Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна концепція організації виробництва


Організація, закони, закономірності, принципи, чинники,методи, форми, виробничий процес, виробничий цикл, процес організації виробництва.

Міні-лексикон

Форми навчання

 

(за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво”)

 

Харків – 2008

 

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № ________ від “ ” ____________ 2008 р.

 

 

Друкується відповідно рішенню засідання кафедри економіки та маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту, протокол № ___ від “ ” ___________ 2008 р.

 

Палєєва К.М.Тема 1: Організаційні основи виробництва

 

1.Ключові аспекти теорії організації виробництва.

2.Організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення.

3.Предмет курсу, методологічні особливості його викладання.

 

 

1.Термін «організація» утворено від французького слова «organization», що означає сполучення будь-чого в єдине ціле.

Організація виробництваозначає внутрішнє упорядкування й координування всіх елементі і ресурсів виробництва, як єдиного цілого, спрямованих на ефективне господарювання і досягнення позитивного результату в діяльності підприємства.

Організацію виробництва слід розглядати як науку, тобто систему знань, і як процес з відповідною технологією, своїми формами і методами протікання.

Концепціяповинна віддзеркалювати дію законів, які формують і регулюють взаємозв’язки в межах системи, закономірності, які фіксують тенденції взаємодії всіх факторів процесу виробництва і виробничої системи; принципи, які забезпечують розвиток системи; чинники-як дієві сили, які сприяють або гальмують поступ системи; механізм-як конкретні форми і методи реалізації дії законів у системі.

Закони------------------------------Формують поведінку системи і процесів

Закономірності-------------------Визначають тенденції взаємодії різних елементів …………………………………організації

Принципи--------------------------Забезпечують цілеспрямований напрямок системи

і її порядок

Чинники----------------------------Сприяють або гальмують розвиток системи

Методи------------------------------Дозволяють практично реалізувати дію законів

Форми-------------------------------Матеріалізують характер прояву законів

Головні закони, які треба враховувати при організації виробництва, і не тільки тоді:

1.Закон адаптації:

Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.

2.Закон пріоритету:

Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.3.Закон активності:

Передбачає розумний баланс між акумулюванням енергії та її використанням

4Закон корисного ефекту:

Заставляє завжди діяти з позиції вигоди.

5.Закон зворотного зв’язку:

Трактується ще як закон причин і наслідків, визначає характер впливу і характер віддачі.

6.Універсальний закон інерції:

Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

7.Закон руху:

Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

8.Закон «золотого січення»:

Сприяє формуванню правильних пропорцій між принципамиорганізації. Це універсальний закон.

Важливі закономірності, які конкретизують дію законів:

- відповідність організації виробництва її цілям;

- відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази;

- відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам;

- відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління;

- еволюція форм і методів організації виробництва адекватно до основних тенденцій економічного розвитку.

Ефективний механізм організації виробництва має враховувати чинники впливу на систему, це можна відобразити у вигляді моделі організації виробництва з урахуванням цих чинників впливу.

Чинники Організація Закони виробництва Принципи

 

Час Простір

Форми прояву організації виробництва в часі і просторі

 

Динаміка Статика

 

Виробничий процес Виробнича структура

 

Виробничий цикл Структура виробничого

циклу

 

Організація виробництва протікає в часі, який характеризує динаміку процесу, і відбувається в просторі, який відображає статику виробничої системи, тобто її структуру і структуру виробничого циклу. Динамічність процесу є фактором часу і втілюється у виробничому циклі.

2.Механізм організації виробництва в різних умовах працює по-різному. На вибір форм і методів організації виробництва суттєво впливають як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства.

Певні особливості має організація виробництва в умовах ринку. Оскільки в даних умовах від підприємства вимагається гнучкість, адаптація до певних ризиків, то і організація виробництва в цих умовах повинна враховувати ці чинники і бути адаптованою саме до тих орієнтирів, які вимагають умови ринку та інші чинники зовнішнього середовища.

3. Організація виробництва має своїм об’єктом конкретне виробництво (підприємство) як складну виробничу систему. У зв’язку з цим суть організації виробництва полягає в об’єднанні та забезпеченні взаємодії речових елементів виробничого процесу на підприємстві, встановленні необхідних зв’язків і узгодженні дії всіх учасників виробництва, створення належних умов для реалізації економічних інтересів суспільства, виробничого колективу та кожного працівника.

Основне завдання організації виробництва як науки полягає в становленні причинно-наслідкових зв’язків, пізнанні законів і закономірностей властивих організації виробництва з метою визначення і здійснення на практиці ефективних форм, методів та умов виробничої діяльності.

Предметом науки організації виробництва є вивчення і узагальнення організаційних відносин у сфері безпосереднього виробництва матеріальних благ.

Основна мета організації виробництва, таким чином, полягає в економії суспільної праці шляхом упорядкування відносин і зв’язків у виробничому процесі, створення умов для реалізації здібностей людини в процесі праці і посилення її творчого потенціалу, забезпечення колективної і особистої зацікавленості у результатах виробничої діяльності підприємства.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | Контрольні питання. 1. Учому полягає концепція організації виробництва?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 428; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.