку служби, а також прийнятої на підприємстві облікової політики, може обліковуватись у складі виробничих запасів (204 „Тара й тарні матеріали”) або інших необоротних матеріальних активів (115 „Інвентарна тара”).

Інвентарною тарою називається необоротна тара, тобто тара, яка не передається (продається, купляється) разом з продукцією (цистерни, контейнери, піддони, баки, чани тощо). Інвентарна тара не передається споживачам, а залишається на балансі підприємства з терміном використання більше одного року.

До тари багаторазового використання відносяться: дерев’яна тара (ящики, бочки), картонна тара (коробки), металева та пластмасова тара (бочки, фляги, ящики, бідони), скляна та інша тара. Тара багаторазового використання поділяється на спеціальну заставну, що підлягає поверненню підприємствам-виробникам продукції, і незаставну, яка підлягає поверненню на найближчі тарні склади.

Якщо тара реалізується іншому підприємству, то ця операція відображається як реалізація майна підприємства.

Облік предметів прокату. Предметами прокату є об’єкти, що передаються громадянам у строкове платне користування (прокат). Вони обліковуються на рахунку 116 „Предмети прокату”. Отримання та прокат майна оформлюється бланками форми ПО-П1 та ПО-П2, які є документами суворого обліку.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік капіталу в основних засобах підприємства | Облік капіталу в нематеріальних активах (інтелектуальної власності) підприємств

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 208; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.